Zararsiz semirish (bio oziqalar)  ( 182506 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 7 B


Mo'min Mirzo  02 May 2013, 20:44:23

Mo'min Mirzo javobingiz uchun rahmat sizga yana bir necha savolim bor edi:

  1. Ochlikdan oldin unga tayyorlanish kerakmi ya'ni 3 kunlik ochlik qilishdan oldin 1 hafta kuchli ovqatlar yemasdan organizmni kam kamga orgatib ?
Shundoq qilsangiz ochlik davrida qiynalmaysiz, og'riqsiz, qiyinchiliksiz o'tkazasiz.
Parhez qilmay birdan ochlikka o'tsangiz ham bo'ladi, lekin bunisi qiyinroq.

Iqtibos
2. Masalan 3 kunlik ochlik qilinsa asal 3 kun bir mahaldan suvga qoshib ichish kerakmi yoki hol bo'lmaganda ichish kerakmi ?
Umuman ichmasangiz ham bo'laveradi. Asalli suvni quvvat bo'lsin uchun ichilmaydi, oshqozondagi zaharni haydash uchungina bir oz miqdorda ichiladi. Asalli suvdan ko'ra limonli suv yaxshiroq haydaydi. Kunda faqat bir marta.
Agar ko'ngil aynashi qolmasa, o'zini majburlab qustiradi.

Iqtibos
3. Keyin ochlik qilayotgan vaqtda ko'ngil aynashi va qayd qilish nimadan dalolat beradi ?
Organizmdagi zaharlar oshqozonga yig'ilganiga.
Ikki-uch piyola ko'k choy ichib o'zini majburlab qustirsa, bir qismi qusuq bilan chiqib ketadi, odam ancha yengil tortadi.
Klizma ham qilinsa, qorindagi zaharlarni deyarli hammasi chiqib ketadi.

ochlik haqidagi mavzuga yana savol: ochlik payitda jismoniy harkatlarni kamaytirish kerakmi?
Yo'q kamaytirilmaydi. Faqat og'ir yuk ko'tarish mumkin emas, jumladan o'zini qo'lda ko'tarish (trunik, brus, anjimaniya...) ham.

Qayd etilgan


Abdumuhaymin  03 May 2013, 18:59:45

lekin bitta narsaga hayron bo'lyapman, 15 kunlik ochlikda semiz odam tanasi yog'lari hisobiga oziqlanishi mumkindir, lekin oriq odamni tanasi nima bilan ozuqalanarkin? shu savolga javob bormi Mo'min Mirzoaka?

Qayd etilgan


ziyod_000  04 May 2013, 19:35:15

Mo'min Mirzo ochlik yordamida ozish ham mumkinmi tanishim soravotudi ?

Qayd etilgan


Mo'min Mirzo  05 May 2013, 14:35:07

Лол Брегг "Очлик мсъжизаси" китобидан.

16 — Òš И С М.
ОЧЛИК ОЗИШГА ХАМ АА ДАМ БЕА АДИ.

Ишонарли маълумотларга ксра мамлакатдаги 69-70 фоиз аёл ва сркаклар, болалар ортиÒ›ча вазндан жабрланадилар. ОртиÒ›ча оÒ“ирликдаги кишилар касалдирлар деб жиддий таъкидлашади Ò³акимлар. Уларда сурункали ва даволаб бслмас касалликларга мойиллик кучли бслади. Семиз кишилар сзларини схши хис Ò›ила олмайдилар. Биринчидан, унга доим оÒ“ир юкни кстариб юришга тсÒ“ри келади. Аормага нисбатан сн килограмм оÒ“ирликдаги кишини ксз олдингизга келтиринг ва снди нормал оÒ“ирликдаги кишига бир кун срталабдан кечгача сн килограмм юкни кстариб юришни илтимос Ò›илинг. Бу киши тезда чарчаб Ò›олади. Аормадан ортиÒ› семиз киши сзи билан катта оÒ“ирликдаги юкни кстариб юришга мажбур.
Семиз кишилар жисмоний фаолликка унчалик интилмайдилар. Биринчи имконист бслгандан бсш стулга бориб стирадилар, бирор иш Ò›илишга сзларини зсрÒ“а мажбур Ò›иладилар. Семиз кишилардаги ортиÒ›ча ёÒ“ нафас олиш органларининг ишини оÒ“ирлаштиргани учун хам нафас олишлари Ò›ийин кечади.

ОртиÒ›ча юк - ортиÒ›ча ташвиш.

Мана шу ортиÒ›ча ёÒ“ни озиÒ›лантириш ва схши Ò³олатда ушлаб туриш учун Ò³ар бир куб сантиметр ортиÒ›ча оÒ“ирлик учун 11 километр (хаддан ташÒ›ари катта, лекин факт) капиллср керак бслади. Мана нима учун ортиÒ›ча юк нафас олиш аппарата ва юракнинг нормал фаолистига оÒ“ир юк бслади. Жиддий асоратларга олиб келувчи пульс ва артериал Ò›он босими хавфли даражагача кстарилиб кетади. СуÒ“урта компанисларининг хисоботлари ксрсатишича, семиз кишилар ксп сшамайдилар.
Хозирги кунда ортиÒ›ча оÒ“ирликдаги кишилар сони тсхтовсиз ссиб бормоÒ›да. Биринчидан, шунинг учунки, бизнинг мамлакатимизда умуман меъёрсиз овÒ›атланишади. Ўртача америкалик ста ксп миÒ›дордаги овÒ›атни ютади.
Биз тушлик билан кечки овÒ›ат оралиÒ“ида кофе ичишга одатланиб Ò›олганмиз. А адио ва телевиденисларимизда хам мана шундай одатларни маъÒ›уллайдилар. Одамлар доимий равишда ксп миÒ›дордаги сут, музÒ›аймок, иссиÒ› сосискалар, сарёÒ“, Ò›овурилган картошкани истеъмол Ò›иладидар.   
Биз машиналар орасида сшаспмиз. Биз сзимизга катта миÒ›дордаги овÒ›ат юкини оламизу, лекин жисмоний машÒ›лар билан уларни тушириш, съни улардан холос бслиш харакатида бслмаймиз. Автомобил юришни сиÒ›иб чиÒ›арди. Биз стирувчилар миллати бслиб Ò›олдик. Бизнинг болаларимиз бир неча соатлаб мактабда стиришади. Одамлар жуда ксплаб соат ваÒ›тларини кинотеатр, коняерт, спорт томошагохларида стириб стказадилар. Мана шу стириб сшаш тарзи семиз кишиларнинг кспайишига олиб келади.


Америкаликлар саломатлигига путур етказаётган овÒ›ат.

Семиз кишилар доимо пархезда бсладилар. Бу пархез оÒ›силга бой, учувчилар учун мслжалланган тухум ва помидор ёки котлет ва ананасдан иборат кам углеводли овÒ›атлардир. Газета ва журналлар бир - бирлари билан мусобаÒ›а-лашгандай киши организмини вайрон стувчи пархезлар Ò³аÒ›ида Ò³икос Ò›иладилар. Шундай суюÒ› таомли пархезлар борки, улар бир кунда 800 килокалорис Ò›увват беради. Бу Ò›аймоÒ›ли пишлоÒ›, мойсизлантирилган сут. Асосан бир хил озуÒ›адан ташкил топган ва чегараланган ксп миÒ›дордаги пархезлар. Менимча, одамнинг нормал вазнда бслишини таъминлайлиган табиий ва илмий асосланган сгона йсл очликдир. Ахир икки-уч кун оч юрганингиздан кейин иштаÒ³ангиз йсÒ›олади, уч кундан кейин сса овÒ›атга Ò›арамай Ò³ам Ò›сссиз. Лекин кам Ò›увватли парÒ³езга стирган одамлар очликни кспроÒ› хис стиб, ундан Ò›аттиÒ›рок азобланадилар.

Аима ейишингни менга айт, мен сенга кимлигингни айтиб бераман.

Очлик сизга туганмас Ò›увват беради.

Биринчи етти-сн кунлик очликда беш-саккиз килограмм вазнини, йсÒ›отган семизларни ксрганман. Шу оÒ“ирликни йсÒ›отиш билан уларда схши кайфист, Ò›увват ва бардамлик кспайган.
Албатта, одамлар хар хил бслади, кспчилик бир кунда 500 граммдан бир килограммгача, лекин айримларининг 2 килограммгача озганлигини кузатганман. Бу ёÒ“ кспроÒ› Ò›аерда тспланганига боÒ“лиÒ›. Агарда ёÒ“ Ò›орин ва сонда тспланган бслса тез кетади. КамÒ›увват овÒ›атлар билан парÒ³ез Ò›илган кишиларнинг сзини ёмон Ò³ис Ò›илганини, тез мадорсизлангани ва нохуш ксринишда бслганини ксп ксрганман. Улар оч юришганда хаммаси бошÒ›ача бслган. АÒ“ йсÒ›олади, тана ортиÒ›ча юкдан халос бслади ва дарровоÒ› юрак, пульс ва босим нормага келади.
Хуллас, агарда сизни семизлик безовта Ò›илса, ушбу китобдаги очлик дастурига амал Ò›илинг. Сиз уни Ò³афтада бир марта 24 соатлик очликдан бошлаганингиз маъÒ›ул. Мен кспчилик семиз кишиларга хафтасига уч марта 24 соатлик очликни тавсис Ò›илганман. БошÒ›ача айтганда, бир кун овÒ›атланишгач, кейинги кун очланишган. Агарда одам овÒ›ат еган кунлари орттирган вазнни оч юрган кунлари йсÒ›отади. Озиш учун очлик ажойиб натижалар беради. Тана тезда ёшаради.
Менинг Голливуд киноюлдузларини очлик билан даволаш - оздириш бсйича катта тажрибам бор. Кинокамера нима учундир одамни одатдагига нисбатан тслароÒ› Ò›илиб ксрсатади. Аммо киноюлдуз Ò³ушÒ›омат ва жозибадор бслиши керак. Олд ва орÒ›а ксринишидан бекаму ксст бслиши актрисанинг таÒ›дирини Ò³ал Ò›илиши Ò³ам мумкин.
Бир неча йил муÒ›аддам бир киноюлдуз шундай тслишиб кетдики, хатто унда катта талант бслса-да, кинога туширишга рози бслишмади. У ксп музÒ›аймоÒ› ва ширинликлар тановвул Ò›илар сди. Шартномадан ажралгач, ста тушкунликка тушади ва психиатрга мурожаат Ò›илишига тсÒ“ри келади. Лсихиатр сса актрисани менга юборади. Мен унга озиш ва сна сарвÒ›омат бслиши учун ваÒ›т керак бслади, деб тушунтирдим. Бу хонимнинг исми хаÒ›иÒ›атда шундай бслмасада, мен уни Леди Бетти деб атайман. Леди Беттида 35 кило ортиÒ›ча юк бор сди. Унга схши парÒ³ез тайёрладим. А­рталабки мевалар, овÒ›атлар оралиÒ“ида Ò³ам салатлар ва Ò›айнатилган сабзавотлар тайин стилди. Аон, гуруч, ва картошка бекор Ò›илинди. Кечга сса помидор, Ò›айнатилган балиÒ›, тухум ёки
чопилган гсшт димламаси ваÒ›тинча рухсат стилди. Албатта, Ò³ар Ò›андай ширинлик ман Ò›илинди.
Бетти хоним биринчи икки хафтада 24 соатдан, учинчи хафтада сса уч кундан оч юрди. Бешинчи хафтада тслиÒ› 7 кун давомида оч юрди. Яна икки хафта стказиб, 21 кунлик очланди. Мана шу очликнинг тсÒ“ри овÒ›атланиш билан алмашиниб туриши мсъжиза сратди. Унинг Ò›омати сна ёш Ò›изларнинг Ò›оматидай бслиб Ò›олди. Ксзлари чаÒ›наб, терилари ёшариб кетди. Бу хоним менинг иш дастурим асосида сшаспти. Яъни хафтасига 36 соатлик очланишга одатланган. Бундан ташÒ›ари йилига 4 марта 7 кундан оч юради.

Очлик бу - чаÒ›ириÒ›

Бизнинг доимий овÒ›атланиш одатимиз шунга олиб келадики, овÒ›атланишдан тсхтаган хар Ò›андай каттароÒ› танаффусни очлик деб тушунамиз. Лекин бу очлик смас. Очлик - снг Ò›адимий даволаш усули, лекин аÒ›л танани бошÒ›армоÒ“и лозимлигини сслатаспман.
Ахир, "ТААА - АОДОАДИА ".   
Сиз оч юрганда овÒ›атланишга Ò›айтиш ваÒ›тини бой бермаслик мантиÒ›ига доимий амал Ò›илишингиз лозим. Агарда сизнинг иродангиз мустаÒ³кам бслса, очлик хаётингизда мухим срин сгаллайди. ОртиÒ›ча семизлик билан сзингизни касал, Ò›ари ва ночор Ò›илманг. Ўз танангизнинг хсжайини бслинг ва семизликка Ò›арши курашинг. Ўзингиз учун дастур ишлаб чиÒ›инг ва семизликдан бир хафтадаёÒ› Ò›утуламан деб уйламанг. Аормал оÒ“ирликка сришиш учун ксп ваÒ›т керак бслади. Агарда сзингизни нормал холга келтира олсангиз, сарвиÒ›омат ва бежирим холга келсангиз, сзингиз билан маÒ“рурлансангиз арзийди.
Ò²ар Ò›андай инсон хам чиройли ксрингиси, кстаринки кайфистли бслгиси ва сзи билан маÒ“рурлангиси келади. Бунинг учун мехнат Ò›илиш керак! Очлик, тийилиш, тсÒ“ри пархез - булар саломатлик учун тслов. Ўз оÒ“ирлигингиз, Ò›орнингиз, сонингиз, Ò›слингиз ва сзингизни кузатиб юринг. Агарда озишни истасангиз шу китобдаги очлик дастурини диÒ›Ò›ат билан срганинг ва амал Ò›илинг.
Керакли очлик муддатини аниÒ›лаш учун хаким билан маслахатлашинг. Дастур тайёр бслгач, сиз сзингизни схши натижаларга сришишга ишонтирмоÒ“ингиз лозим. Бу соÒ“ломлаштириш жараёнидаги асосий омилдир.
Озиш осон иш смас ва очликни Ò³ам осон юмуш демаспман. ФаÒ›ат ижобий фикрлаш ва тсÒ“ри харакатлар натижасидагина тегишли муваффаÒ›истга сришасиз.

Qayd etilgan


ziyod_000  17 May 2013, 19:45:52

Savolim kim ochlik otkazgan bolsa ushalarga:
 1. Sizlarda ham kongil aynashi bolganmi birinchi ochlik qilganingizda
 2. Birinchi ochlik muddati qancha bolgan
 3. Manda yoglar (jirlar) tanamda deyarli yoq man qancha muddat ochlik qila olaman yoglarim bomasa organizm nimdan oziq oladi ochlikda
 4. Mana shu 3 ta savolga javob yozganingiz uchun RAHMAT !!!  :)

Qayd etilgan


Mo'min Mirzo  17 May 2013, 20:59:22

"Очлик мсъжизаси" китобидан.

17 - Òš И С М.

ОЧЛИК АА ДАМИДА ÒšААДАЙ ТЎЛИШИШ МУМКИА.

ОÒ“ирлиги етмаётган кишилар хам кам смас. Улардан кспчилиги озроÒ› семириш учун махсус пархез беринг, деб мендан - ссрашади. Айримлари шамоллашдан озиб кетадилар ва хатто ёзнинг кунида хам совÒ›отадилар. Бунинг устига сзларининг Ò›илтириÒ› таналаридан усладилар.

Мен уларга ёрдам берадиган пархез йсÒ›лигини тушунтирсам, бунга ишонгилари келмайди. Мен уларга харÒ›алай шундай дастур бор ва унга очлик Ò³ам киради десам бунга ундан баттар ишонмайдилар. Одатда улар: "Очлик мени баттар хароб Ò›илади",-дейдилар. Мен уларга, тсÒ“ри овÒ›атланмаганликлари учун хам озÒ“ин сканликларини тушунтираман. Яна мен уларга айтаманки, озиÒ›-овÒ›ат ва озуÒ›а синонимлар смас, ёÒ“лар, углеводлар, Ò›анд, сут, Ò›аймоÒ› ва бошÒ›а ёÒ“ли озиÒ›-овÒ›атларни пархезга киритиш семириш учун Ò³еч Ò›андай ёрдам бермайди. Шундай овÒ›атланганига Ò›арамай, улар баттар ориÒ›лаб кетишлари мумкин. Одамнинг семириши ксп миÒ›дордаги овÒ›ат егани билан смас, балки организм уни Ò›анчалик Ò›ила олганига боÒ“лиÒ›дир.

Сингдириш Ò›анчалар ёмон бслса, Ò›анча ёÒ“ли овÒ›атлар еган билан оÒ“ирликни ошириб бслмайди. Саломатликнинг умумий аÒ³воли ёмонлиги туфайли оÒ“ирликнинг нормадан паст холи кузатилади. Хазм Ò›илиш ёмон ахволда бслган ваÒ›тда танага ксп миÒ›дорда овÒ›ат тиÒ›иштиришнинг умуман фойдаси йсÒ›. Очлик ёрдамида хазм Ò›илиш механизмини схшироÒ› ишлайдиган холига келтириш семиришнинг сири хисобланади. ОриÒ› кишилар фаÒ›ат тозаланибгина озуÒ›ани тслиÒ› хазм Ò›илишга сришишлари мумкин. ОриÒ› кишилар хам семиз кишиларга керак бслган очланишга мухтожлар ва очлик организмга жисмоний хордиÒ› беради. Семиз кишилардагидай ориÒ› кишиларда Ò³ам хазм Ò›илиш Ò³аддан ташÒ›ари оÒ“ир вазифа юкланган. Буни, албатта холсизланган кишиларга тушунтириш Ò›ийин. Улар бесабрлар ва оÒ“ирлигини бирдан оширишни хохлайдилар. Лекин бундай кишилар шуни, тушунишлари лозимки, очлик оÒ›ибати бслган жисмоний Ò³ордиÒ› овÒ›ат Ò³азм Ò›илиш мучаларининг схши ишлашини таъминлайди. Агарда хаддан ташÒ›ари ксп овÒ›ат истеъмол Ò›илинмаган бслса, организм фавÒ›улодда улкан Ò³аётий Ò›увватга сга бслади. Мен 50 йил давомида очлик ва табиий Ò³аёт тарзи ёрдамида ксплаб озÒ“ин кишиларни даволашда катта муваффаÒ›истларни Ò›слга киритдим.

Менинг опам бор ва мен уни жуда схши ксраман. У жуда заиф туÒ“илган скан. У туÒ“илганда икки килодан ошмаган десам адашмайман. Луиза опам бутун умри давомида "Ò›илтириÒ›"деган лаÒ›абни кстариб юрди. Онам унга ёшлигида баркамол бслиши учун иложи борича кспроÒ› сут, Ò›аймоÒ›, чсчÒ›а гсшти, картошка едирарди. Йиллар стди, бироÒ› опам бу егуликларни Ò›анчалик ксп егани сайин нозиÒ›лашиб ва рангсизланиб хасталаниб борарди. У шу даражада дармонсизланиб Ò›олардики, баъзан тсшакда ётиб Ò›олишига тсÒ“ри келарди. Лекин шу даврда дам у оÒ“ирликни оширадиган, съни семиртирадиган парÒ³езда бсларди.

Мен узоÒ› ваÒ›т саломатлигимни тиклаб Виржинис штатига, Луиза сшаётган жойга Ò›айтиб келганимда, у катта Ò›из бслиб Ò›олган, лекин Ò³али турмушга чиÒ›маган сди. Мактабда дарс берар ва нозиÒ›кина, оÒ›Ò›увадан келган, Ò›отма ва камдармон сди. Синфда стказилган оÒ“ир иш кунидан кейин уйга келибоÒ› кароватига Ò³орÒ“ин сзини ташлаб, узоÒ› ваÒ›т дам олишга мажбур бсларди.

Мен Виржинисга ёзги таътил бошланганда келган сдим. Мен сз дастурим Ò³аÒ›ида опамга гапириб бердим ва ёрдам бермоÒ›чилигимни айтдим. У мендаги табиий Ò³аёт тарзи натижаларини ксриб, буюк мсъжиза, деб бахолади ва менинг барча таклифимга рози бслди.
Мен опамга дастурнинг бир Ò›исми танага жисмоний Ò³ордиÒ› берадиган даврий очликлар стказишдан иборатлигини тушунтирдим ва бу очланишлар натижасида овÒ›ат Ò³азм Ò›илиш тизими тслиÒ› снгиланишини уÒ›тирдим. Тозаланиш ошÒ›озон ширасини кспроÒ› ишлаб чиÒ›ариш имконини беради ва бунинг натижасида кспроÒ› оÒ›сил сингдириш йсли пайдо бслади. АафаÒ›ат оÒ›сил сзлаштириш схшиланади, балки очлик натижасида бутун овÒ›ат Ò³азм Ò›илиш тизими фаолисти схшиланади ва снгиланади.

Очлик дастуридан кейин Ò³аёт мазмуни Ò³исобланмиш модда алмашинуви жараёни, Ò³аётий фаолистимизни Ò›увват билан таъминлайдиган тсÒ›ималардаги химисвий сзгаришлар, слганларини алмаштирадиган снги материалларнинг синтезлашуви каби жараёнларнинг барчаси снди анча катта самара билан ишлай бошлайди.

Ксп йиллик тажриба шуни ксрсатадики, очлик натижасида моддалар алмашинуви, съни метоболизмнинг схшиланиши очланишдан кейин пайдо бслган тсÒ›ималарнинг салмоÒ“ини оширар скан. Тананинг самарали фаолист ксрсатиши учун керак бсладиган барча нарсаларни, съни оÒ›сил, ёÒ“, углевод, Ò›анд, минераллар, витаминлар ва Ò³акозоларни организм Ò³азм Ò›илишига очлик ёрдам беради.

Луиза дастурни етти кунлик очликдан бошлади ва фаÒ›ат дистилланган сув ичарди. Опам табиат унинг танасини тслиÒ› тозалашига ва тозаланган овÒ›ат Ò³азм Ò›илиш тизими унга снги тана бунёд стиши учун ёрдам беришига ишончи комил сди. Биринчи кунда у озроÒ› озди, лекин очлик тсхтатилганидан кейин унда катта соÒ“лом иштаÒ³а пайдо бслди. Шу бир хафталик физиологик Ò³ордиÒ› унга ажойиб натижалар берди. У жонига теккан ёÒ“ ва кашалар срнига снги парÒ³ез билан овÒ›атлана бошлаганидан сснг, хаётида Ò³еч Ò›ачон овÒ›атдан бунчалар лаззатланмаганлигини мамнун бслиб айтди.

ЛарÒ³ез 50 фоиз снги хом сабзавот ва мевалардан ташкил сди. Бундан ташÒ›ари мен унга Ò›айнатилган сабзавот, кунгабоÒ›ар пистаси, ундирилган буÒ“дой, ёнÒ“оÒ› ва Ò³ар хил турдаги ёнÒ“оÒ›лар ёÒ“идан берардим. Уч Ò³афта стгач, кейинги сн кунлик очликни тайинладим. Бу унинг снги хаётининг бошланиши бслди. У снди семира бошлади.

Менинг ста озÒ“ин ва толиÒ›Ò›ан опам снди гсзал тслишган аёлга айлана борди. Танасининг Ò³ар бир бслаги Ò³удди снгидан бунёд стилганга схшарди. Олдин Ò³еч бундай бслмаган сочлари снди слтилларди. Олдин Ò³еч бслмаган холат юзидаги Ò›изиллик ва кулгич, ёш болалардагина бсладиган чаÒ›наб турувчи ксзлар сзгача сди. Луизадаги бундай сзгаришдан ота-оналаримиз, дсстлар ва Ò›ариндошлар хайрон сдилар. А­нг ажабланарлиси, менинг опам округда снг машхур Ò›излардан бири бслди ва кейинги йил сса хушрсй йигитга турмушга чиÒ›ди. Улар бахтли сшашади ва фарзандлари бор. Менинг опам ксп йиллардан буён сз хушрсйлиги ва гсзаллигини саÒ›лаб келмоÒ›да.

Опамга очланишдан ташÒ›ари жисмоний тарбис дастурини бердим. Буни у дастлаб сÒ›ин масофага пиёда сайр Ò›илишдан бошлади ва кейин уни узайтира борди. Мен унга тоза Ò³авода, кспроÒ› бслишни ва Ò³ар куни 20 минутлик нафас олиш машÒ›ини бажаришни топширдим. Менинг опам нималар Ò›илган бслса, кейинчалик уларни юзлаб кишилар такрорладилар.

Вазнингиз ксп ёки кам бслганда хам очлик ажойиб натижалар беради. Иккала тоифадаги кишиларга Ò³ам битта дастур - очлик билан омухта равишда табиий хаёт тарзи зарур.

Ўз соÒ“лиÒ“ингизни тиклашнинг сгона сехрли калити -очликдир ва унинг ксмагида саломатликни снг олий такомилга етказиш мумкин.

Очлик буюк тозаловчидир. Тозаланган танадаги барча тизимлар нормал фаолист ксрсатиши мумкин. Очлик соÒ“ломлик ва узоÒ› умр ксриш йслидир.

Албатта, одамлар хар хил бслади, бировлар схши натижага бошÒ›алардан тезроÒ› сришади. Агарда сиз жуда озÒ“ин бслсангиз ва ксп пархезларни синаб ксрган бслсангиз ва улар сизга фойда бермаган бслса, хафа бслманг. Очлик дастуридан фойдаланиб ксринг. Сизни нормал вазнга келтириш учун табиатга имкон беринг.

А­рк ва тсÒ“ри хордиÒ› инсонни чарчоÒ› билмай хаÒ›иÒ›ат излашга ундайди. Чексиз изланиш! Ò²аÒ›иÒ›ат - турмушнинг чсÒ›Ò›иси.
А­мерсон

Qayd etilgan


ziyod_000  08 Avgust 2013, 18:57:50

Mo'min Mirzo, buqoq ancha kattalashkan bo'lsa ham odam semirmaydimi ? Kelayotgan hayit ayyomlaringiz bilan !!!

Qayd etilgan


Mo'min Mirzo  08 Avgust 2013, 23:39:14

Sizga ham muborak bo'lsin.
Bo'qoq odam yutinishga qiynalar edi, ayrimlarda umuman ishtaha bolmaydi, ozigandan ozib ketadi.
Yodga boy mahsulotlardan istemol qiling, masalan, olma danagi, yong'oq. Chorsu bozoridan bahorgi yong'oq bargini surishtirib koring.
Men bu kasallik haqida yetarlikcha ma'lumotga egamasman, shunga uzr.

Qayd etilgan


Lu`lu`  20 Avgust 2013, 19:58:54

Скелет биру, лн мижоз хар хил

Qayd etilgan


BARCOF  21 Avgust 2013, 13:57:41

Salom men bu saytga 1chi bor kirishim va birinchi bor yozyaman...ochlik mavzusi menga juda yoqdi va men urunip keumoqchiman semirish uchun.. 73 kilo edim 64ga tushdim rossiyaga kep.. iltimos menga ochlik mavzusini qanday qilishni bilmayamn 3kun och yurdim kn nima qilish kk necchi kundan kn yana och yurish kk nima yeyish kk ochlik paytida nimalar istemol qilishni tushundim ln ochlikdan keyinchi menga 1 2 oylik jadval berishingizni xoxlardim man usha jadval bn ovqatlanardim iltimos menga yordam bering oldindan raxmat

Qayd etilgan