Avesda  ( 2843 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


ilale  10 Mart 2011, 23:09:39

Əgər təsəvvür etsək ki`kainatda həyat yaranmazdan əvvəl o boş-cisimsiz qaranlıq fəzadan ibarət olmuş və demək olar ki- bütün dinlər kainatın ilkin varlığını qaranlıq və boş təsvir etməklə- bir birini təsdiq etmişlər.Bu baxımdan həqiqətəndə əgər təsəvvür etsək ki- haçansa kainat boş — günşsiz-planetsiz-ulduzsuz yəni heç bir cisimsiz olmuşsa- ond kainatı qaranlq zülmətdən ibarət olmasına şübhə qalmır. Əgər hər hansı bir cism yanaraq parçalanaraq gözə görünməz hala düşürsə -heç şübhəsiz cismin gözə görünməz hala düşməsi onun haçansa gözə görünməz varlıqdan ibarət olduğunu iddia edir.Çünki əgər cism fəzanın ibarət olduğu maddədən törənməsəydi o heç vaxt parçalanaraq fəzaya dönməzdi.Bu baxımdan demək olark fəzanın ibarət olduğu varlıq mövcutdur-Həmçinin əgər qaranlıq (gecə)görməyə mane olursa —demək qaranlığın ibarət olduğu varlıq var və ya onu gösdərə bilən maddə mövcutdur.
Bir dha yenidən kainatın haçnsa necə boş cisimsiz olduğunu təsəvvürə gətirsək belə qərara gəlmək olar ki,kainat heç bir cism olmadığı vaxtd qaranlıq zülmət kimi imiş,çünki kainatda işıq salmağa heç bir cism yoxdursa demək o qeyri şərtsiz qaranlıqdan ibarət olacaq.Əgər gecənin qaranlığını işıqlandıran ay ulduz günəş şüasını əks etdirirsə, heç şübhəsi günəşin planetlərin ulduzların olmadığı zaman fəza çox qatı qaranlıq imiş.Bir daha bu təhlilərə əsasən belə qənat etmək olarki,əgər qaranlıq varlıqdırsa demək fəza heçdə boş deyil və boş olması belə qeyri mümkündür.Bu baxımdan əgər qaranlıq mövcutdursa demək o varlıqdı və maddəsi olmayan varlıq ola bilməz və əgər maddə varsa onun quruluşuda var və hərbir quruluş ətrafına və özünə müvazinətdə yaranır,çünki müvazinətini saxlaya bilməyən varlıq yarana bilməz.Bu baxıdan qaranlıq məcburi müvazinətdə yaranan varlıqdır.Yəni qaranlığın yaranması məcburi olaraq yaranmışdır.
Məh`z bu səbəbdən hər bir varlıq həm özünə həmdə ətrafına məcburi müvazinətdədir və eyni zamanda əgər müvazinət müqvimətsiz mümkün deyilsə və müqavimət ən azı iki qüvvədən ibarətdirsə və əgər müqvimətdə olan hər bir varlıq ya müvazinətini itirərək parçalanmaya yada müqavimətini artıraraq böyüməyə məcburdursa,demək hər bir varlıq daim dəyişməyə məcburdur.Çünki, müsbətin müqaviməti mənfidirsə,sakitliyin müqaviməti səsdirsə,soyuğun müqaviməti istidirsə onda belə qənaətə gəlmək olar ki,qaranlığın müqaviməti ağ(işıq) olmalıdır.Bu ardıcıllıqdan belə nəticəyə gəlmək olurki,kainat mövcud olduğu zamandan fəza qaranlıq olmağa məcbur olmuş və bu qaranlıq get-gedə qatılaşmış,qaranın daxilində ağın, isdinin daxilində soyuğun,sükunətin daxilində səsin sıxılması fəzanın nizamını pozulmuşdur. Və əgər nəzərə alsaq ki hər bir maddə yüklərdən ibarətdir,onda belə demək olarki nizamı pozulmuş yüklər bir birini keçərək toplşıb kütlə halına düşərək böyük bir cisimə çevrilmişdir.Və əgər, bu cisim fəzanın ibarət olduğu varlıqdan yaranmışdırsa,demək bu cismin yaranması üçün fəza bir qat soyulmuşdur (boşalmışdır)
Fəzanın bir layından toplanaraq cisim halına toplanmış yüklər üst-üstə yığıldıqca kütləsi böyüdükcə sıxlıqdan qızışaraq yenidən parçalanma məcburiyətinə düşərək geriyə fəzadan qopduğu yerə dartılma məcburiyətinə düşdüyündən, yüklər parçalanmağa başlayıb və parçalanan yüklərin "œqığılcımlanması"ətrafı işiqlandırmışdır.Bununlada kainatda günəş yaranmışdırdır.Əslində günəş öz şölələri ilə fəzadan qopub toplandığı yükləri yerinə fəzaya qaytarır.Ancaq günəşin qığılcımlanması qarnın qarnından ağın çıxmasına səbəb oldu.Bununlada fəza içindən çölünə çevrilməyə başladı.
Günəşin görünməyən tərəfi qaranlıqdır və günəş qaranlıq tərəfi ilə qaranlığı didiərək qidalanır və ya fəzanın içini çölünə çevirir və həmçinin qır qazanı deyilən yer elə günəşin həmin tərəfidir,cənnət isə ulduzlar arasındakı saman yoludur.Günəş öz oxu ətrafında fırlanaraq qaranlıq tərəfindən qaranlığı udaraq sonsuzluğa uçur və bütün günəş sistemini özü ilə aparır.Günəş günəş sisteminin ərazisinin bir lay yüklərindən toplanaraq cisim halına düşmüşdür.Günəş işıq salmaqla fəanı işıqlandırdı qaranlığı bır daha sıxdı, günəşin bir qat soyduğu fəza bir qatda soyulmağa məcbur oldu və bu yüklərdə toplaşaraq ulduzlara çevrildi.Əgər günəş qaranlığın məcburiyətindən yaranmışdırsa, ulduzlar işığın məcburiyətindən yarandı.Günəşin müvazinəti daxilində(yüklərindən toplandığ ərazi) onun müqavimətinə güc gələcək digər müqavimətin yaran bilməsi mümkün olmadığından,ikinci laydan toplanan cisimlər çox böyük kütlə halında öz müvazinətini saxlaya bilmədiyindən və bu səbəbdən ikinci laydan çoxlu ulduzlar yarandı.
Kainatda iki canı var isdi və soyuq, iki üzü var qara və ağ.iki taydı biri dolu biri boş.Qara dolu isdi bu dünyadır,ağ boş soyuq o biri dünyadır.Həyat qaradan ağa,isdidən soyuğa və doludan boşa doğru gedir və ya çevrilir.Əgər planetə səpələnən günəş şüaları bitgilərə həyat verməklə torpağa hopursa,planet və ulduzlara ilişmiyən günəş şüaları saman yoluna cənnətə çatır və orda mayalanma əlaməti olaraq fəzanı yenidən bir qatda didərək iki günəş yükü bir fəza yükünü qopararaq buz halında qaza çevrilr və bu didilmə böyüdükcə ətraf ulduzları udaraq böyüyür.Bu hadisə indiki elmi izzahlarda qara deşiklər kimi hallandırılır və əslində bu yeni planetin yaranışıdır.Bu baxımdan qara deşik o həddə qədər böyüyürkü fəzadan qopan yüklər udduğu ulduzların cazibəsində sıxılaraq ulduzun ətrafınd buz tokqa halına düşür.Bundan sonar ulduzun cazibə qüvvəsi artaraq günəşə tərəf dartılır.Günəşə doğru hərəkət etməklə ulduz o saturun kimi buz tokqalı planetə çevrilir.Planetlə il ərzində yalnız günəşə doğru hərəkət edir və qışa doğru günəşdən itələnir.Planetlər günəş ətrfında fırlanmır,çünki planetlər günəş ətrafında fırlansaydı onda biz hər gecə başımız üzərində yeni-yeni ulduzlar görərdik.Planetlərin belə hərəkəti xaotik olsada,onların cazib qüvvəsi eyni ardıcıllıqla dəyişdiyində onların hərəkətidə əsasən eyni ardıcıllıqla təkrar olunur.---
Əslində planetin ətrafındakı atmasfer deyilən sahə yük sıxlığına görə kosmosa nisbətən bir dəfə boşdu,cünki həmin ərazidən didilən yüklər həmin planetin suyuna çevrilmişdir.Kosmos isə günəş sisteminin xaricinə nisbətən iki dəfə boşdu.Əgər bir qurulş daxilində bir neçə planet forması mövcuddurs bu başqa quruluş forması ola bilməz,bu o deməkdirki planetin saturun həlqəli yaranması yeni yaranan bütün planetlərə xasdır.Çünki yaşadığımız yer kürrəsidə bir zaman caturun həlqəsi kimi həlqəli buz tokqalı olmuş.Bu tokqa cakit okean atlantik okeanlarını artika və antraktida boyu biləşdirərək 2000 il mövcud olmuşdur.Bu o deməkdirki yer üzərində il ərzində fəsil dəyişdikcə canlı həyatı dəyişdiyi kimi planet ömrüdə iki min ildə bir fəsil dəyişir.Bütün planetlərin saturun həlqəli doğulması planetin yaz fəsli sayılır.Adətən dinlərdə haçansa yer üzərinin cənnət tək gözəl olması təsvir olunur,Görünür həqiqətən yer üzəri haçansa cənnət kimi olmuş,əgər təsəvvür etsəki yer üzərində cənnət onun üzərində buz tokqası olanda olmuş,bu baxımdan demək olarki saturun planetində indi yaz fəslidir və indi onun üzəri cənnət kimidir.
Baxtı ilə yer üzərində bu cənnətin mövcudluğun belə təsvir etmək olar;-Meridian boyu tokqalanmış planet günəşə doğru hərəkət etdikcə tokqanın əriyən buzun suyu torpağaı suvardıqca üç laydan(günəş,torpaq,su) qopan yüklər eyni nöktədə birləşdilər və bu birləşmə indiki bitki dediyimiz bitkilərin ilkin yaranışı oldu,eyni zamanda bütün merdian boyu hər cürə bitgilər bitdi.Ancaq bununla bir yerdə qovuşan yüklər əvvəlki halına qayıda bilmədilə(kainatə qaranlıq sükünət vəziyyəti),ancaq bu yüklərin yalnız birinci boşalması oldu bərkdən boşa doğru və bir dəfədə boşalmaq üçün hər bitginin daxilində onu əvvəlki vəziyyətə qaytarmağa aparan yeni hüceyrə yeni boşalma yarandı.Hər bir bitginin daxilində yaranan hüceyrə əslində həmin bitginin davamı olaraq yarandı.Necək bitginin meyvəsi onun parçalanmasının davamıdır.Ancaq hər bir bitginin birinci meyvəsi orqanizim olaraq yaranmış və əgər indinin özündədə yeni bitgi növü yaranırsa onunda ilkin meyvəsi onunla qidalanacaq orqanizimdən ibarət olur.Yemək yemək özüdə bərkdən boşa doğru gedən ümumi prosesin davamıdır.Əgər ağac kökü ilə torpağı didib onu nisbətən zəif sıxlıqda bitgiyə çevrirsə,ondanda boş sıxlıq orqanik birləşmədir.
İnsan torpaxdan yaransaydı torpax yeyərdi.Uşaq anasından doğulub onun südüylə qidalanığı kimi,insane ağacdan (bitgidən)yarandığından-o həm bitgini meyvəsini yeməklə onun verdiyi nəfəsi udmaqla qidalanır.Hər bir heyvan, həşarat növü fərd olaraq heç vaxt dəyişmədiyi kimi,insan irqləridə olduqları kimi yaranmışdır.Çünki DNK quruluşuna əsasən demək olarki, nəinki altı min ilə heç milliard ilədə, ərəb avropalıya çevrilə bilməz.Yəni insanın Adəmlə Həvvadan törənməsi mümkün deyil,necəki bütün canlıların evalyutsiya yolu ilə hansısa həşaratdan törənməsidə mümkün deyil.İnsanın yer üzərində yaranması 6000 ilə yaxındır,çünki yer yzərinin hər yerində insanın insan kimi iz qoyması 4,5 min ildən o tərəfə keçmir.
ilale на форуме Добавить отзс‹в длс ilale Ложаловатьсс на сто сообс‰ение      Ответить с яитированием

Qayd etilgan