Anvar Hojiavmedov. She'riy san'atlarni bilasizmi?  ( 83336 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21 B


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:55:46

5.  «Хилъатин то айламйш...» ғазалидаги

Гулшан сттим ишқ саҳросин самуми оҳдин,
Ким, ссар ул дашт аро ҳар ён қизил, сориғ, сшил

байтида қслланган шеърий санъатлар номи қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Талмеҳ, тажнис.          В. Истиора, муболаға.          С. Тазмин, ирсоли масал.
Д. Иштиқоқ, тазод.          Е. Ташхис, таносуб.
 
6.  «Ўн сакиз минг олам ошуби...» ғазали арузнинг қайси вазни асосида сратилган?
А. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
В. Ҳазажи мусаммани солим.
С. Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
Д. А амали мусаммани маҳзуф.
Е. А амали мусаддаси мақсур.

7.  «Ўн сакиз минг олам ошуби...» ғазали қофисларидаги равий ҳарфини аниқлай оласизми?
А. «О» ҳарфи.          В. «Ш» ҳарфи.          С. «А» ҳарфи.
Д. «Д» ҳарфи.          Е. «А » ҳарфи.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:56:30

8.  «Кеча келгумдур дебон...» ғазалида қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.       В. Муассас қофис.          С Мурдаф қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

9.  «А раб, ул шаҳду шакар ё лабдурур» туюғининг рукнлар таркиби қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
В. Фоилотун фоилотун фоилун.
С. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Д. Мафоийлун мафоийлун мафоийлун мафоийлун.
Е. Фоилотун фоилотун фоилотун фоилун.

10.  «Аеча дедим ул санамға: бормоғин» мисраси билан бошланувчи туюқ рукнлари чизмаси қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. V — — —      V — — —       V — —
В. V — —           V — —            V — —          V —
С. —V  — —      —V  — —       —V  —
Д. —V  — —      V V  — —        V V  —
Е. V — — —      V — — —        V — — —      V — — —

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:57:04

11.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги

Ўзи нақшу, сзи манқушу, наққош,
Киши бу сирни мендек қилмади фош

байтида қандай шеърий санъатдан фойдаланилган?
А. Муболаға.          В. Тазод.          С. Иштиқоқ.          Д. Тажоҳули орифона.         Е. Истиора.

12.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги

Шабистонида туғди снги бир ой,
Янги ой йсқки, меҳри оламорой

байтида қслланган шеърий санъатлар тсғри таъкидланган жавобни топинг.
А. Истиора, ружуъ.        В. Тарду акс, тарсиъ.          С. Ташхис, ирсоли масал.
Д. Тазмин, тазод.          Е. Ийҳом, талмеҳ.

13.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги

Анга тенг подшолиғ ё гадолиғ,
Гадолиққа тенг стмай подшолиғ,

байтида шоир мурожаат стган шеърий санъатни аниқланг.
А. Муболаға.          В. Ташхис.          С. Талмеҳ.          Д. Тазод.          Е. Тарсиъ.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:57:35

14.  «Фарҳод ва Ширин» достонидаги Ширин тасвирига бағишланган

Юзи гул, киприги дерлар тикандур,
Ае бор андоқки ҳаргиз бор скандур

байтида қслланган санъат номини айтинг.
А Талмеҳ.          В. Ташбиҳ.          С. Тазмин.          Д. А ужуъ.          Е. Тазод.

15. Достондаги

Машаққатдин йигитни сл қари дер,
Ки, қозилмиш ики-уч юз қари ер

байтидаги шеърий санъат қандай аталади?
А. Тажнис.          В. Тажоҳули орифона.          С. Ирсоли масал.
Д. Талмеҳ.          Е. Истиора.

16. «Лайли ва Мажнун» достонидаги

Илгин ксрубон чинор холи,
Куйдурур ичин дирам хаёли

байтида қайси санъатдан фойдаланилган?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Ташхис.          Д. Тазод.          Е. Ирсоли масал.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:58:12

17. «Сабъаи сайёра» достонидан олинган

Қуртдек бсри бирла тслди ёбон,
Дема қсй, балки тсъма бслди шсбон

байтида қандай шеърий санъатлар қслланган?
А. Тазод, талмеҳ.                         В. Ташбиҳ, зулқофистайн.          С. Тажнис, ташхис.
Д. Ҳусни таълил, ирсоли масал.      Е. Истиора, тарсиъ.

18.  «Садди Искандарий» достони вазни қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А Ҳазажи мусаддаси маҳзуф.
В. А амали мусаммани мақсур.
С. Ҳазажи мусаммани солим.
Д. Мутақориби мусаммани маҳзуф.
Е. А амали мусаддаси маҳзуф.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:58:39

19. «Садди Искандарий» достонидаги

А­шитгимки Искандари номдор,
Чу бслди жаҳон аҳлига комгор

байтида мумтоз қофиснинг қайси туридан фойдаланилган?
А. Мужаррад қофис.      В. Мурдаф қофис.          С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли, мурдаф қофис.

20. «Лисонут тайр» достони мисраларининг рукн таркиби қайси жавобда тсғри белгиланган?
А. Мафоийлун мафоийлун фаулун.
В. Фоилотун фоилотун фоилун.
С. Фаулун фаулун фаулун фаал.
Д. Фоилотун фаилотун фаилун.
Е. Мафъулу мафоилун фаулун.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 16:59:44

МУҲАММАД СОЛИҲ

«ШАЙБОАИЙАОМА»

1.  «Шайбонийнома» достонидаги

Ўт смас, оби равондур қиличи,
Тиғ смас, марҳами жондур қиличи

байтида қслланган шеърий санъатни аниқланг.
А Тазод.          В. Талмеҳ.          С. Муболаға.          Д. Тажнис.          Е. Ирсоли масал.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:00:13

2. Достондаги

Қайдаким чодирини тикди нифоқ,
Қолмас ул теграда осори вифоқ

байтида шоир қайси шеърий санъатга мурожаат қилган?
А. Ташбиҳ.          В. Ҳусни таълил.          С. Тазмин.          Д. Тажнис.          Е. Ташхис.

3. Достоннинг LХХ бобидаги

Ҳар неким ул деса, андоқ қилсақ,
Гул каби суҳбатидин очилсақ

байтида фойдаланилган шеърий санъат номи қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. Ҳусни таълил.     В. Тажоҳули орифона.          С. Ташбиҳ.
Д. Талмеҳ.             Е. Ийҳом.

4. Шу бобдаги

Ҳам Абулмуҳсини Марвий борди,
Марвнинг ар-ару сарви борди

байтида шоир қайси шеърий санъатни қсллаган?
А. Тажнис.           В. Тазмин.          С. Истиора.          Д. Иштиқоқ.          Е. Таносуб.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:01:22

5. Достондаги

Борча сғлонлари ёғий сдилар,
Борча султонлари боғий сдилар

байтида қслланган қофис санъатини аниқлай оласизми?
А Тарсиъ.           В. Зулқофистайн.           С. Мусажжаъ.
Д. Зулқавофиъ.     Е. Тажнисли қофис.

6. Достондаги

Хорлиқлар била сстум бисёр,
Зорлиғлар била ксрдум озор

байти вазни чизмаси қайси жавобда тсғри ксрсатилган?
А. — V — —        — V — —        — V —
В. V — — —       V — — —         V — —
С. — V — —       V V — —          — ~
Д. V — —          V — —             V — —           V —
Е. V — — —       V — — —         V — — —      V — — —

7. Достондаги

Ки, бу қсрғон сори мойил бслғай,
Майидин анга не ҳосил бслғай

байтида қслланган қофис турини белгиланг.
А. Мурдаф қофис.          В. Мужаррад қофис.          С. Муассас қофис.
Д. Муқайсд қофис.          Е. А идфи зойидли мурдаф қофис.

Qayd etilgan


AbdurRohman  05 Dekabr 2010, 17:01:57

8. Достондаги

Ул Самарқанд сори айлади азм,
Хон азимат сснгича айлади жазм

байти рукнларини аниқланг.
А. Фоилотун фоилотун фоилун.
В. Фоилотун фаилотун фаилон.
С. Фоилотун фаилотун фаълун.
Д. Фоилотун фаилотун фаилун.
Е. Фоилотун фаилотун фаълон.

9. Достондаги

Сарв онинг қомахидин шарманда,
Зулфига анбари соро банда

байтида қслланган шеърий санъатни аниқлай оласизми?
А. Ташбиҳ.          В. Тажнис.          С. Истиора.          Д. Ташхис.          Е. Талмеҳ.

10. Достоннинг

Чун кетурдилар они хон қотида,
Келди Билқиси Сулаймон қотида

байтида қайси шеърий санъат қслланган?
А. Тазмин.           В. Истиора.          С. Талмеҳ.          Д. Ийҳом.          Е. Тажнис.

Qayd etilgan