Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 66213 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 B


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:02:53

11. С. (байтдаги «нақш», «манқуш», «наққош» ссзлари бир сзақдан келиб чиққан. Бундай сзақдош ссзларни қсллаш сса иштиқоқ санъати ҳисобланади)
12. А. ( «ой» ссзи ёритгични смас, ой юзли қизни ифодалайди (истиора), иккинчи мисрада шоир «снги ой» деган схшатишидан қайтгандек бслиб, ундан ҳам кучлироқ «меҳри оламорой» («оламни ёритгувчи қуёш») схшатишинй қслласпти. Бу хил қайтиш санъати сса ружуъ деб аталади.)
13. Д. (байтдаги подшолиғ — гадолиғ ссзлари зид маънога сга. Бундай ссзларни қсллаш санъати сса тазод дейилади.)
14.  В. (Ширин гулга, киприги тиканга схшатиласпти.)
15.  А. (ҳар икки мисрадаги «қари» ссзлари шаклан схшаш бслса ҳам, икки маънони — «кекса» ссзини ва слчов бирлигининг номини ифодалайди.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:03:01

16.  С. (чинорнинг ичини дирам (пул) хаёли куйдириши инсонларга хос хусусистнинг дарахтга ксчирилишидан бошқа нарса смас. Буни ташхис санъати саналади.)
17.  В. (бсрилар қуртга схшатилган (ташбиҳ), мисраларда иккитадан ссз қофисланган (тслди — бслди, ёбон — шубон, буни зулқофистайн (қсш қофис қсллаш) санъати дейилади.)
18.  Д. (достон мисралари «фаулун фаулун фаулун фаал» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил слчов «мутақориби мусаммани маҳзуф» деб аталади.)
19.  В. («номдор — комгор» ссзларида «р» ундоши равий бслиб келган, улардан олдин чсзиқ «о» унлиси такрорланиб келаспти. А авийдан олдин чсзиқ унлилардан бири келадиган қофислар сса мурдаф қофис саналади.)
20. В. (достон мисралари «рамали мусаддаси маҳзуф» вазнида ёзилган, унинг рукнлари таркиби сса фоилотун фоилотун фоилун тарзидадир.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:03:24

МУҲАММАД СОЛИҲ «ШАЙБОАИЙАОМА»

1.  С. (Қилич таърифи муболағали.)
2.   Е. («Аифоқ чодирини тикди» ссзларида мавҳум тушунча — нифоққа инсонга хос чодир тикиш хусусисти ксчирилган.)
3.  С. («гул каби» ибораси ташбиҳдир.)
4.  С. (иккинчи мисрадаги «ар-ар», «сарв» ссзлари шу хил дарахтларни смас, балки Абулмуҳсинни ифодалайди, шунга ксра уларни истиора ҳисобланади.)
5.  А. (иккинчи мисрадаги барча ссзлар (барча, сғлонлари — султонлари, ёғий — боғий сдилар) қофисдош, шу сабабли бу байт тарсиъ санъати асосига қурилган саналади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:05:00

6.  С. (байт мисраларидаги қисқа, чсзиқ ва ста чсзиқ ҳижоларни белгиласак, — V — —   V V — —     — ~ чизмаси ҳосил бслади.)
7. С. («мойил — ҳосил» қофисдош ссзлари таркибида таъсис (чсзиқ «о» унлиси), дахил (й, с ундошлари), ишбоъ (қисқа унли) ва равий («л» ундош) келган. Бундай қофис сса муассас (таъсисли) деб аталади.)
8. В.
9.  Д. (сарв ва анбарга инсоний хусусистлар (шарманда бслиш, қул бслиш) ксчирилган. Бу хил санъат ташхнс деб аталади.)
10. С. (иккинчи мисрада қадимги афсона қахрамонлари Сулаймон ва Билқис тимсолларига ишора қилинган. Бундай санъат сса талмеҳ саналади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:05:24

ЗАҲИА ИДДИА МУҲАММАД БОБУА 

1. А («телба», «ҳушёр» ссзлари зид маъноларни ифодалагани туфайли тазод санъатини, кснгулга инсон ҳусусистлари (телбалик, ҳушёрлик) ксчирилгани учун ташхис санъатини рсёбга чиқарган.)
2.  В. («Қуёш» ссзи сз маъносида смас, «қуёш юзли маҳбуба» маъносида қслланиб, истиора ҳосил қилинган, меҳру вафо ва жавру жафо ссзлари зид маъноларни ифодалаши туфайли тазод саналади.)
3. А. («латофат гулшани», «даҳр боғи» ссзлари истиорани, «гул каби», «хазон спроғидек» ссзлари ташбиҳни, гулшан, гул, боғ, спроғ ссзлари маънодошлиги туфайли таносуб санъатини рсёбга чиқарган.)
4.  С. («ой» ссзи ёритгични смас, маҳбубани ифодалайди, шунга ксра байтда истиора санъати қслланган ҳисобланади.)
5.  А. (иккинчи мисрада маҳбуба юзи гулга, зулфи сунбулга, қомати сарви хиромонга схшатилган, баҳор, боғ, гул, сунбул, сарв ҳамда юз, зулф, қомат ссзлари сзаро маънодошлиги туфайли таносуб санъатини ҳосил қилган.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:05:39

6. В. (рубоийда маҳбуба гулга, шуълага, ошиқ сса булбулга, шуъла қулига схшатилган (ташбих), шаҳ — қул ссзлари тазодни, гул, булбул ссзлари маънодошлиги туфайли таносуб санъатини ҳосил қилган.)
7. С. (туюқдаги «фироқ меҳнати», «ғаму андуҳ сти» бирикмалари истиорани, «ё қилди», «ёқилди», «ё қилди» ссзлари тажнисни юзага чиқарган, сабога сса инсон хусусистлари (шарҳ қилиш) ксчирилгани туфайли ташхис саналади.)
8. В. («жафокор», «вафодор» ссзлари тазод санъатини рсёбга чиқарган, биринчи мисрадаги «сендек менга» ссзлари иккинчи мисрада «Мендек еенга» тарзида тескари қилиб қслланган (тарду акс), иккала мисрадаги барча ссзлар (сендек — мендек, манга — санга, ёри — зори, жафокор — вафодор қофисдошлиги туфайли тарсиъ санъатини ҳосил қилган.)
9.  С. ( «Хазон спроғи снглиғ» ғазалининг барча мисралари «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун» рукнлари слчовида ёзилган, бундай вазн сса «ҳазажи мусаммани солим» деб аталади.)
10. А. (ғазалдаги жафоси, балоси, муддаоси каби қофисдош ссзларда чсзиқ «о» унлиси равий бслиб келган. Бундай қофислар сса мужаррад қофис саналади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:05:58

ТУА ДИ ФАА ОҒИЙ

1.  В. (Иккинчи мисрада Юсуф тимсолига ишора қилинган, бундай санъат сса талмеҳ деб аталади.)
2. В. (иккинчи мисрадаги «дил мулки» ва «гсшаи чашм» ссзлари истиора саналади, чунки улар ксчма маънода қслланаспти.)
3. А. («итдек» ссзи ташбиҳ санъатини, «едингиз фуқаронинг стини», «қсймадингизлар битини» ссзлари сса муболаға санъатини рсёбга чиқарган.)
4. С. (иккинчи байтда «сл работу тсра — қсноқ» мақоли келтирилган, бу сса ирсоли масал санъати ҳисобланади.).
5. С. (банддаги «нафс тори», «даври қазо базми», «жайбайи жон», «тири риҳлат», «қасри асоси тан», «тоқи абрс», «курсийи дандон» ибораларининг ҳар бири истиора саналади.

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:06:10

6.   В. («осиё навосидек», «аждаҳодек» ссзлари ташбиҳ санъати ифодасидир.)
7.  В. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фоилун» рукнлари слчовида ёзилган. Бу хил вазн сса «рамали мусаммани маҳзуф» деб аталади.)
8.  В. (ғазалдаги қофисдош «сзбак», «шак», «бадрак» каби ссзларда «к» ундоши равий, ундан оддин келиб такрорланаётган қисқа «а» унлиси тавжиҳ саналади. Бундай қофис сса мужаррад қофис деб аталади.)
9. С. (ғазал мисралари «фоилотун фоилотун фоилотун фоилон» рукнлари асосидаги «рамали мусаммани мақсур» вазнида ёзилган.)
10.  С. (ғазал — — V    V — — V      V — — V    V — — чизмасига сга бслган «ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф» вазнида ёзилган. Бундай шеърий слчов рукнлари сса ксрсатилган тарзда бслади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:06:34

МАША АБ

1.  А. (А устам ва Суҳроб номларига ишора талмеҳ санъатини, «шижоат боби», «адолат тахти», «султонларим» ссзлари истиора санъатини рсёбга чиқарган.)
2. С. («шоҳ» ва «гадо» ссзлари сзаро зид маъноларни ифодалаётгани туфайли тазод санъати намунаси саналади)
3. Д. (иккинчи мисрадаги тасвир белгини ғост кучайтириб акс сттирган, зеро, ошиқнинг оҳи сти еру осмонни қуйдириши ҳаёт ҳақиқатидан узоқдир. Бу хил тасвир муболағанинг ғулув деган даражасига мосдир.)
4. С. (байтдаги маъно жиҳатидан сзаро сқин бслган лола, райҳон, суман, қизил гул, сарв, шамшод ссзлари таносуб санъати асосида тспланган.)
5. В. («муҳаббат ксйи» — истиора, «етти иқлим ғарқ бслди ёшима» тасвири сса муболағанинг ғулув деган даражасига мувофиқ келади.)

Qayd etilgan


AbdurRohman  09 Dekabr 2010, 19:06:48

6. В. (байтдаги Лайли, Мажнун тимсолларига ишора талмеҳ санъатини рсёбга чиқарган.)
7.  А. («гулбарги тарим» ибораси истиора, «ғунча каби қон» ибораси ташбиҳ саньати намунаси саналади.)
8.  С. («кснгил гиреҳи» ибораси истиора, танбурга ҳол ссраш, ғамни суриш каби инсонга хос ҳаракатларнинг ксчирилиши ташхис саналади.)
9. А. (ғазал «мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун» рукнларига асосланган. Бу хил шеърий слчов сса «ҳазажи мусаммани солим» деб аталади.)
10. С. (қофисланувчи «севарим», «жигарим», «саҳарим» қаби ссзларда «р» равий, ундан олдин такрорланиб келаётган қисқа «а» унлиси тавжиҳ деб аталади. Тавжиҳ ва равийдан ташкил топган қофис сса мужаррад қофис саналади.)

Qayd etilgan