Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 66211 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:00:34

ТЎҒА И ЖАВОБЛАА АИАГ ИЗОҲЛИ КЎА САТКИЧИ

САЙФИ САА ОЙИ

1.  С.
2. Е. («Ҳуснинг ишва сотиб жон олур» жумласида ҳуснга инсон хусусистлари ксчирилган. Иккинчи мисрада сса маҳбуба қадди сарви равон (юрувчи сарв)га схшатилган.)
3. А. (биринчи мисрада муболаға қслланилган, зеро, қамарнинг (тслин ой) маҳбуба юзидан нур олиши ҳаёт ҳақиқатига тсғри келмайдиган, кучайтирилган тасвирдир.)
4.  С. (шоирларнинг баъзилари булбулга, баъзилари зоғга схшатилган.)
5.  В. («Юсуф ва Зулайҳо» достони, унинг қаҳрамони Юсуфнинг бениҳос гсзаллигига ишора қилинспти.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:00:52

6. В. («Қуёш чоҳга ботти» иборасида табиий воқеага (қуёшнинг ботишига) ғайри табиий сабаб ксрсатилган, шу туфайли ҳусни таълил санъати қслланган, деб ҳисобланади. Иккинчи мисрада «узилган гул»га схшатиш бор.)
7.  В. (Қуёш атрофида айланадиган Ерга ишора қилинаспти.)
8.  В. (биринчи мисрада муболаға, иккинчисида схшатиш қслланган.)
9.  С. («юз» ссзи икки мисрада икки хил маънони (100 сони ва бет-юз) ифодалайди, демак, байтда тажнис санъати қслланган.)
10.  Д. (иккинчи мисрада қуриб қолган илдизга схшатиш ксзга ташланиб турибди.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:01:09

ХОА АЗМИЙ «МУҲАББАТАОМА»

1.  С. (Фарҳод тимсолига ишора қилинаспти.)
2.  А. (шакар, гавҳарга инсонга хос услиш ҳолати ксчирилган.)
3.  В. («умр боғи» — истиора, иккинчи мисрада ёр сшиги тупроғи кавсар булоғига схшатилган.)
4.  А (гул ва тикан — тазод, рақиб тиканга, маҳбуба гулга схшатилган, иккинчи мисра ҳаётий воқеликни ифодалайди, демак, тамсил қслланган; чимган, гул, тикан, чечак ссзлари сзаро маънодош, бинобарин, таносубни ташкил стади.)
5. А. (биринчи мисра муболағали, иккинчи мисрада маҳбуба сноқлари Халилуллоҳ ташланган стга схшатилган, Халилуллоҳга ишора — талмеҳ.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:01:19

6.  А. («жон дуржи» — истиора, тиш лаъл гавҳарга, юз Қуёшга, қош Ой буржига схшатилган.)
7.  С. (шоир лабни шакар, қанд, жонга схшатар скан, сзини билмасликка солади (тажоҳул ориф), иккинчи мисрада сса «оби ҳайвон (ҳаёт суви) лабингизда услади» дес шоир сувга инсонга хос услиш ҳолатини ксчиради (ташхис.)
8.  А. (шоир сзини бесару пой фалакка схшатаспти, иккинчи мисрадаги «ой» ссзи сса осмон ёритгичини смас, ой каби гсзал маҳбубани ифодаласпти (истиора.)
9.  А. («вафо», «баҳо» ссзларида «о» унлиси равий бслиб келган, бундай қофис сса «мужаррад қофис» саналади.)
10.  С. (байт мисралари «мафоийлун мафоийлун мафоийл» рукнлари асосида ёзилган. Бундан рукнларга сга бслган вазн сса «ҳазажи мусаддаси мақсур» деб аталади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:01:34

АТОЙИ

1. В.(Гулнинг қизаришига ғайри табиий сабаб ксрсатилган, чунки гул услганидан қизармайди. Бундай санъат сса «ҳусни таълил» саналади.)
2. С. (байтда «Юсуф ва Зулайҳо» достони қаҳрамонлари бслмиш Юсуф ва Яъқубларга ишора қилинаспти.)
3. Д. (байтдаги жавр — вафо, дард — даво ссзлари қарама-қарши маъноларни англатади.)
4.  А (маҳбуба — парига, маҳбуба сноғи А­рам боғита схшатилган).
5. В. (шоир маҳбуба бармоқларидаги хинанй қонга схшатар скан, сзини билиб билмасликка соласпти.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:01:45

6. А. (байтдаги салсабил оби, жаннат равзаси, оби кавсар, ҳур ссзлари маъно жиҳатидан сзаро сқин, бундай ссзларни қсллаш санъати сса. таносуб деб аталади.)
7.  С. (байтдаги «ёсин» ссзлари шаклдош бслиб, бири ёй (ёйдек қошлар)ни, иккинчиси Қуръондаги «Асин» сурасини ифодалайди.)
8. С. (маҳбубанинг сувдан тоза қслини сувга солиши воқеаси ғайри табиий тарзда, съни «қсли билан сувни юваспти» деб далилланган)
9.  В. (мисралар охиридаги содиқ, ошиқ қофисдош ссзларидаги «о» унлиси — «таъсис», «д», «ш» ундошлари «дахил», «и» — «ишбоъ», «қ» ундоши «равий» саналиб, бундай қофис муассас қофис ҳисобланади.)
10. Д. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фойлун» рукнлари асосида ёзилган, бундай рукнлар таркибига сга бслган вазн сса «рамали мусаммани маҳзуф» деб аталади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:02:00

ЛУТФИЙ

1. В. (Ошиқ ноласининг тоққа юкланса, тоғнинг чидай олмай фарёд чекиши ҳаёт ҳақиқатидан узоқ, бундай тасвир сса муболаға (унинг ғулув деб аталган даражаси) саналади.)
2. Д. (байтда «Юсуф ва Зулайҳо» достони, унинг қаҳрамони бслган Яъқуб ҳаётига ишора қилинаспти.)
3.  В. (байтдаги нур, шамъ, мажлис, парвона ссзлари маъно жиҳатидан сзаро сқин.)
4.  С. (байтдаги «шоҳ» ва «гадо» ссзлари зид маъноларни ифодалайди.)
5. Д. (гулнинг қизаришига «маҳбуба юзидан хижолат чекиш оқибати» деб ғайри табиий сабаб қсрсатилган.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:02:14

6.  А. (байтдаги «қуёш» ссзи осмон ёритгичини смас, Қуёшдек порлоқ юзли маҳбубани ифодалайди (истиора), ошиқнинг снги ойга схшатилиши сса ташбиҳ саналади.)
7. В. (биринчи мисрадаги «ой» ссзи икки маънони — ҳам ёритгични, ҳам маҳбубани ифодалайди (ийҳом, истиора), иккинчи мисрада «ер қаттиғу кск йироқ» мақоли келтирилган (ирсоли масал.)
8. С. («адоқ» ссзи «оёқ» ва «май идиши» — «қадаҳ» маъноларида қслланган (ийҳом), «шоҳим» ссзи подшоҳни смас, маҳбубани ифодалайди (истиора), дурдек ксз ёшларнинг арзи ҳол айтиши сса инсонга хос хусусистдир (ташхис.)
9. Е. (ғазал мисралари «мафъулу мафоийлу мафоийлу фаулун» рукнлари асосида ёзилган, бундай шеърий слчов сса «ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф» деб аталади.)
10. А. (ғазалдаги кабоб, шароб, гулоб, хароб каби қофисдош ссзларда равий «б» ундошидан олдин чсзиқ «о» унлиси келган. Бундай қофис сса мурдаф қофис ҳисобланади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:02:28

АЛИШЕА  ААВОИЙ

1.  В. (Биринчи мисрадаги «ой» ссзи сз маъносини (ёритгич) смас, ой юзли маҳбубани ифодалайди.)
2. С. (байтда «Лайли ва Мажнун» достони қаҳрамонларига ишора қилинаспти.)
3. А. (ошиқнинг девоналардек йиғлаши, ксрганларнинг унинг устидан кулиши ҳаётда жуда кам учрайдиган ҳолат, бинобарин, шоир белгини кучайтириб тасвирлаган.)
4.  С. (жоннинг инсонлардек гапириши интоқ санъатига хосдир.)
5.  В. («ишқ саҳроси» ибораси истиора, ошиқ оҳининг дашт узра турли рангдаги самум —гармселдек кезиши сса муболағадир.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:02:38

6. Д. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фоилун» рукнларига асосланади. Бундай вазн сса «рамали мусаммани маҳзуф» деб аталади.)
7. В. (барча қофисдош есзлар сзагида «ш» ундоши такрорланиб келади, шунинг учун ушбу ундош равий саналади.)
8.   А. (қофисдош гулрс, уйқу, қоронғу, бадхс каби ссзларда чсзиқ у (с) унлиси равий бслиб келган. А авийси чсзиқ унлидан иборат бслган қофис мужаррад қофис саналади.)
9. В.
10.  С.

Qayd etilgan