Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 83261 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21 B


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:03:36

ЗАҲИА ИДДИА МУҲАММАД БОБУА 

1. «Топмадим» ғазалидаги

Усрук ксзига токи кснгул бслди мубтало,
Ҳаргиз бу телбани сна ҳушёр топмадим

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А Тазод, ташхис.          В. Ийҳом, ҳусни таълил          С. Талмеҳ, тажнис.
Д. Таносуб, иштиқоқ.     Е. Ирсоли масал, тажоҳули орифона.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:03:52

2.  «Қолдиму?» ғазалидаги

Мени слтурди жафоу жавр бирла ул қуёш,
А­мди тиргузмак учун меҳру вафоси қолдиму?

байтида қслланган шеърий санъатлар қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ, тажнис.          В. Истиора, тазод.          С. Талмеҳ, ийҳом.
Д. Тазмин, ташхис.          Е. Ҳусни таълил, ирсоли масал.

3. «Хазон спроғи снглиғ..» деб бошланувчи ғазалдаги

Латофат гулшанида гул каби сен сабзи хуррам қол,
Мен арчи даҳр боғидин хазон спроғидек бордим.

байтида қслланган санъатларнинг номлари қайси қаторда тсғри ксрсатилган?
А. Истиора, ташбиҳ, таносуб.         
В. Тажнис, тазод, ийҳом.     
С. Муболаға, ташхис, талмеҳ.
Д. Тазмин, ҳусни таълил, иштиқоқ.
Е. Тажоҳули орифона, ирсоли масал, зулқофистайн.

4. «Ғурбатта ул ой...» деб бошланувчи ғазалдаги

Ғурбатта ул ой ҳажри мени пир қилибтур,
Ҳижрон била ғурбат манга таъсир қилибтур.

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Тазмин.          В. Муболаға.          С. Истиора.          Д. Ҳусни таълил.          Е. Талмеҳ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:04:20

5.  «Менинг кснглумки...» ғазалидаги.

Баҳору боғ сайрин не қилайким, дилситонимнинг
Юзи гул, зулфи сунбул, қомати сарви хиромондур

байтида қслланган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Ташбиҳ, таносуб.          В. Ҳусни таълил, истиора.          С. Тазод, тазмин.
Д. Тажнис, ташхис.          Е. Муболаға, иштиқоқ.

6.  «Сен гулсену мен ҳақир булбулдурмен» деб бошланувчи рубоийда қслланган санъатларнинг номлари қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташхис, талмеҳ, тажнис.
В. Ташбиҳ, тазод, таносуб.
С. Тазмин, истиора, ҳусни таълил.
Д. Зулқофистайн, ирсоли масал, ийҳом.
Е. Тарсиъ, иштиқоқ, тажоҳули орифона.

7. «Қаддимни фироқ меҳнати ё қилди» деб бошланувчи туюқда фойдаланилган саньатлар номи тсғри қсрсатилган қаторни белгиланг.
А.  Талмеҳ,  тазод, тажнис.   
В. Тазмин, ташхис, ийҳом.
С. Истиора, тажнис, ташхис.
Д. Ҳусни таълил, таносуб, талмеҳ.
Е. Тарсиъ, иштиқоқ, ирсоли масал.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:04:51

8.  «Топилмас» ғазалидаги

Сендек манга бир ёри жафокор топилмас,
Мендек сенга бир зори вафодор топилмас

байтида фойдаланилган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Тазмин, таносуб, ийҳом.
В. Тазод, тарду акс, тарсиъ.
С. Тазод, ҳусни таълил, талмеҳ.
Д. Ташхис, муболаға, ҳусни таълил.
Е. Иштиқоқ, ирсоли масал, тажнис.

9.  Қуйидаги ғазаллардан қайси бири ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзилган?
А. «Топмадим»               В. «Қолдиму?»          С. «Хазон спроғи снглиғ...».
Д. «Ғурбатта ул ой...».      Е. «Топилмас».

10.  «Қолдиму» радифли ғазалда қофиснида қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.        В. Мурдаф қофис.          С. Муқайсд қофис.
Д. Муассас қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:05:16

ТУА ДИ ФАА ОҒИЙ

1.  «Гуҳарни билма холи қатрадин...» ғазалидаги

Ҳақиқатбинғадур ҳар жузв-кулл, ҳар зарра бир хуршед,
Гуҳарни билма холи қатрадин, ҳар чаҳни Юсуфсиз

байтида қслланган санъатни аниқланг.
А. Тажнис.          В. Талмеҳ.          С. Истиора.          Д. Тазмин.          Е. Ҳусни таълил.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:05:59

2.  «Туркона хиром айлади...» ғазалидаги

Туркона хиром айлади ул шсхи дилоро,
Дил мулкини бир гсшаи чашм айлади сғмо

байтида қайси санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.          В. Истиора.          С. Тазмин.          Д. Таносуб.          Е. Ийҳом.

3. Субҳонқулихон ҳажвидаги

Едингиз барчангиз итдек фуқаронинг стини,
Ғасб ила молин олиб қсймадингизлар битини

мисраларида қандай шеърий санъатларга мурожаат қилинган?
А. Ташбиҳ, муболаға.          В. Ташхис, тажнис.          С. Тазод, таносуб.
Д. Ҳусни таълил, талмеҳ.     Е. Ирсоли масал, иштиқоқ.

4.  Субҳонқулихон ҳажвидаги

Сизга даркор бу юрт, сй гала занғар беклар,
Бу қадим нақл срур: «А­л работу тсра — қсноқ»

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тазмин.          В. Тажнис.          С. Ирсоли масал.          Д. Ташбиҳ.          Е. Ийҳом.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:06:18

5.  «Мухаммаси туркийи Турди» асаридаги

Жисми қонундин нафас тори узулмасдин бурун,
Бошинга даври қазо базми қурулмасдин бурун,
Жайбайи жон тири рихлатдин сскулмасдин бурун,
А­й кснгул, қасри асоси тан бузулмасдин бурун,
Тоқи абрс, курсийи данДон тскулмасдин бурун

бандида шоир қайси шеърий санъатдан кенг фойдаланган?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Истиора.          Д. Тазод.          Е. Талмеҳ.

6.  «Дар асри Субҳонқулихон...» мухаммасидаги

Осиё новасидек рост сдиб бсғзининг,
...Аждаҳодек пораға турмиш очиб оғзининг,
Юртдин йсқ хабари, барчасининг фикри тамоқ

мисраларида қайси санъат қслланган?
А. Талмеҳ.          В. Ташбиҳ.          С. Истиора.          Д. Тазод.          Е. Тажнис.

7.  «Кенглик қилинг» ғазали қайси вазн асосида сратилганини аниқлай оласизми?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. А амали мусаммани маҳзуф.
С. А амали мусаддаси мақсур.
Д. А ажази мусаммани солим.
Е. Мутақориби мусаммани маҳзуф.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:06:50

8.  «Мусулмон билма асло...» ғазалида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мурдаф қофис.          В. Мужаррад қофис.          С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

9.  «Бу мулк» ғазали мисраларининг вазн чизмасини белгиланг.
А. V — — —     V — — —     V — — —     V — — —
В. — V — —     — V  — —     — V  — —     — V  —
С. — V — —     — V  — —     — V  — —     — V  ~
Д. — — V —     — — V —      — — V —      — — V —
Е. V — —          V — —           V — —           V —

10.  «Туркона хиром айлади» ғазалининг рукнлар таркиби қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Фоилотун фоилотун фоилун.
В. Мафоийлун мафоийлун мафоийл.
С. Мафъулу мафоийлу мафоийлу фаулун.
Д. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Е. Мустафъилун мустафъилун мустафъилун мустафъилун.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:07:20

МАША АБ

1. «Келди» радифли ғазалдаги

Шижоат бобида ҳар қайсиси бир А устаму Суҳроб,
Адолат тахтиға минган бу қун султонларим келди

байтида қслланган икки шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Талмеҳ, истиора.             В. Ҳусни таълил, ийҳом.          С. Тазод, тажнис.
Д. Талмеҳ, ирсоли масал.     Е. Иштиқоқ, ташхис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:07:54

2.  «Сиғмамдур» ғазалидаги

Гаҳи бслдум фақиру, гаҳи шоҳу гаҳ гадодурман,
Ажаб девонаман, фардоки маҳшаргоҳга сиғмамдур

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ташбиҳ.         В. Истиора.          С. Тазод.          Д. Ийҳом.          Е. Талмеҳ.

3. «Ўртар» ғазалидаги

Ае қаттиғ кун скан, дилбар, висолингдин жудо бслмоқ,
Менинг оҳим стиға бул замину осмон сртар

байтида қслланган шеърий санъат номини аниқланг.
А. Тажнис.          В. Ийҳом.          С. Ташхис.          Д. Муболаға.          Е. Тазмин.

4. «Мен нола қилай шому саҳар...» ғазалидаги

Ул лолаву райҳону суман, тоза қизил гул,
Ҳам сарв букулди қади шамшод сшикингда

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Ҳусни таьлил.          В. Тажнис.          С. Таносуб.           Д.Ташхис.          Е. Муболаға.

Qayd etilgan