Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 66209 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:55:41

5.  «Адашганман» ғазалидаги.

Кезиб дашти муҳаббатни, ссроғи дсстни топмай,
Адам анқосидек ному нишонидин адашганман

байтида фойдаланидган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Тазод, ҳусни таълил.               В. Тазмин, тажнис.        С. Истиора, ташбиҳ.
Д. Ирсоли масал, тарду акс.      Е. Иштиқоқ, такрир.

6. «Сайдинг қсс бер, сайёд...» мусаддасидаги

Сайдинг қсс бер, сайёд, сайёра скан мендек,
Ол домини бсйнидин, бечора скан мендек

байтида қслланган шеърий санъатларни белгиланг.
А. Истиора, ҳусни таълил.      В. Тазмин, мувозана.        С. Муболаға, тажнис.
Д. Ташбиҳ, таносуб.            Е. Ийҳом, иштиқоқ.

7.  «Гимназис» шеъридаги

Дема гимназиёким, бир гулистон,
А­рур ҳар ёна гулчинлар хироми

байтида қайси шеърий санъатлар қслланган?
А. Ташбиҳ, таносуб.         В. Талмеҳ, ийҳом.        С. Истиора, тажнис.
Д. Ҳусни таълил, тарсиъ.     Е. Тазмин, тазод.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:56:04

8.  «Гимназис» шеъридаги

Алар илмидин ижод слса, тонг йсқ
Скандар ксзгуси, Жамшид жоми

байтидан срин олган шеърий санъат номини айтинг.
А. Тажоҳули орифона.      В. Ташхис.        С. Талмеҳ.       Д. Ийҳом.        Е. Муболаға.

9.   Бир хил шеърий слчовда ёзилган «Бормасмиз», «Адашганман» ғазаллари вазнини аниқлаб бера оласизми?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. А ажази мусаммани солим.
С. Мутақориби мусаммани мақсур.
Д. Ҳазажи мусаммани солим.
Е. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.

10,  «Сайдинг қсс бер, сайёд» мусаддаси мисраларининг вазн чизмасини аниқланг.
А.  V — — —    V — — —       V — —
В.  — V — —     — V — —       — V —
С. — — V          V — — —        — — V         V — — —
д.  V — —          V — —            V — —          V — —
Е. — — V —      — — V —       — — V —      — — V —

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:56:24

МУҲАММАД ФУЗУЛИЙ

1. «Шифойи васл қадрин» ғазалидаги

Шифойи васл қадрин ҳажр ила бемор сландан сср,
Зулоли завқ-шавқин ташнаи дийдор сландан сср
байтида қайси шеърий санъат қслланган?

А. Муболаға.        В. Тазод.        С. Тажнис.        Д. Ийҳом.        Е. Тарсиъ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:56:50

2. «Шифойи васл қадрин» ғазалидаги   .

Ғамингдан шамътак ёндим, сабодан ссрма аҳволим,
Бу аҳволи шаби ҳижрон баним-ла ёр сландан сср

байтида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ҳусни таълил.   В. Тажоҳули орифона.       С. Ирсоли масал.
Д. Ташбиҳ.         Е. Тажнис.

3. «Бани жондин ссандирди...» ғазалидаги

Бани жондин ссандирди, жафодан ёр ссонмазми?
Фалаклар ёнди оҳимдан, муродим шамъи ёнмазми?

байтида қслланган икки шеърий санъат номи кайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Истиора, муболаға.     В. Ташбиҳ, таносуб.        С. Талмеҳ. тажнис.
Д. Тазмин, тазод.          Е. Иштиқоқ, такрир.

4. «Лайлову Мажнун» достонидан олинган парчадаги

Лайло дема — шамъи мажлисафрсз,
Мажнун дема — оташи жигарссз

байтида қандай шеърий санъатта мурожаат қилинган?
А. Талмеҳ.        В. Ташхис.        С. Ташбиҳ.        Д. Тарсиъ.        Е. Истиора.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:57:16

5. Шу парчадаги

Мажнуна муқобил слди Лайли,
Баҳри ғама етди дард сайли

байтида қслланган шеърий санъат номини айтинг.
А. Тажоҳули орифона.        В. Такрир.       С. Истиора.        Д. Ийҳом.        Е. Талмеҳ.

6.  Ларчадаги

Бир дам боха билмади ул ос,
Ер узра душанди мисли сос

байтида фойдаланилган икки шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Ҳусни таълил, тарсиъ.    В. Истиора, ташбиҳ.        С. Ирсоли масал, тазод.
Д. Тажнис, тарсиъ.          Е. Муболаға, ийҳом.

7.  «Шифойи васл қадрин...» ғазали қайси вазн асосида сратилган?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. А амали мусаддаси мақсур.
С. Ҳазажи мусаммани солим.
Д. Ҳазажи мусаддаси мақсур.
Е. А ажази мусаммани солим.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:58:05

8. «Бани жондин ссондирди...» ғазалида қандай қофис санъатидан фойдаланилган?
А. Тарсиъ.        В. Мувозана.        С. Зулқофистайн.        Д. Тажнисли қофис.        Е. Мусажжаъ.

9. «Лайлову Мажнун» достонидаги

Лайло дема — жаннат ичра бир ҳур,
Мажнун дема — зулмат ичра бир нур

байтида қофиснинг қайси турига мурожаат қилинган?
А. Муқайсд қофис.        В. Муассас қофис.                      С. Мурдаф қофис.
Д. Мужаррад қофис.    Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

10.  Достондаги

Гирён-гирён қилурди сайрон
Ҳайрон-ҳайрон гезарди ҳарён

байтининг вазн чизмасини белгиланг.
А. — — —         — V —          V — ~
В. — — V         V — V —        V — —
С. — V — —      — V — —      — V —
Д. V — — —      V — — —      V — —
Е.  — — V —     — — V —       — — V —      — — V —

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:58:24

МАХТУМҚУЛИ

1. «Фалак «алиф» қаддим дуто айлади» шеъридаги

Махтумқули, йсқ бу ссзнинг хатоси,
Фалак «Алиф» қаддим дуто айлади

мисраларида шоир қайси шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Ташбиҳ.        В. Ҳарфий санъат (китобот).        С. Талмеҳ.        Д. Тажнис.        Е. Тарсиъ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:58:46

2. «Ксринг» шеъридаги
   
Мардга бир иш тушса, ксрар худойдан,
Аомарднинг ҳамроҳдан ксришин ксринг

мисраларида шоир асосланган шеърий санъат қандай аталади?
А. Муболаға.        В. Таносуб.        С. Ҳусни таълил.       Д. Тазод.       Е. Ийҳом.

3. «Ксринг» шеъридаги

Золимлар унутар зикри Оллони,
Арзон олиб, қиммат сотар ғаллани,
Судхср ноинсофлар ҳалол тиллони
Ҳаром фойдасига беришин ксринг

бандида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тажоҳули орифона.       В. Такрир.       С. Тарду акс.       Д. Талмеҳ.       Е. Тазод.

4.  «Бслма» шеъридаги

Ўқур бслсанг, сқ ур нафсинг ксзига,
Чин ксз билан қара китоб юзига

мисраларида қайси шеърий санъатларга мурожаат қилинган?
А. Тарсиъ, ийҳом.       В. Муболаға, ружуъ.       С. Истиора, тажнис.
Д. Такрир, талмеҳ.     Е. Мувозана, таносуб.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:59:10

5.  «Бслма» шеърининг

Тожингда дунёда мулки Искандар,
Қоруннинг моли ҳам бслса мусссар,
Охири бсларсан ерга баробар,
Кснглингда манманлик сотувчи бслма

бандида қслланган шеърий санъатни аниқлай оласизми?
А. Зулқофистайн.        В. Ирсоли масал.        С. Иштиқоқ.        Д. Талмеҳ.       Е. Истиора.

6.  «Бслма» шеъридаги

Мақол бор: «Йиртиқ тсн ксрса, ит қопар»,
Феъли ёмон банда худодан топар
Охири бир куни қиларсан сафар,
Тор кснгуллик ишни стувчи бслма

бандида қсллантан шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Муболаға, ийҳом.            В. Ирсоли масал, кинос.        С. Ташбиҳ, тазод.
Д. Ҳусни таълил, тажнис.      Е. Такрир, таносуб.

7.  «Бслма» шеъридаги

Йигитлик бсстондир, қарилик — хазон,
Бсстонни хазонга сотувчи бслма

мисраларида қслланган шеърий санъатлар номини белгиланг
А. Ташбиҳ, тазод.        В. Муболаға, такрир.        С. Истиора, ийҳом.
Д. Иштиқоқ, талмеҳ.      Е. Тарсиъ, тажнис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 18:59:54

8.  «Бслма» шеъридаги

А­й кснгил, кел снди ҳақни топайлик,
Аасиба отини миниб чопайлик

мисраларида шоир қайси шеърий санъатлардан фойдаланган?
А. Муболаға, ирсоли масал.      В. Ҳусни таълил, тазод.               С. Ташхис, истиора.
Д. Иштиқоқ, тарсиъ.                 Е. Тажоҳули орифона, тажнис.

9.  «Бслмас» шеъридаги

Мағрур бслиб кезма умринг гулига,
Дуч бсларсан бир кун хазон елига,
Юз йил сшаб тушсанг ажал қслига,
Чапингдан снгингга боққанча бслмас

бандида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Кинос.        В. Тазмин.        С. Тажнис.        Д. Истиора.        Е. Тазод.

10.  «Ксринг» шеъридаги

Бир нечани қилдинг моли бисёри,
Бир нечани қилдинг бир пулнинг зори,
Яхши-ёмон, одам зотининг бори
Аавбат билан стиб боришин ксринг

бандининг 1-3-мисраларида шоир қофиснинг қайси туридан фойдаланган?
А. Муассас қофис.        В. Мурдаф қофис.                        С. Мужаррад қофис.
Д. Муқайсд қофис.         Е. А идфи зойидди мурдаф қофис.

Qayd etilgan