Buyuk Marg'iloniylar + Marg'ilonning mashhur kishilari  ( 34071 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 B


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:09:22

Ассалому алайкум!

Ушбу мавзуда юртимизнинг қадимий шаҳарларидан бири Марғилонда сшаб, слу юртга хизмат қилган буюк инсонлар, машҳур кишилар ҳақида маълумотлар бериб борилади.

МАВЗУ МУАДАА ИЖАСИ

Марғилон уламолари:

Абдул-азиз Марғиноний
Али ибн Абу Бакр Марғиноний
Абу Ҳафс Аизомиддин Умар Марғиноний
Абул Маҳосин Марғиноний
Абул-Хасан Заҳириддин Марғиноний
Ҳасан ибн Али Заҳириддин Марғиноний
Бурҳониддин Маҳмуд ал-Марғиноний
Имомиддин ал-Марғиноний
Бурҳониддин ал-Марғиноний
Муҳаммадюсуфхон Марғиноний
Мирҳайдар Домла Марғиноний
Мирхалил Марғиноний
Хсжажон Қози Домла — А ожий Марғиноний
Абдулҳамид Махдум Марғиноний
Фозилжон Махдум Марғиноний
Ҳолмуҳаммад қори Мулла Соҳиб сғиллари
Абдусамад Охунд Марғиноний
Абдулазиз қори Болтабой сғли
Мадаминжон Охундада
Умрзоқ қоридомла
Аҳмаджон Охундада
Мушаррафхон Охундада
Ауриддин Махдум
Ҳошимжон Махдум
Абдуллажон Махдум
Хабибулло қори
Абдул Ҳаким қори
Орифжон қори
Собир қори
Зокиржон қори
Абдураҳмон қори
Умаржон қори
Ауруллоҳ қори
А устам қори

Шоир ва ёзувчилар

Увайсий
А ожий Марғилоний
Умидий
Исмоил Маҳмуд

Олимлар

Аеъматулла Иброҳимов
Ўктам Ваҳобова
Авлиёхон Муҳаммадиев
Ольга Лавлова

Давлат ва жамоат арбоблари

Обиджон Маҳмудов
Йслдош Охунбобоев
Дилбархон Ғафурова

Ҳарбий арбоблар

Лслатхон
Мадаминбек
Тожиали Бобоев
А устам Аҳмедов

Ҳунармандлар

Умрзоқ Аҳмедов
Юсуфжон Маъруфжонов
Абдуҳамид Абдужаборов
Солижон Аҳмадалиев

Халқ ҳофизлари

Маматбува ҳофиз
Маъмуржон Узоқов
Жсрахон Султонов
Болтабой А ажабов

Созандалар

Ашурали Маҳрам
Уста Олим Комилов
Акбарқори Ҳофиз
Абдулаҳад Абдурашидов

Қизиқчи ва аскисчилар

Саъди Махсум
Юсуфжон қизиқ Шакаржонов
Охунжон қизиқ Ҳузуржонов
Усмонқори А айимбеков
Зайнобиддин Юсупов

Хонандалар

Муҳиддин Қориёқубов
Берта Довидова
Саодат Қобулова
Бобораҳим Мирзаев
Юлдуз Усмонова
Юлдуз Абдуллаева
Илҳом Иброҳимов

А аққосалар

Тамарахоним
Мукаррама Турғунбоева
Ҳалима Комилова
Гавҳархоним А аҳимова
Лизахоним (Елизавета Летросова)

Актёрлар

Обид Ҳасанов

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:13:59

МАА ҒИЛОААИАГ БУЮК УЛАМОЛАА И

Қадимдан Марғилон сзининг юксак илмий ва маданий салоҳисти билан шуҳрат топган шаҳар ҳисобланади.

Юксак исломий билимларнинг камол топишида ахлоқий қадристларимизни снада юксалишида Марғилон олимларининг беқиёс хизмати бор.

Ҳамма замонларда ҳам ҳар бир халқнинг фахри унинг олимлари бслиб келган. X асрдаёқ бу ксҳна шаҳар Фарғона водийсининг йирик савдо ва маданист марказларидан бири саналган. Марғинонийлар номи билан танилган олимлар, фақиҳлар сулоласи нафақат Мовароуннаҳрда, балки бутун ислом оламида илм тараққиётига улкан ҳисса қсшганлар. Шаҳримиздан етишиб чиққан фақиҳ олимлар сулоласи намоёндаларидан "œАбдул-азиз ибн Абдураззоқ ибн Абу Ааср ибн Жаъфар ибн Сулаймон Марғиноний (вафоти 1084 йил), Али ибн Абу Бакр Марғиноний (вафоти 1197 йил), Абу Ҳафс Аизомиддин Умар Марғиноний (вафоти 1203 йил), Абул Маҳосин Заҳириддин ал-Ҳасан ибн Али ибн Абдулазиз Марғиноний (вафоти 1203 йил) номларини сслаб стиш жоиз.

Улар ичида Абдул-азиз Марғинонийнинг муфтий бслиб танилган олтита сғилларидан манбааларда Абул-Хасан Заҳириддин Али ибн Абдул-азиз ва Шамсул аимма Маҳмуд Абу Жандий (вафоти 1112 йил) номлари зикр стилган. Унинг сғли ва шогирди Ҳасан ибн Али Заҳириддин ал-кабир лақаби Абул-Маҳосиндир. У зотнинг тсртта асари машҳур бслиб улар «Ақзис» (Масалалар), «Фатво», «Фавоид» (Фойдалар) ва «Шурут» (Шартлар) деб номланади. Қслёзма нусхалари бизгача етиб келган. Шуниси диққатга лойиқки, Абдул-азиз Марғиноний «Ҳидос» муаллифи Бурҳониддин Марғинонийнинг устозларидан бири бслганлар."

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:16:09

"œАна шундай фақиҳ — аллома юртдошларимиздан сна бири Бурҳониддин Маҳмуд ибн ас-садр ас-саид Тож ад-Дин Аҳмад ибн ас-садр ал-кабир Абд ал-азиз ибн Умар ибн Маоз ал-Бухорий ал Марғинонийдир. У ҳанафис мазҳабига доир фиқҳий асарларда «Бурҳон ад-Дин», «Бурҳон ал-Ислом», «Садр ал-Ислом», «Садр ад-Дин», «Абу ал-Маъолий» номлари остида зикр қилинади. Туғилган санаси 1156 йил. Унинг «Ал Муҳит ал-Бурҳоний», («Далиллар қсрғони») номли 11 жилдли асарлари мавжуд. Бу асар ҳозирги кунимизга қадар Ҳиндистондаги Девбанд мадрасасида, Мисрдаги Ал-Азҳар университетида, Истанбулдаги ҳуқуқшунослик, фикҳшунослик олий сқув муассасаларида дарслик сифатида фойдаланади. Бурҳон ад-Дин Маҳмуд ибн ас-Садр ас-Саид оиласи «Бани Маоз», «Бани Умар ибн Марвон» номлари билан танилган. Яъни бу силсила бешинчи Халифа деб сътироф стилган. Умавий халифалардан снг адолатлиси бслган. Умар ибн Абдул-азиз ибн Марвон (вафоти 101 йилга) бориб тақалади. У машхур «Ал-Ҳидос» асарининг муаллифи Бурҳониддин ал-Марғинонийга устозлик қилган. Бурҳон ад-Дин Маҳмуд ибн Садр ибн ас-Саиднинг оиласи иккинчи томондан машҳур Салжуқ султонларидан бири саналган, Хуросон ҳокими бслган султон Санжарга сқин бслган. Бу оила «Садр» унвонига сазовор бслиб Бухорода ҳокимлик даражасигача етган."

Машҳур олимлардан сна бири Абу ар-А аҳим ибн Имомиддин ал-Марғинонийдир. Манбаларда у зот «Китоб усул ал-искон фисал аҳком» номли асар муаллифи сифатида ксрсатилади. Олимга замондош бслган Ҳожа Исомиддин ал-Марғиноний ас-Самарқандий ҳам сзининг ахлоқ одобга доир асарлари билан сътибор топган.

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:16:41

Кейинги икки аср (XIX-XX) асрлар мобайнида Марғилонда сшаб стган ислом дини тараққиёти учун улкан ҳисса қсшган олимлар сафига қуйидаги муборак исмларни қсшиш мумкин:

Муҳаммадюсуфхон Марғиноний «Хонақойи Ҳазрат Домла» (1836-1917 йил) Улуғ мутасаввуф шариъат ва тариқат илмларининг билимдони сифатида танилганлар. Баъзи қслёзмаларда «Мавлоно», «Ориф раббоний», «Устози кулл», Қутб, «Соҳиби илми ладун» дес таърифланган. Марғилондаги «Хонақоҳ» мадрасасида мударрислик вазифасида ишлаб ксплаб, шогирдлар ва муридларни тарбислаб, етиштирганлар. Бу зотлар сз навбатида шаҳардаги мусафоо диний муҳитни тадрижий суратда сз маромида сақлаб давом стиши учун беқиёс хизматлар қилганлар. У киши «Хазин» тахаллуси билан ижод қилганлар.

Мирҳайдар Домла Марғиноний (вафотлари — 1914 йил) Тасаввуф тариқатининг ксзга ксринган йирик вакили. Фазилатли шайх «Ҳожа Форсо» мадрасасининг мударриси. Ксплаб муридлар тарбислаганлар. Уларни маънавий камолот сари етаклаганлар. «Толий» тахаллуси билан бир қанча ахлоқий, ирфоний мазмундаги ғазаллар ёзганлар. 1911 йили вафот стганлар. Марқадлари «Ҳожа Форсо» қабристонида.

Мирхалил Марғиноний (вафотлари — 1922) «Ҳазрат Бухорий Домла» «Бухор Домла» номи билан машҳур бслган бу зот. Марғилондаги «Чуқур мадраса»да мударрислик қилганлар. Манбаларда ксрсатилишича бу мадрасада юзта ҳужра бслган. Шариъат илмининг беназир олими бслган бу аллома узоқ вақт Бухоройи шарифда таълим олганлар. Хабарларда айтилишича, мадрасадаги таҳсилларини тамомлаб Марғилонга қайтаётган-ларида, Бухоро мударрислари «Бу йигит Бухоронинг срим илмини сзи билан Марғилонга олиб кетди» деб баҳо беришган. Сснги даврда шаҳримизда муқтадолик қилган ксплаб уламоларнинг устози ҳам Мир Ҳалил Марғинонийдир. 1921 йили вафот стганлар.

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:17:18

Хсжажон Қози Домла — А ожий Марғиноний (1834-1918) Марғилоннинг қози калони Фарғона водийси Бош қозиси (қози юл қуззот) қирқ йил қозилик мансабида турганлар. Тасаввуфнинг Маломатис мазхабига мансуб бслганлар. Ўн минг мисрадан ортиқ назмий асарлари сақланиб қолган. Хаёти ва фаолистларига доир бир қанча илмий ишлар ва тадқиқотлар қилинган.

Абдулҳамид Махдум Марғиноний 1887-1950.  Буюк олим, муфассир, шариъатнинг толмас ходими. 1943 йили қатағон йилларида ёпилиб қолган «Хонақоҳ» жоме масжидининг қайта очилишида шижоат ксрсатган. Ўшандай қийин, нозик замонда «Хонақоҳ» масжидида имом-хатиб вазифасида туриб дин равнақи учун ксп хизмат қилган зотдир. Шоҳимардон қишлоғидаги Ҳазрати Али масжиди ва мозорини қайта тиклашга катта хисса қсшганлар. Устозлари Хонақойи Ҳазрат Домла. Қабрлари Оқ масжид қабристонида.

Фозилжон Махдум Марғиноний Сулаймон хсжа сшон сғиллари 1878 йили туғилганлар. Беназир фақих-олим. Баён илмида теран мулоҳазага сга аллома. Ўша даврда Бухоро амири томонидан таъсис стилган «Даҳск» («Ўндан бир») мукофотини олишга мушарраф бслганлар. Лайғамбаримиз Муҳаммад С.А.В. туғилишларига бағишлаб ёзилган Имом Барзанжийнинг «Мавлудун наби» китобини сзбек тилида шарҳлаб «Фатҳул вадуд ´ала шарҳил Мавлуд» номли китоб ёзганлар. Шунингдек «Қуръон тафсиридан бир шингил» деган рисола тасниф стганлар. 1955 йил 17 апрель куни вафот стганлар.

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:17:54

Ҳолмуҳаммад қори Мулла Соҳиб сғиллари (1856-1939) Шариъат илмининг етук билимдони. Тасаввуф тариқатининг ксзга ксринган вакили. Ксзлари аъмо бслишига қарамай йирик олим даражасига етишганлар. Ҳеч ким еча олмайдиган қийин, чигал масалаларни ул зот осонгина ҳал стар, мазкур масаланинг жавобини каромат билан қайси китобнинг қайси саҳифасида мавжуд сканлигини айтиб берар сдилар. Кишининг  кснглидаги гапни билиб турганлар. Марғилондаги юзта ҳужраси бслган чуқур мадрасада мударрислик қилганлар. Халқ орасида «Қори домла» номи билан машҳур сдилар. Ксплаб шогирдлар тайёрлаганлар. Уларнинг ксплари йирик олим бслиб етишганлар. Асли «Аввал» нинг дамкслидан бслган, Мадинаи Мунавварада истиқомат қилган мутасаввуф олим шайх Закариё Ҳолмуҳаммад Қоридомланинг шогирдларидан сди.

Абдусамад Охунд Марғиноний (вафотлари 1973 йил 5 декабрь) етук олим, ирфон соҳиби «Қоил» тахаллуси билан снлаб насиҳат мазмунидаги ғазаллар, мухаммаслар битган. У киши таърифларида ҳақиқатдан баҳра олган зот сдилар дес баҳо берилади.

Абдулазиз қори Болтабой сғли (1901-1982 йил) сз даврининг тариққийпарвар олимларидан бири. Диний ва дунёвий илмларнинг етук билимдони. "œҒолиб" тахаллуси билан ахлоқий ва диний мазмунда ксплаб шеърлар ёзганлар. Кспгина қимматли маълумотларни сзида мужассам стган «Аасаб» номли китоб таълиф қилганлар. Аллоҳ таолонинг гсзал сифатларини таърифлаб "œАсмои ҳусно" номли китоб сратдилар.

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:18:32

Булардан ташқари сна шаҳримиздан ксплаб илм аҳллари етишиб чиқдилар. Улар сафига қуйидаги исмларни қсшиш мумкин:

Мадаминжон Охундада (вафотлари 1969 йил) — Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний назоратида масъул вазифада ишлаганлар.

Умрзоқ қоридомла (вафотлари 1970 йил) — Қирғизистон А еспубликаси мусулмонлари диний идораси раиси бслиб ишлаган.

Аҳмаджон Охундада (вафотлари 1959 йил) — шариъат илмларининг пухта билимдони, ксплаб уламоларнинг устози. Ўз даврининг снг етук олимларидан бири деб сътироф стилган зот.

Мушаррафхон Охундада (вафотлари 1962 йил 23 сентсбрь) — етук уламо, фақих. Ксп йиллар давомида шаҳардаги «Хонақоҳ» масжидида имом-хатиб вазифасида ишлаганлар.

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:19:05

Ауриддин Махдум (вафотлари 1963 йил 17 март) — исломий билимларнинг беназир олими, жонкуср тарғиботчиси. Кспгина олимларга устозлик қилган зот.

Ҳошимжон Махдум (вафотлари 1972 йил) — сз даврининг мсътабар уламоларидан саналганлар. Шариъат ҳукмлари, исломий билимларнинг толмас тарғиботчиси бслиб келганлар. 60 йилларнинг охири 70 йилларнинг бошида «Тут таги» масжидида имом-хатиб бслганлар.

Абдуллажон Махдум (1900-1994йил) — Халқ орасида «Махдумдада» номи билан шуҳрат қозонганлар. Улуғ олим, фақих ҳадис илмининг пухта билимдони. Исломий билимларнинг жонкуср тарғиботчиси. Узоқ йиллар «Тут таги» масжидининг имом-хатиби бслиб ишлаганлар. Диний ахлоқий мазмундаги жуда ксп масалалар ижодкори «Хсжа А­гиз» масжидининг қайта очилишига сабабчи бслганларидан бири.

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:19:37

Хабибулло қори (вафотлари 1977 йил) — етук олим, шариъатнинг фидойи тарғиботчиси. Шаҳардаги «Хонақох» масжидининг имом-хатиби вазифасида узоқ йиллар фаолист ксрсатганлар.

Абдул Ҳаким қори — забардаст олим, ислом тарихи ва фиқх илмининг пухта билимдони ксплаб етук олимларнинг устози.

Орифжон қори (вафотлари 1993 йил) — шариъатнинг толмас ходими исломий билимларнинг мукаммал билимдони. Ксплаб олимларнинг устози. «Хонақоҳ» масжиди ноиби имоми.

Собир қори — қирқ йилдан буён шаҳардаги «Хонақоҳ» марказий масжидининг имом-хатиби. Ислом динининг сз маромида, тадрижий суратда ривожланиб боришига катта хисса қсшган шариъатнинг толмас ходими. Фарғона вилостининг Бош имом-хатиби, Ўзбекистон Мусулмонлари диний идорасининг вилостдаги вакили вазифасида ишлаганлар.

Qayd etilgan


AbdulAziz  22 Iyun 2010, 15:20:21

Зокиржон қори (вафотлари 1989 йил 25 октсбрь, 103 ёш) — сз даврларининг снг етук олимларидан бири. Узоқ йиллар Фарғона шахридаги Марказий масжидда имом-хатиб бслиб ишлаганлар.

Абдураҳмон қори (вафотлари 1998 йил 1 снварь) — етук олим, фақиҳ, шариъатнинг толмас ходими. Фарғона вилости Бош қозиси, Мусулмонлар диний идорасининг Фарғона вилостидаги вакили вазифаларида ишлаганлар.
«Имони Муфассал» номли рисола муаллифи.
"œТасхили зарурий" китобини сзбек тилига сгирган олим.

Умаржон қори (вафотлари 2000 йил) — Ўзбекистон мусулмонлари диний идорасининг Фарғона вилостидаги вакили нуктадон фасиҳ олим.

Qayd etilgan