Karim Mahmudov. Qiziqarli pazandalik  ( 94597 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 17 18 19 20 21 22 B


Ziyolee  06 Oktyabr 2011, 14:16:26

Вермишель шсрва. Италисда макарон, вермишелдан тайёрланадиган таомлар снг шарафли таомлар ҳисобланади. Ушбу масаллиқларнинг снларча навлари бслиб, юзларча таомлар пиширилади, қизларни оилада ёки махсус мактабда вермишель ва макарон таомлари тайёрлашга сргатишади ва гувоҳномалар беришади. Ана снди никоҳга борганларида қиз сз гувоҳномасини ксрсатиши шарт. Агар бундай гувоҳнома бслмаса никоҳдан стказилмайди.

Қимиз. Қимизни барча қадимий чорвадор халқлар: қозоқлар, қирғизлар, туркманлар ва бошқаларда аёллар ҳам, сркаклар ҳам тайёрлайверади. Монголларда сса бисни соғиб қимиз ивитиш асосан аёллар иши, айниқса турмушга чиқадиган қизлар қимиз тайёрлашни билиб олмоқлари зарур бслган.

Маккажсхори таомлари. Шимолий ва Жанубий Америка қитъаларининг қадимий ёдгорликларини қолдириб кетган аятек ва майс қабилаларида бслажак уй бекаси маис (маккажсхори) дан снлаб таом тайёрлашни срганиб олмоғи шарт бслган.

Qayd etilgan


Ziyolee  06 Oktyabr 2011, 14:18:23

Олмали рулет. Австрисда келинни студеал номли таомни тайёрлай билишларига қараб танлар сканлар. Бу олма солиб тайёрланадиган рулет бслиб, унинг хамири шундай қорилиши ва ёйилиши зарурки, ранги ва нафислиги Вена қизларининг танасига монанд бслсин.

Хурмо ҳолва. Арабларда хурмо снг муҳим озиқалардан бири ҳисобланади. Дастурхонда доим снги, қоқи қилинган ёки пиширилган хурмо бслиши шарт. Хурмони данагини олиб ташлаб снчиб, қовурилган ун ва бошқа масаллиқлар қсшиб ҳолва тайёрлайдилар. Бундай ҳолвани оилада фақат аёллар тайёрлайдилар, шунинг учун турмушга чиқадиган қиз сз онасига ва бошқа хотинларга хурмо ҳолва тайёрлаш бсйича имтиҳон топширади. Ун қсшиб тайёрланган хурмо ҳолва фақат ғизогина смас, унинг арабларда анъанавий аҳамисти ҳам бор: келинчакни снги хонадонга кузатиб келаётган дугоналари қслларида хурмо ва буғдой дони олиб келадилар ёки келинчак қадам ранжида қиладиган хонадон дарвозаси ёнига ксзага тслдирилган хурмо ёки хурмо ҳолва қсйиб кутиб оладилар. Ҳатто ётоғидаги ксрпа устига ҳам бир сиқим буғдой сепиб, бир нечта хурмо ташлаб қссдилар. Аақл қилишларича мана шу одат келинчакка катта бахт келтирар смиш. Арабларнинг фикрича хурмодан 100 хил таом тайёрлашни билган уй бекаси снг схши хотин ҳисобланар скан.

Qayd etilgan


Ziyolee  06 Oktyabr 2011, 14:18:39

Бетел. Бетел овқат смас, лекин таом ҳазмини енгиллаштирадиган сақич бслиб, тропик мамлакатларда ёввойи ҳолда ссувчи қалампир барги, ёввойи чой, арека хурмосининг меваси, тамаки барги, турли зираворлар ва пича счирилган оҳак қсшиб тайёрланади. Бетел чайнаб юрилса, 15 минут давомида киши кайфистини схшилай-ди, овқат тез ҳазмланади ва ошқозонда кислота ксп бслса ҳам, оз бслса ҳам нормал ҳолига келтиради. Бетелга қсшилган гиёҳларда алкалоидлар бслиб, оҳак уларни рсёбга чиқаради.
Бетел чайнаш Ҳиндистонда, Вьетнамда, Хитойда, Ме-лонезисда ва барча Шарқий Осиё мамлакатларида урф.
Қизиғи шундаки, бетел ҳам Ҳинди-Хитойда келин танлашга восита бслар скан. Қиз бирон йигитга турмушга чиқмоқчи бслса унга бетел совға стар скан, бу қизнинг розилик аломати бслиб, тсйга тайёргарлик ксра бериш мумкин. Вьетнам фольклорида бетел қалампири билан арека хурмоси бирлиги муҳаббат рамзи ҳисобланар скан. А ивостларга қараганда чсғдай муҳаббатли икки ёш бир-бирига етишолмай ҳалок бсладилар. Йигит қабридан арека хурмоси униб чиқади, қиз қабридан сса бетел қалампири ссиб хурмога чирмашиб мевалари бир-бирига етишади. Шундай қилиб бетел ҳам муҳаббат рамзи ва келин танлашга восита бсладиган неъматдир.

Qayd etilgan


Ziyolee  06 Oktyabr 2011, 14:18:53

Қуймоқ билан сардак. Франяисда келин бслмиш қиз қуймоқ билан сардак тайёрлашни билиши шарт. Қуймоқ бу тухумни товага чақиб қовуриш. Юзаки қараганда жуда осон бир таом, лекин уни тайёрлаш ғост масъулистли: а) серёғ бслмасин, б) товага чақилган тухум орасига ҳаво кириб пуфак бслсин, в) сариғи ийланиб кетмасин, г) сира куймасин, д) қақирмачоқ бслиб кетмасин ва ҳ. к. Сардак пиширишга келганимизда, бу ҳам мураккаб «Франяисда қанча одам бслса, сардакнинг хили ҳам шунча» деган тушунча бор. Бинобарин қиз турмуш қуришдан олдин сз реяепти ва технологисси асосида снги хил сардак ижод қила олса, снг схши келин ҳисобланади.

Мураббо ва морожний. Австралис қитъасида тропик мевалар ксп ссади. Шунинг учун бслажак уй бекалари сзларининг пазандалик маҳоратларига шакарни ҳамроҳ қилиб, анвойи мевалардан мурабболар ва морожнийлар тайёрлашни срганиб олишлари зарур.
Жаҳондаги турли халқларнинг урф-одатларидан келтирилган ана шу мисоллар пазандаликнинг турмушни мустаҳкамлашда ғост аҳамистли сканини ксрсатиб турибди. Уй бекаси пазанда бслса у албатта покиза, чаққон, омилкор, расамадли, борида тежайдиган, йсғида йсндирадиган, уқувли ва меҳмондсст бслади. Аёлнинг бундай хусусистлари сркакнинг муҳаббатини снада кучайтиради. Лазанда бслишлик оила аъзоларининг лаззатли овқатланиб, сиҳат-саломат юришларида ҳам аҳамисти каттадир.
Ана шунинг учун қизларнинг арзанда бслмай, балки пазанда бслиб тарбисланишлари уларнинг оилада бахтли бслишларига сабаб бслади.

Qayd etilgan


Ziyolee  06 Oktyabr 2011, 14:19:05

СЎАГГИ СЎЗ

Ҳурматли китобхон! Мана китобни сқиб ҳам бслдингиз, сътибор бергандирсиз, баъзи сарлавҳалар остида ёзилганлар махсус ишланган илмий мақолаларга схшаб кетади, баъзилари — шунчаки хабар. Бир хил жойлари ҳикос тахлит, бадиийликка сқинроқ, бошқа жойлари сса кичик бир лавҳа, холос.
Гап шундаки, ушбу китоб учун зарур фактларни автор узоқ йиллар тсплаб вақти ҳам, жойи ҳам турлича бслган шароитларда ёзган.
Мазкур китобдан асосий мақсад жаҳон пазандалигида икир-чикир ё мураккаб томонлари борми, буларни баҳоли қудрат срганиб, шулар орасидан снг қизиқ фактлар, воқеалар, ҳодисалар, урф ва одатлар олиниб битта китобга жойлаш, ана шулар орқали сизга бир оз билим бериб, мароқ ҳам ато қилиш сди.
Бунга автор сриша олдими ёки йсқми, бу ҳақда сз фикр-мулоҳазаларингизни нашриётга ёзиб юборарсиз деган умиддамиз.

Qayd etilgan


Ziyolee  06 Oktyabr 2011, 14:19:21

ФОЙДАЛААИЛГАА АДАБИАТЛАА 

Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари, II китоб, ЎзССА  ФАА нашриёти, 1956 й.     Аль Джахиз. Китоб аль-бухана (книга о скупих), Изд-во «Ааука», М. 1965 г.
Альхасов А. Азербайжон хсраклари. Госиздат. Азерб. ССА . Б., 1954 й.
Аминов С. А. Таомхон точики Душанбе, Тожнкистон давлат нашриёти, 1959 йил.
Армснскас кулинарис. Госторгиздат, М., 1960 й.
Ахматжанов Ю. А Татар хальк ашлари. Тат. китоб нашриёти, Қ.1960 й.     Бертельс Е. А­. Авияенна и персидскас литература. Изд-во «Ааука» М., 1960 год.
 Бичурин А. Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древнье времена. Изд. ААСССА , Москва, 1958 й.
Борубаев Т. Кьргиз даами. «Қирғизистан» нашриёти, Ф. 1984 й.
Вамбери Г. Историс Бухари и Трансокеании. Издание Я. А. Исакова, С.Летербург, 1873 г.
Верзилин А. А астенис в жизни человека Госдетиздат. Ленинград, 1954 й. «Вестник древней истории» â„– 1 за 1957 г. «Вестник древней истории» â„– 3 за 1948 г.
Wir Kochen gut. Veriag fur die Trau. Leipzig — Berlin, 1956 j
Ваcильев Ф. И. Двести пстьдесст блюд китайской кухни. М. Госторгиздат, 1959. Гиергиевский М. И. и Шемскинский О. С. — Страви украинской кухни, изд-во «Технической литературс‹». Киев, 1956 г.
Gunter Linde, Heinz Knobloch. Dorbu chut . Bratislava 1970 j.
    Гюктер Л. и Хайнс К. Лристного аппетита. Изд-во «Лишевас промишленность». М. 1973 г. Зайяев В. Б. — А асскази о рисе. Изд во «Колос» М. 1980 год,
Ивашура Л. И. Сут ва ҳаёт. «Ўзбекистон» нашриёти, Т., 1977 йил «Известис АА УзССА », 1955 г. â„– 2.
Инастуллах Қанбу. Бехаре донеш. Изд-во «Восточнас литература», М., 1966 год.
«Историс народов Узбекистана» т. I, Изд-во ААУзССА . 1950 год.
Историс народов Узбекистана, т. II, Изд-во АА УзССА , 1953 г.
Историс УзССА  т. 1. — Изд. АА УзССА , 1955 г.
Иойриш А. Г. Лчела и медияина, Изд-во «Медияина», Т., 1966 год.
      Калила ва Димна. Бадиий адабиёт нашриёти, Т., 1966 йил.
      Қасиманов С. Қазақтьш улттиқ тағамдари. «Қайнар» нашриёти, А. а. 1977 йил.
Қобуснома. «Ўқитувчи» нашриёти. Т., 1968 йил.
Коллектив авторов. А­тнографнс питанис народов стран зарубежной Азии. М. Изд-во «Ааука», 1981 г.
Косвен М. О. Очерки истории первобнтной культури. Москва, «Госполитиздат», 1953 г.
«Литературнас газета» двухлетнсс (1842—1844 гг.) подшивка. Фундаментальнас библиотека К-иевского Государственного Университета им. Т. Г. Шевченко.
Мадьср А­. Кулинарное искусство и венгерскас кухнс. Изд-во «Ларонис» Будапешт, 1955 г.
Маҳмудов К. Ўзбек таомлари. Учинчи тслдирилган нашри, Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1970 й.
Маҳмудов К. Ўзбек овқатларида ишлатиладиган мева ва сабзавотлар. Бирлашган нашриёт. Т., 1958 й.
Махмудов К. Узбекский плов. Изд-во «Узбекистан» Т., 1979 год.
Маҳмудов К. Аон. журн. «Гулистон» â„– 5, 1967.
Маҳмудов К. Лазанда — таом олими. «Фан ва турмуш» â„– 3, 1967 йил.     Маҳмудов К. Лул срнига масаллиқ. «Фан ва турмуш» â„– 11, 1985 й.
Мудрость веков. (Дрсвнсс таджикскас медияина о сохрапении здоровьс). Изд-во «Ирфон» Д. 1981 год.
«Аовс‹й мир». â„– 9, за 1956 год.
Летровский К. С. Основи раяионального питанис. Изд-во «Знание»,М., 1966 год.
Локровский А. А. Беседи о питании. Изд-во «А­кономика», М., 1964 г.
Санда Марин. Кулинарное искусство и А умннскас кухнс. Техиздат. Бухарест, 1958 г.
Смирнова — А акитина В. А. Абу Али ибн Сино қиссаси. Т., «Аш гвардис» нашриёти, 1966 й.
Ссз ксрки — мақол. «АШ гвардис» нашриёти. Т., 1970 йил.
Титюнник А. И., Аовоженов Ю. М. Советскас наяиональнас и зарубежнас кухнс. Изд-во. «Внсшас школа». М., 1977 год.
Токаров С. Л. А­тнографис народов СССА . Изд-во «Иаука», М.,1958 год.
Ҳасанов X. Ўрта Осиёлик географ сайёҳлар, Т., «Ўзбекистон» нашриёти, 1964 й.
Ҳикматуллаев X. Ибн Синонинг «Юрак дорилари» рисоласи. «Фан» нашриёти, Т., 1966 йил.
Франке Г., Хаммер К. и Ханальт Л. Ллоди земли. Изд-во «Мир», М., 1979 год.
Частний Л. М. Ааяионалние блюда казахстана. Госиздат КазССА , Алма-ата, 1962 юд.
Шилов Л. И. и Яковлев Т А. Справочник по витаминам. "Медгиз, М. 1960год,.
Югославскас кухнс. Изд-во «Югославис», Белград, 1963 г.
Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билик. «Фан» нашриёти, Т., 1971 йил.

Qayd etilgan


Ziyolee  06 Oktyabr 2011, 14:40:57

МУНДАРИЖА

Муаллифдан

I. Пазандалик санъати

Пазандалик таърифи
Оловнинг кашф қилиниши
Чорвачиликнинг келиб чиқиши
Деҳқончиликнипг келиб чиқиши
Қоида, усул ва сирлари кўп соҳа
Арчиш қоидалари
Тўғраш усуллари
Пишириш сирлари

II. Нон, туз, палов ва чой тарихи

Энг азиз ризқи-рўзимиз
Дарахтда битган нонлар
Буғдой нонинииг кашф этилиши
Нон рамзи
Бир татим тузу, юз оғиз сўз
Туз номи билан боғлиқ шаҳарлар
Туз — муқаддас
Туз —дори
Иссиқ олов, ёғлиқ палов
Палов тарихи гуручдан бошланади
Шолининг асли ватани  қаер?
Палов ош — халқ ижоди
«Палов ош»—этимологияси халқ афсонасида
Чой — қувватга бой
Чой кимёси ва чой давоси
Чой тарихи

III. Масалликлар. масаллиқлар. тарихлари таърифлари, таъсирлари

Минг дардга даъво неъмат
Зайтун ёғининг хосиятлари
Қуёш қуши
«Ер олмаси»нинг тарихи
Помидор бизга қачон ва қаёқдан келди?
Шолғомнинг шарофати
Музқаймоқ тарихи ва таърифи
Илоҳий ичимлик нима?
Қора ичимлик тарихи
Авя, Айва, ҳайва
Пиёз — етти дардга ниёз
Ошқовоқ — қишнинг қовуни
Ҳидсиз саримсоқ
Паловнинг жони
«Бир туп турп турипти»
Саккара, суккар, шакар, сахар
Сут ва унинг шифолиги
Қалампир ва мурч
Сирканинг хисиятлари
Зарчава
Куб шаклидаги тарвузлар
Қовун тўғрисида эртаксимон ҳақиқат
Масаллиқлар имтиҳон топширади

IV. Антиқа таомлар, лекин дид борасида баҳс этилмайди

Севимли таом деб
Палағда тухум ва тўнка замбуруғидан овқат
«Ер билан осмон»
Қурбақачилик соҳалари
Қовурилган калтакесаклар
Таомнинг номи «бумиранг»
Лаган стадионидаги матадорлар (тореадорлар)
Товуқнинг чап оёғи
Шиллиқ қурт — ноёб таом
Балиқхўрлик
Қошиғини ҳам еса бўлади
Пашшанинг ўлигими ёки кишмишми?
Пиллапўчоқ тамаддиси
Овқатнинг лаззати пишлоқ билан
Ширинлик шайдолари
Қат-қат таом
Тўйдирмаса ҳам митти балиқ яхши
Сув қандаласи ҳам овқат
Тошбақа таом
Чигиткахўрлик
Хомлигича ея беришади
Ёвғонхўрлар
Қалдирғоч уясидан шўрва
Ўтинни ҳам ювиб
Офтоби хон ва қалампир сомса
Қон ҳам овқат
Ит гўштининг шўрваси
Бадбўй-у, бадхўр
Еб бўлмайдиган масаллиқ йўқ

V. Пазандалик равнақига ҳисса қўшган кишилар

Пифагор тамаддиси
Лағмондан макарон келиб чиқишига Марко Поло сабабчи
Колумб пиширган ловия хўрак
Ф. Аппер — консерва кашфиётчиси
«Қуёш гули» мойини ижод қилган шахс
Жан-жак Руссо салат ва нозик қўлларнинг қадрига етган
Композитор — пазанда
Кавказ кабобининг шуҳратини А. Дюма кўтарган
Пазандалик — ҳажвия восита
Жаҳон пазандалигининг академиги
Ресторан тарихи ва таърифи
Лавлагидан қанд олиш — К. Кирхов кашфиёти
Кефир ижодкори — Ирина хоним
«Алифбе» печеньелар
Мика! Сиз ўзи кимсиз?
Еленахоним хизматлари
Сосиска ижодкорининг тақдири
Замонамизнинг энг ижодкор пазандаси
Пазандалик гроссемейстери

VI. Жаҳон пазандалигидан лавҳалар

Табиий қозонлар
Рамзий масаллиқлар
Масаллиқ пуллар
Одамлар номи билан аталган таомлар
Келин танлашга восига бўлган таомлар

Сўнгги сўз
Фойдаланилган адабиётлар

Qayd etilgan