Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 83322 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 21 B


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:47:39

АТОЙИ

1.«Жамолинг васфин»... деб бошланувчи ғазалдаги

Жамолинг васфини қилдим чаманда,
Қизорди гул уёттин анжуманда

байтида қайси шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.          В. Ҳусни таълил.          С. Тажнис.         Д. Ийҳом.        Е. Тазмин.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:48:26

2. Шу ғазалнинг

Солиб борма мени, сй Юсуфи ҳусн,
Букун Яъқубтек байтул ҳазанда

байтида шоир қандай шеърий санъатдан фойдаланган?
А. Муболаға.          В. Ташхис.          С. Талмеҳ.         Д. Ирсоли масал.          Е. Иштиқоқ.

3.  «Манго» ғазалидаги

Жаврунгиз меҳру вафодур, дардингиз айни даво,
Филмасал, гар слтурурсиз, меҳрибон сизсиз манго

байтида қслланган шеърий санъатни белгиланг.
А. Тажнис.          В. Ирсоли масал.          С. Ийҳом.          Д. Тазод.         Е. Таносуб.

4.  «А­й дсст» ғазалидаги

Одамға сени схшата билмонки, парисен,
Аортек снгоқинг боғи А­рамдур манга, сй дсст

байтидаги шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ.              В. Тазод.          С. Тажоҳули орифона.
Д. Ирсоли масал.     Е. Ташхис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:48:53

5.  «Бслубтср» ғазалидаги

Хино рангимудур бармоқларингда,
А ошиқ слтурурда қон бслубтур

байтида қслланган шеърий санъат номини аниқланг.
А. Ташбиҳ.         В. Тажоҳули орифона.         С. Тажнис.         Д. Ташхис.         Е. Тазмин.

6.  «Ул санамким» ғазалидан срин олган

То магарким салсабил обина жавлоне қила,
Келди жаннат равзасиндин оби кавсар сори ҳур

мисраларида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Таносуб.          В. Муболаға.          С. Тарсиъ.          Д. Тазод.          Е. Такрир.

7.  «Ул санамким» ғазалидаги

Қошларинг ёсин Атойи ксргали ҳусн ичра тоқ,
Субҳидам меҳробларда сураи ёсин сқур

байтида қайси шеърий санъатга асосланилган?
А. Ташхис.          В. Ирсоли масал.          С. Тажнис.          Д. Талмеҳ.          Е. Ийҳом.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:49:29

8.  «Ул санамким» ғазалидаги

Ул иликким сувдин ориқтур, юмас они суда,
Балки сувни пок бслсун деб илиги бирла юр

байтида қслланган шеърий санъатни белгилай оласизми?
А. Ташбиҳ.               В. Муболаға.          С. Ҳусни таълил.
Д. Ирсоли масал.      Е. Истиора.

9.  «Сочинг чун лайлатул қадру...» ғазалидаги

Сочинг чун лайлатул қадру юзунг чун субҳи содиқтур,
Бу шому ҳуснунга тун-кун кснгул жон бирла ошиқтур

байтида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.                        В. Муассас қофис.          С. Мурдаф қофис.
Д. А идфи зойидли мурдаф қофис.      Е. Муқайсд қофис.

10. «Ул санамким» ғазали арузнинг қайси вазнида ёзилган?
А. Ҳазажи мусаммани солим.
В. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
С. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
Д. А амали мусаммани маҳзуф.
Е. Ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:50:12

ЛУТФИЙ

1. «Суратингни кимки ксрди....» деб бошланган ғазалдаги

Сенсизин қилмай таҳаммул нола килсам қилма айб,
Гар бу юк юкланса тоққа, келгай ондин юз садо

байтида қайси шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.         В. Муболаға.         С. Талмеҳ.         Д. Ийҳом.         Е. Тазмин.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:50:49

2.  «Сенсан севарим...» ғазалидаги
   
Яъқуб бикин ксп йиғидин қолмади сенсиз
Аури басарим, хоҳ инон, хоҳ инонма

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тазод.          В. Ирсоли масал.          С. Таносуб.          Д. Талмеҳ.          Е. Тажнис

3.  «Ҳақ ул кунким...» ғазалидаги

Қилур даъвийи нур ул шамъи мажлис,
Магар парвона шомимдин олубдур

байтида шоир асосланган шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Талмех.          В. Таносуб.          С. Тажнис.          Д. Тазмин.          Е. Муболаға.

4.  «Ҳақ ул кунким...» ғазалидаги

Хирад нетмай кетар мендек гадодин,
Қошимға ул Шаҳи хсбон келибдур

байтида қайси шеърий санъатга асосланилган?
А. Ирсоли масал.             В. Тарсиъ.          С. Тазод.         
Д. Тажоҳули орифона.       Е. Ташхис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:51:39

5. «Гул қошингда хсб смас...» ғазалидаги

Ой юзунгнинг хижлатиндин гул қизорди, холиё,
Ханда бирла сткарур, чун инфиоли бор дурур.

байтида қслланган шеърий санъатни аниқланг.
А. Талмеҳ.              В. Тажнис.          С. Тазмин.         
Д. Ҳусни таълил.      Е. Зулқофистайн.

6.  «А­й кснгул...» ғазалидаги

А­й қуёш, юзунгдин айру снги ойдек бслмишам,
Ким қолурға сзга йсқтур бир замон тобим менинг

байтида фойдаланилган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Истиора, ташбиҳ.        В. Ийҳом, тажнис.          С. Талмеҳ, ирсоли масал.
Д. Иштиқоқ, ийҳом.          Е. Тарду акс, тарсиъ.

7.  «То жамолингдин...» ғазалидаги

Ерга кирсам кошки, чун етмас ул ойға илик,
Мушкил аҳволе тушубдур: ер қатиқу кск йироқ

байтида қслланган шеърий санъатларни аниқланг.
А. Тазмин, муболаға, ташхис.
В. Истиора, ийҳом, ирсоли масал.
С. Тажнис, тазод, тарсиъ.
Д. Ташбиҳ, такрир, зулқофистайн.
Е. Ташхис, талмеҳ, тамсил.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:52:37

8. «То жамолингдин...» ғазалидаги

Фурқатингда тскти, шоҳим, кузларим дурри стим,
Ул адоқингға тушуб ҳолини стса, тут қулоқ

байтида шоир фойдаланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ташбиҳ, тазмин, ирсоли масал.
В. Тазод, таносуб, тазмин.
С. Ийҳом, истиора, ташхис.
Д. Тажоҳули орифона, тажнис, тарсиъ.
Е. Ташхис, талмеҳ, тамсил.

9.  «Сенсан севарим...» ғазалининг вазнини аниқлай оласизми?
А. А амали мусаммани маҳзуф.
В. Мутақориби мусаммани мақсур.
С. Ҳазажи мусаммани солим.
Д. А амали мусаддаси маҳзуф.
Е. Ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф.

10.  «Оҳким...» ғазалида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мурдаф (ридфли) қофис.               В. Мужаррад қофис.          С. Муассас қофис.
Д. А идфи зойидли мурдаф қофис.       Е. Муқайсд қофис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:53:30

10-СИАФ

АЛИШЕА  ААВОИЙ

1.  «Ўн сакиз минг олам ошуби...» ғазалидаги

То Аавоий тукти ул ой фурқатидин баҳри ашк,
Ҳар қачон боқсанг, қуёш акси анинг ёшиндадур

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Ташбих.          В. Истиора.          С. Ташхис.          Д. Тажнис.          Е. Ирсоли масал.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:55:20

2.  Шсх икки ғизолингни...» ғазалидаги

Бир оҳ ила кул бслдум, сй чарх, тилаб топиб,
Фарҳод ила Мажнунға ошиқлиқ ишин сргат

байтида шоир қайси шеърий санъатта асосланган?
А. Ийҳом.          В. Иштиқоқ.          С. Талмеҳ.          Д. Таносуб.          Е. Тажоҳули орифона.

3. «Кеча келгумдур, дебон...» ғазалидаги

Ул париваш ҳажридинким йиғладим девонавор,
Кимса бормуким, анга ксрганда кулгу келмади

байтида фойдаланилган шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Муболаға.          В. Тарду акс.          С. Тарсиъ.          Д. Иштиқоқ.          Е. Ийҳом.

4.  «Жонға чун дермен...» ғазалидаги

Жонға чун дермен: «Ае срди слмаким кайфисти?»
Дерки: «Боис бслди жисм ичра маразнинг шиддати».

байтида шойр қайси шеърий санъатга мурожаат стган?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Интоқ.          Д. Тазмин.          Е. Истиора.

Qayd etilgan