Hamma o'qisin: Islom bo'limining asosiy qoidalari  ( 32886 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Faruq  18 Fevral 2012, 09:06:54

Аллоҳу таоло, барча мусулмонларнинг Аҳли суннат сътиқодига мувофиқ иймон келтиришларидан розидир. Бу шарафли сътиқодга мансуб бслишнинг бир неча муҳим шартлари ва аломатлари бслиб, Аҳли суннат олимлари буни қуйидагича изоҳ стганлар:

1. Иймоннинг олтита шартига, съни Аллоҳу таолонинг борлиги ва бирлигига, шериги ва схшаши йсқлигига; Малакларига; Китобларига; Лайғамбарларига; Охират ҳаётига; Тақдирга, съни схши ва ёмон кунларнинг Аллоҳ тарафидан сратилганига ишониш керак. (Булар "œОманту"да билдирилган).

2. Аллоҳу таоло юборган охирги китоб бслмиш Қуръони каримнинг Аллоҳ каломи (ссзи) сканлигига ишониш керак.

3. Мсминман деган кимса, сз иймонидан ҳечам шубҳаланмаслиги керак.

4. Лайғамбаримизга "œсаллаллоҳу алайҳи ва саллам" иймон келтириб, ҳаётида уни ксрган ва бу шарафга мусссар бслган Асҳоби киромнинг ҳаммасини севиш ва ҳурмат қилиш керак. Тсрт буюк ҳалифасига, сқин қариндошлари бслган Аҳли байтига ва муҳтарам хонимларидан ҳеч бирига тил текказмаслик керак.

5. Ибодатларни иймоннинг шарти деб билмаслик керак. Аллоҳу таолонинг амр ва таъқиқларига ишонган ҳолда, сриниб адо стмаган мусулмонларни кофир деб билмаслик керак. Ҳаромларга аҳамист бермайдиган, менсинмайдиган ва исломистни ҳазилга оладиганларнинг иймони кетади.

6. Аҳли қибла сканлигини, Аллоҳга ва пайғамбари Муҳаммад алайҳиссаломга ишонишини айтган кимса, бузуқ сътиқодда бслса ҳам, унга "œкофир" демаслик керак.

7. Очиқча гуноҳ қилмайдиган ва қилгани ҳам номаълум бслган ҳар имомнинг орқасида намоз сқиш керак. Бу ҳукм, Жума ва Байрам намозларини сқитадиган амирлар ва ҳокимларга ҳам тааллуқлидир.

Мусулмонлар сзларининг бошларидаги амирларига, бошлиқларига исён стмаслиги керак. Исён стиш, фитнага сабаб бслади ва турли фалокатларга йсл очади. Ҳоким ва амирларнинг хайрли иш қилишлари учун дуо қилиш, уларни гуноҳ ва ёмон ишларидан қайтариш учун ширин гап билан насиҳат қилиш керак.

Qayd etilgan


Faruq  18 Fevral 2012, 09:08:54Сезги органлари ва ақлий илмлар кспинча иймон келтиришга ксмакчилик қилади. Фан илмлари оламдаги низомнинг, тартибнинг тасодифан смаслигини ва бир сратувчининг борлигини, мана шундай бир мувозанатли дунёда сшаётганимизни тушуниш, билиш ва иймон келтиришга ундайди. Иймон деб, охирги пайғамбар Муҳаммад алайҳиссаломнинг Аллоҳу таолодан келтирган илмларини срганиб, ишонишга айтилади. Ишониш лозим бслган бирорта ақида учун, «ақлимга тсғри келса ишонаман» — дейиш, пайғамбарларни инкор қилиш билан баравардир. Дин ақоиди, мутафаккирларнинг ёки олимларнинг сйлаб топган нарсалари смас, балки пайғамбарларга Аллоҳу таоло тарафидан ваҳй қилинган қоидалардир. Шунинг учун уларга, «ақлга тсғри келмайди» деб ишонмаслик, пайғамбарларга ишонмаслик бслади. Тсғри иймонга сга бслиш учун, севгили пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссаломнинг Аллоҳу таолодан келтирган бутун қоидаларни, Уларнинг ворислари (меросхсрлари) бслмиш Аҳли суннат олимларининг китобларидан срганиб, китобдагидек ишониш керак. Тсғри ва мақбул иймон соҳиби бслиш учун, қуйидаги хусусларга ҳам диққат қилиш керак:

1. Иймон давомли ва собит бслиши лозим. Яъни ҳеч қачон иймондан чиқиб кетишни орзу қилмаслик керак. "œУч йилдан кейин мусулмонликдан чиқаман"- деган кимсанинг сша заҳоти иймони кетади.

2. Мсминнинг иймони хавф ва ражо (умид) орасида бслиши керак. Аллоҳнинг азобидан қсрқиши, лекин раҳматидан ҳечам умидини узмаслиги керак. Ҳар гуноҳдан тийилмоғи керак, худди гуноҳ қилса иймони кетадигандек қсрқиши керак. Шунингдек, агар қилмаган гуноҳи қолмаган бслса ҳам, Аллоҳу таолонинг марҳаматидан умид узмаслиги лозим. Гуноҳлари учун тавба стмоғи даркор. Чунки тавба қилиб, гуноҳига пушаймон бслган кимса, ҳеч гуноҳ қилмагандек топ-тоза бслади.

3. Жон (руҳ) ҳалқумга келмасдан аввал иймон келтирган бслмоғи даркор. Чунки жон ҳалқумга келган вақтда, охиратдаги нарсалар ва ҳатто кетиладиган макон ҳам ксрсатилади. Буни ксрган кофирлар иймон стмоқчи бсладилар. Лекин, иймоннинг ғойибга бслиши шарт бслгани учун, уларнинг иймони қабул стилмайди. Ксрмасдан аввал иймон келтириш керак.

Жон ҳалқумга келганда, келтирилган иймон қабул бслмайди, бироқ аввалдан иймон стган мсминларнинг тавбалари қабул бслади.

4. Қуёш ғарбдан чиқмасдан аввал иймон келтириш лозим. Қиёматнинг катта аломатларидан бири, қуёшнинг ғарбдан чиқишидир. Буни ксрган бутун инсонлар иймон келтирадилар. Лекин, бу иймонлари қабул қилинмайди. Чунки, қуёш ғарбдан чиққанида тавба сшиклари ёпилади.

5. Ғойибни Аллоҳу таолодан бошқа ҳеч кимнинг билмаслигига ишониш лозим. Ғойибни фақат Аллоҳу таоло ва У билдирган кимсаларгина билишади холос. Малаклар, жинлар, шайтонлар ва ҳатто пайғамбарлар ҳам ғойибни билишмайди. Лекин пайғамбарларга, солиҳ қулларга ва авлиёларга баъзан ғойибни Аллоҳу таоло билдириб туради.

6. Диннинг, иймонга ва ибодатларга тегишли ҳукмини заруратсиз қасддан рад стмаслик лозим. Исломистнинг амр ва ман қилган нарсаларидан биттасини менсинмаслик, Қуръони каримни, малаклар ва пайғамбарлардан бирини масхара қилмоқ ва улар воситасида билдирилган нарсаларни ҳеч заруратсиз, тил билан инкор стмоқ, куфрга сабаб бслади. Аллоҳу таолонинг борлигини ва бирлигини, малакларни, ғуслни ва намознинг фарз сканлигини слимдан ёки зулмдан қутулиш учун "œинкор стдим" - деса, иймони кетмайди.

7. Ислом дини очиқча билдирган ҳукмларда ҳеч шубҳаланмаслик ва иккиланмаслик керак. Аамознинг фарз сканлигига; шароб, спиртли ичимликлар, қимор, судхсрлик ва порахсрликнинг ҳаром сканлигига шубҳа назари билан қараш — куфрдир. Аки машҳур бирон ҳаромга "œҳалол"- дейиш ва ҳалол нарсага "œҳаром"- дейиш инсонни диндан ва иймондан чиқаради.

8. Иймон - Ислом дини қандай билдирган бслса, шундай бслиши керак. Ўз ақлининг маъқуллаганига ва файласуф ва фан тақлидчиларининг гапларига қараб ишонишга иймон дейилмайди. Алғиз, Муҳаммад алайҳиссаломнинг билдирган қоидаларига ишониш орқали ҳақиқий иймонга сришиш мумкин.

9. Иймонли кимса, фақат Аллоҳ учун севмоғи ва сна Аллоҳ учун душманлик стмоғи лозим. Яъни Аллоҳнинг дсстлари бслган бутун мусулмонларни схши, деб билиш ва уларни Аллоҳ йслида севиш керак. Исломистга ва мусулмонларга қсли билан, тили билан, қуроли билан, теледастури билан, қалами ёки газетаси билан душманлик қиладиганларни севмаслик керак. Бу душманлик қалбда бслиши керак.

[Ғайри муслим ватандошларга, туристларга нисбатан мулойим, кулар юзли бслиш ва уларга чиройли ахлоқ ва тарбисмиз билан динимизни севдиришимиз керак.]

10. Лайғамбаримиз ва Асҳоби ксрсатган тсғри йслдаги мсминлар каби иймон стиш лозим. Ақидани Аҳли суннат сътиқодига уйғун равишда тузатиш керак. [Аҳли суннат олимлари ёзган, ҳақиқий дин китобларига тобеъ бслган мусулмонларга, юзта шаҳид савоби берилади. Тсрт мазҳабдан бирида бслган олимларга Аҳли суннат олими дейилади. Аҳли суннат олимларининг раиси Имоми Аъзам Абу Ҳанифа ҳазратларидир. Бу олимлар, Асҳоби Киромдан срганганларини китобларига ёзганлар, Асҳоби киром сса сз навбатида, буларга А асулуллоҳдан сшитганларини сргатганлар.]

Qayd etilgan


Mahdiyah  12 Dekabr 2012, 10:40:06

Assalamu alaykum.
Islom bo'limi uchun mundarija qilayotib ayrim kamchiliklarga duch keldim.
Agar bular to'g'irlansa maqsadga muvofiq bo'lardi.
Avvalo RAMAZON VA RO'ZA nomli yangi kichik bo'lim ochilsa (xuddi islomiy kitoblar, islomiy maqolalar kabi), chunki bunga taluqli mavzular judako'p ekan.

Keyin ko'pchilik qaramay mavzu ochib ketavergan.
Shuning uchun 1 hil bo'lgan, o'xshash bo'lgan mavzular jamlansa.

P.S. Oldin ham etgandim.
Har birbo'limda shunaqa mundarja bo'lsa.
Bunio'sha bo'limmoderatori yoki admin qilishi shart emas.
Adminni vaqti yo'q, moderatorlar esa ko'pincha kirishmaydi forumga.
Oqibatda bo'limlar palapartish bo'lib ketadi.
Har bir bo'lim tartibli bo'lgani yaxshi ayniqsa ISLOM BO'LIMI!

Shuning uchun mundarija tuzishga vaqtlari bo'lgan insonlar xolis shu ishda yordam berishsa yaxshi bo'lardi.

Qayd etilgan


Ҳанафий  14 Dekabr 2012, 20:46:04

Assalomu alaykum.

Islom bo'limida

-yurtimizda foydalanish taqiqlangan saytlardan ma'lumot ko'chirish,
-Shahidlik, hijrat haqidagi hozirgi davrimiz taqazo qilmagan holatlarga targ'ib qiluvchi fayllarga link qo'yish,

Va shu kabilar mumkinmi? Mumkin bo'lmasa nazoratni kuchaytirish lozim.

Qayd etilgan


AbdulAziz  15 Dekabr 2012, 09:44:49

-yurtimizda foydalanish taqiqlangan saytlardan ma'lumot ko'chirish,
-Shahidlik, hijrat haqidagi hozirgi davrimiz taqazo qilmagan holatlarga targ'ib qiluvchi fayllarga link qo'yish,

Va shu kabilar mumkinmi? Mumkin bo'lmasa nazoratni kuchaytirish lozim.

Yuqoridagi postda belgilab qo'yilgan:

Quyidagi mazmundagi mulohazalar kiritish man etiladi:

    Musulmonlar birodarligiga rahna soluvchi va fitnaga sabab bo'luvchi munozaralar;
    Fikhiy ixtilofiy masalalar (forumimiz olimlar uchun emas, oddiy o'rganuvchilar uchun);
    Yurtimizning mashhur ulamolari tomonidan ahli sunna val-jamoa aqidasidan tashqarida deb e'tirof etilgan firqalar mafkurasini ifodalovchi hukmlar, fatvolar.

Qayd etilgan


ziyo94  26 Mart 2016, 16:15:24

RAXMAT BU YERDAHAM YAXSHI MAVZU KUTARILIBDI xa ogoh bulaylik bu xar davrning talabi

Qayd etilgan


Hadija  26 Mart 2016, 22:26:23

Assalom aleykum
Oldindan uzur surayman qayerga yozishni bilmay yozayotgan edim
Hurmatliadmin yoki forumchila Iltimos Qur'on kitobini kiril yozuvidagi kerak edi. Ma'nosi emas kiril alifbosidagi matni
Iltimos yordam berseyla...
Oldindan rahmat.

Qayd etilgan