I.To'xtasinov. Sinalgan davolar  ( 39216 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 B


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:13:57

* * *
     ҲИҚИЧОҚАИ ҳамма билади. Сабаби кспчиликка аёнмикан! Ҳиқичоқ одамни қийнайди, узоқ давом қилса азоблайди. Асабга тегади. Бутун баданни ларзага келтиради. Бир неча қултум совуқ сув ичинг. Икки-уч дақиқадан ксйин ҳиқичоқ қолади. Ҳар икки қсл башмалдоғи билан синчалоқда доира ссанг. Ҳиқичоқ тсхтайди.
* * *
     БУЙА АК касал бслганда «айиқ қулоғи» стининг қуритилганини қайнатиб чой қилиб ичинг.
* * *
     МАККА соқоли, гилос ва қора гилос псстидан тайёрланган дамламани наҳорда, кунига бир неча марта ичиш қовуқ оғриғининг давоси бслади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:14:42

* * *
     КАА АМ ва помидор шарбатларидан тенг миқдорда олиб, ҳар куни уч маҳал овқатдан сснг ичиш бир оз бслсада, жигар оғриғини пасайтиради. Маълум натижага зришиш учун узоқ муддат истеъмол қилиш керак. Халқ табобатида етилиб пишган макканинг ҳосили йиғиштирилганда соқоли ва донлари атрофидаги соқолчалар йиғиб қуритилади, қайнатиб чой срнида ичилади.Бу муолажа срим йилгача давом сттирилади.
     Жигар ва ст пуфагидаги тошларни сритиш учун қизилча дамламасини узоқ муддат ичиш керак. Шунда тошлар оғриқсиз срийди.
     Бир неча дона сара қизилча олинади, тозаланади, ювилади, қайнатилади, қуюқлашгунча паст оловда сақланади. Аим стакандан кукига бир неча марта ичилади. Табибларнинг фикрича, бу стдаги тошларни сритади.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:15:28

* * *
     ЛЕШОБ равон, мсътадил юрмаса, томчи - томчи бслиб чиқса, одамга азоб. Кучалани сутда қайнатиб, псстини олиб ташлаб, майда - майда қилиб тсғралади, срталаб ва кечқурун уч-тсрт доначадан ичилади. Оғриқ камасди, пешоб равонлашади.
* * *
     ИЧ кетиш асосан озиқ - овқат, суюқликни кам истеъмол қилиш, ҳаракатсизликдан. Чиқиндисиз ва ҳажми оз, юмшоқ овқат, мева - чевани кспроқ истеъмол қилиш, кунига бир - икки пиёла оддий сув (схшиси наҳорда ва ётиш олдидан) ичиш, дам олишдан илгари срим соат юриш, ҳар куни бир вақтда бсшанишга одатланиш керак.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:16:39

* * *
     АЕГА одамда хорғинлик ва уйқучанлик юз беради! Бу бадандаги сшин тезлигида юрадиган қонга боглиқ. Демак, тенанинг баъзи бир бурчакларига қувват етиб бормайди.
* * *
     ОДАМДАГИ ҳамма аъзолар табиатан оқилона сратилган. Гсдакни сркалаб кстарсангиз хурсанд бслади, ссиши тезлашиб, чеҳраси очилади, қувватга тслишадм. Оқар дарё йслини тсссангиз, бошқа ердан сзига йсл очади...

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:17:32

* * *
     МАА КАЗИЙ асаб томирларини авайланг, мускулларни чиниқтиринг, ҳар доим ҳаракатда тутинг, саломатлигингиз меъёрида бслади.
* * *
     АСАБИЙЛАШИШ ва меҳнатни нотсғри уюштириш, пала - партиш овқатланиш, чекиш, ксп чекилган хонада нафас олиш, оиладаги нотинчликлар юракка ёмон таъсир ксрсатади. Булардан сақланиш тадбирпарини ксринг. Меъёр одамни ҳар қандай нохушликлардан сақлайди.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:18:26

СУЯК

     ТАААДАГИ сусклар ёш улғайган сари сзгаради.
     Фойдали моддалар ёшларда сллик, срта сшарларда 65, кексаларда 80 фоизни ташкил қилади. Борган сари суск мсртлашади. Кексаларда баъзи сусклар чинни идишиарга схшаб қолади, салга ногиронлашади, зирқираб оғрийди. Кексанинг салобати схшию, ички дунёси ёшлигига схшамайди. Бел оғрийди, ёш чиқади, одам сзгаради. Чораси ҳар нарсада меъёрга амал қилиш, сзни сақлай билиш.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:19:12

Ю А  А К

     ЮА АК. Оҳ юрак! Донолар, шоирлар озмунча ёзишганми бу ҳақда! Тинмайди. Кема дарғаси у. Бир кеча-кундузда тинч, тотсв сшаганнинг юраги сн минг литр қонни қайта айлантиради, нозик томирларга ҳаёт манбаи қонни етказади. А­ъзозланг, парвариш қилинг уни,Қон бузилиши, тана аъзоларининг тез қаришига йсл қсйманг. Чавандознииг мақталган тулпори ҳам «қоқилиши»ни ссдан чиқармаиг.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:19:56

ЎЛКА

     ЎЛКА — ҳаётий муҳим аъзо. Аафас олишда кенгасди, чиқаришда қисқаради. Ҳолати кскрак мушаклари, қовурғаларнинг соғломлигига боғлиқ. Кексайиш — бу табиий. Уни срта, бемаврид келишига йсл қсйманг. Огоҳ бслинг.

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:20:26

Б У Й А  А К
     БУЙА АК — қон тозаловчи ажойиб сузғич. Баданни ҳамма зарарли нарсалардан тозалайди. Аши улғайган баданда бслганидек буйракда ҳам сзгаришлар содир бслади. Баъзи аъзолар аёлларда срларга қараганда илгарироқ «қарийди».

Qayd etilgan


Abdul_Malik  19 Yanvar 2011, 09:21:05

ТУА ЛИ МУОЛАЖАЛАА 

     МАВА ИДСИЗ оқсоқланиш асосан олтмишдан ошган сркакларда кспроқ учрайди. Юрганда тез чарчайди .Оғриқ кучайганда тсхташга, бир оз дам олишга мажбур бслади. Оғриқ стгач, йслни давом сттириш имконн туғилади. Кайталандими, аҳвол оғирлашади. Одамнинг ранги оқаради, совуқ тер босади, тинч турганда ҳам оёқлар зирқирайди. Касалликни вақтида даволаш умрни узайтиради.

Qayd etilgan