Sog'likni saqlash vazirligi ogohlantiradi...  ( 11934 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Fayzbek  30 Iyun 2010, 18:29:13

С SAR в голове

Удельнс‹й косффияиент поглос‰енис (Specific Absorption Rate) показс‹вает, сколько ватт слектромагнитного полс вс‹делсет за одну секунду мобильнс‹й телефон в одном килограмме пользуюс‰егосс сотовой свсзью тела. (В А оссии излучение измерсетсс в ваттах на сантиметр.)

Лотребителю, конечно, понимать такие тонкости необсзательно. Ему достаточно знать: чем меньше SAR, тем лучше мобильник.

Лроизводители беспроводнс‹х телефонов с таким подходом не согласнс‹, поскольку уверенс‹ в безопасности современной сотовой свсзи.

Все представленнс‹е на американском рс‹нке модели не превс‹шают максимального значенис SAR, установленного Ассояиаяией производителей оборудованис мобильной свсзи (Cellular Telecommunications Industry Association's, CTIA). Длс жизненно важнс‹х частей тела (подразумеваетсс прежде всего голова) сто — 1,6 Вт/кг на 1 грамм клеточнс‹х тканей. Длс конечностей — 4 Вт/кг. А всему телу позволено поглос‰ать сразу не более 0,08 Вт/кг.

Федеральнас комиссис по свсзи США (Federal Communications Commission) не сертифияирует аппаратс‹, чей SAR вс‹ше стих значений.

Тестированис мобильнс‹х телефонов, проводимс‹е как CTIA, так и организаяисми вроде А абочей группс‹ по охране окружаюс‰ей средс‹ (Environmental Working Group, EWG), показс‹вают у разнс‹х моделей разброс SAR от 0,12 до 1,58 Кв/кг на голову.

Лредставители индустрии сотовой свсзи не видст смс‹сла учитс‹вать десстс‹е доли косффияиента в пределах стандарта. Они убежденс‹: длс человеческого организма 0,12 и 1,58 Вт/кг безопаснс‹ одинаково.

В EWG не только не согласнс‹ с стим, но и сомневаютсс в установленнс‹х CTIA максимальнс‹х значенисх SAR. А­кологам трудно понсть, почему длс такого полезного органа, как головной мозг, допустимас нагрузка в 20 раз вс‹ше, чем длс всего тела.

10 из 11 членов городского совета Сан-Франяиско не ставили себе яелью разобратьсс в страннс‹х нюансах. Длс них главное — максимальнас информированность потребителс.

Мср Сан-Франяиско Гсвин Аьюсом поддерживает такой подход. И длс него ес‰ё важно, чтобс‹ принстс‹й закон стимулировал компании-производители вс‹пускать телефонс‹ с наименьшим уровнем излученис.

Ает никаких сомнений, что мср, активнс‹й пользователь айфона (1,39 Вт/кг), подпишет принстс‹й закон после 10-дневного публичного обсужденис.

Шон А­лсбернд, одиноко проголосовавший против стимулированис сотовой индустрии, не разделсет уверенности коллег в правоте. Имес в виду учёнс‹х, он засвил: «Аам следовало оставить стот вопрос профессионалам».

Дело мастера боитсс

Месся назад профессионалс‹ из научного проекта Interphone, организованного Международнс‹м агентством по изучению рака при Всемирной организаяии здравоохраненис, опубликовали сенсаяионнс‹е результатс‹ крупномасштабного исследованис. Его яелью бс‹ло доказать или опровергнуть свсзь между использованием мобильнс‹х телефонов и опухолсми головного мозга.
Крупномасштабность стого исследованис (десстилетний срок, 12 775 участников из 13 стран и 30 млн потраченнс‹х долларов) позволсла надестьсс на соответствуюс‰ие результатс‹. Ао сенсаяией стало лишь то, что профессионалс‹ так и не смогли дать внстного, окончательного ответа.

Офияиальное заключение таково: учёнс‹м не удалось обнаружить прсмс‹х доказательств вреда от сотовой свсзи. Ключевс‹е слова — «не удалось».

Аовостнс‹е лентс‹ зачастую их игнорировали, объсвлсс мобильники наконея-то безопаснс‹ми. А вот более глубокий анализ результатов исследованис порадовал как оптимистов, так и пессимистов. Оказалось, что регулсрное, но умеренное пользование сотовс‹х телефонов не только не повс‹шает, но и снижает риск возникновенис опухолей головного мозга! Аа яелс‹х 20%! Ао те, кто сарит себе мозги более 30 минут в день, всё-таки риск повс‹шают. Лричём сразу на 40%.

Лредвидс недоумение скептиков, исследователи вс‹нужденс‹ бс‹ли признатьсс: причиной столь парадоксальнс‹х результатов могли стать ошибки и погрешности.

Ааверное, дело не в арифметических способностсх профессионалов из Interphone. Учёнс‹е избрали в качестве исследовательского метода простое анкетирование. Больнс‹е злокачественнс‹ми и доброкачественнс‹ми опухолсми мозга информировали учёнс‹х о количестве времени, проведённого с мобильником у головс‹ за 10 лет жизни. Их даннс‹е сопоставлсли с чистосердечнс‹ми признанисми здоровой контрольной группс‹.

О том, что все лгут, причём далеко не всегда осознанно, стало известно лишь в 2004 году из сериала «Доктор Хаус». Уже тогда проект Interphone бс‹л обречён.

Бс‹ло ли сто крупномасштабное исследование бесполезнс‹м? Ает, ведь в итоге мс‹ получили от компетентного профессионала, руководителс проекта Interphone А­лизабет Кардис очень яеннс‹й совет: «Ае сочту неблагоразумнс‹м, если вс‹ будете предпочитать СМС разговорам, а также использовать длс мобильнс‹х телефонов гарнитурс‹».

Да и не все критики Interphone согласстсс, что 30 млн долларов потраченс‹ совсем уж впустую.

Во-первс‹х, среди спонсоров проекта числстсс Международнас ассояиаяис производителей оборудованис длс мобильной свсзи (Mobile Manufacturers Forum) и Ассояиаяис GSM. А­ти организаяии денег на ветер не бросают.

Во-вторс‹х, провал одного крупномасштабного проекта предполагает запуск следуюс‰его, более совершенного и даже (будем оптимистами) лучше финансируемого.

Лрофессионалс‹ всегда готовс‹ потрудитьсс во имс добра. А вопросс‹, оставленнс‹е им, всё ес‰ё требуют ответов.

Логрешность

Инженер Ллойд Морган, директор американского проекта по составлению единого реестра больнс‹х опухолсми мозга, не стал дожидатьсс нового исследованис, а решил окончательно разобратьсс с интерфоновским.
В тот самс‹й день (15 июнс), когда городской совет Сан-Франяиско принимал закон о SAR, Ллойд Морган вс‹ступил перед Обс‰еством изученис воздействис слектромагнитнс‹х полей на живс‹е организмс‹ (Bioelectromagnetics Society) с докладом «Лересмотр результатов исследованис Interphone: применение коррекяионного фактора». Соавторами стого доклада свлсютсс профессор Венского медияинского института Микасль Кунди и доктор онкологического отделенис госпиталс А­ребро (Швеяис) Микасль Карлберг.

Морган, Кунди и Карлберг обработали статистические даннс‹е интерфоновского исследованис с помос‰ью коррекяионного фактора, основанного на среднем геометрическом значении. Если не зависимас от спонсоров троияа права, то в результатах исследованис Interphone риск возникновенис опухолей оказалсс недоояенённс‹м на 25%.

Qayd etilgan


Fayzbek  01 Iyul 2010, 15:56:54

Men bugun Toshkent shaxridagi Yirik bir supermarketida Kir yuvish vositalari tarkibi bn qiziqdim.
Bitta ham EKO tamg'ali poroshok topa olmadim.
Bolalar kiyimlarini yuvish uchun faqat ikki dona kir yuvish kukuni bor ekan. Uning ham bittasida tarkibi yozilmagan. Bittasida PAV 5% deb yozilib keyniga 5%dan ko'p bo'lishi mn lekin 12%dan kam deb yozib qo'yilgan, demak bular bolalar salomatligi un havfli. Odamlar birortangiz  kir yuvish kukuni tarkibini o'qib ko'rganmisiz? Yoki EKO tamg'ali kir yuvish kukuninichi?

Qayd etilgan


JaviK  22 Iyul 2010, 17:29:13

ЎЗБЕКИСТОА А ЕСЛУБЛИКАСИ СОҒЛИҚАИ САҚЛАШ ВАЗИА ИАИАГ 29.08.2008 й. N 390

ЎЗБЕКИСТОА А ЕСЛУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИА ЛИГИ ТОМОАИДАА
А ЎЙХАТГА ОЛИАГАА
09.09.2008 й.
N 1730-1
 
 
ЎЗБЕКИСТОА А ЕСЛУБЛИКАСИ
СОҒЛИҚАИ САҚЛАШ ВАЗИА ИАИАГ
29.08.2008 й.
N 390
 
 
БУЙА УҒИ[вложение удалено Администратором]

Qayd etilgan


JaviK  22 Iyul 2010, 17:48:46

Ишонч телефони ва рухий ксмакМААЗИЛ
Тошкент шахри
Туман: Яккасарой
Тошкент шаҳриЯккасарой тумани


ТЕЛЕФОА
(99871)2947486

Qayd etilgan