Marhaban ya shahro Ramazon!!!  ( 143266 marta o'qilgan) Chop etish

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 B


Robiya  01 Oktyabr 2007, 09:54:01

  Hazrati payg’ambarimiz(s.a.v.) Ramazon oyi fazilatlari haqida gapirib aytadilar: Bu shunday oyki, uning boshi — rahmat, o’rtasi — mag’firat, oxiri esa — do’zaxdan qutulishdir.

  "œRahmat"¦" Allohning rahmati tushgan qalb haqdan adashmaydi,dunyoning zeb-ziynatlariga,orzu-havaslariga aldanmaydi,haqiqatga xiyonat qilmaydi.Bunday bo’lishi qiyin,lekin Allohning rahmati tushgan qalblarga oson.
  Allohning rahmati tushgan oila barakotli,fayzli bo’ladi.Unda mehr-muhabat,vafo hukmronlik qiladi.

  "œMag’firat"¦" Qutlug’ oyning ikkinchi o’n kunida gunohlar afv etiladi,xatolar kechiriladi,tavbalar qabul qilinadi,qalblar poklanadi,bandalar yangidan tug’ilganday ma’sum holga keladilar.

  "œDo’zaxdan najot"¦" Allohning rahmatiga noil bo’lgan,gunohlari mag’firat qilingan bandalar albatta do’zaxdan najot topadilar.Oxirgi o’n kunlik bizga mana shu omonlikni baxshida etadi.Qayd etilgan


ZUBAIR  31 Avgust 2008, 15:05:42

Бисмиллаҳ вассолату вассаламу ала росулиллаҳ Исломий давлатлардан Саудис Арабистони, Миср, Қатар, Ироқ, БАА ва бошқаларда 01/09/2008 душанба куни А амазони шарифнинг биринчи куни деб сълон қилинди. Аллоҳ таоло кириб келаётган А амазони шарифни Ислом Уммати учун зафарлар ойи қилсин!

www.islamnuri.com

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:00:54

А амазон - мсъминлар учун суюнчидир
Абу Хурайра разисллоху деди: «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Сизларга рамазон ойи — муборакли ой келди. Аллох унинг рсзасини сизларга фарз килди. Бу ойда жаннат дарвозалари очилиб, жаханнам дарвозалари ёпилиб, Шайтонлар занжирбанд килинади. Бу ойда бир кеча борки, у минг ойдан ксра схширокдир. Ким у кечанинг хайрларидан махрум колса, (ксп нарсадан) махрум бслибди»» (Имом Ахмад ва имом Аасоий ривостлари).

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:01:21

А амазон ойини ажр ва фойдаларга сришадиган мавсум килган зот-Аллохга хамдлар, нажот ва хидост слчиси бслган пайгамбаримизга салавот ва салом бслсин. Ва у кишининг оилаларига, асхобларига ва уларга шоду-хуррамлик Кунигача схшилик билан сргашган зотларга хам саломлар бслсин.
Бу ссзимни сизга бир дсст сифатида, сизга факат схшиликни илиниб такдим стаман ва сизга муваффакист ва зафар ёр бслишини умид стаман. Бу ссзларимни бир насихат деб кабул килгайсиз. Ссзларимни диккат билан тингланг ва калималарим учун калбингизни очинг. Сизга насихат килаётганни айбу нуксонларига бокманг, балки, нимага чакириб насихат стаётганига бокинг. Агар хайрли бслса кабул килинг, агар ундок бслмаса, мен сизга вакил, ксрикчи смасман.
Суюкли дсстим, сзингиз учун А амазон ойига кандай тайёргарлик ксрдингиз? Бу шундай улуг ойки, унда жаннат сшиклари очилади, жаханам сшиклари кулфланади, шайтонлар кишанланади ва мана шу кутлуг ойда Аллох таоло солих бандаларини дсзахдан озод стади.

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:03:02

А амазон рсзаси — гунохларга каффоротдир
Абу Хурайра разисллоху анху деди: «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Беш вакт намоз, жума (намози келгуси) жумагача, рамазон (келгуси) рамазонга кадар срталарида (содир бслган) катта гунохлардан бошка (кичик) гунохлар учун каффоротдир» (Имом Муслим ривости).
Абу Саид разисллоху анху деди: «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «А амазон рсзасини тутган ва унинг худудларини билган хамда сакланиш керак бслган нарсалардан сакланган одам(нинг бу ибодатлари) стган гунохларига каффорот бслади» (Имом Ахмад ва имом Байхакий ривостлари).
Абу Хурайра разисллоху анху деди: «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «А амазон рсзасини иймон ва савоб умидида тутган одамнинг стган гунохлари кечирилади» (Имом Ахмад ва «Сунан» муаллифлари ривост килдилар).
Абу Хурайра разисллоху анху деди: «А амазон (кечаларида) иймон билан ва савоб умидида бедор бслиб намоз скиган кишининг стган гунохлари кечирилади» (Имом Бухорий ва имом Муслим ривостлари).
Абдуррахмон ибн Авф разисллоху анху деди: «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам: «Аллох (рамазон) рсзасини фарз килди. Мен сса мусулмонларга (униниг кечаларининг бир кисмини намоз билан) бедор (стказишни) суннат килдим. Ким иймон билан ва савоб умидида (рамазон) рсза(сини) тутса ва (кечаларида намоз билан) бедор бслса, онасидан тугилган кундагидек гунохлардан тозаланади»- дедилар» (Имом Аасоий ривости).

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:03:25

А амазондаги ибодатларга бошка ойлардагидан ксра кспрок савоб берилади
Иброхим Аахаий рахимахуллох деди: «А амазоннинг бир кунидаги рсза, минг кунлик ибодатдан, унда айтилган бир тасбих, бошка ойларда айтилган минг тасбихдан, унда скилган бир ракаат намоз бошка ойларда скилган минг ракаат намоздан ксра афзалрокдир».
Ибн Абу Маръсм рахимахуллох сзининг устозларидан куйидаги ссзларни накл стди: «А амазон ойи келса оилангизга харажатни сероб килинглар! Чунки бу харажат Аллох йслида килинган харажат каби мсл савоблидир. Бу ойдаги бир тасбих, бошка ойлардаги минг тасбихдан афзалрокдир».

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:03:43

А сзадор огзидаги хид (бсй), Аллох учун мушку анбардан ксра хушбсйрокдир
А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «... Мухаммаднинг жони кслида бслган зотга касам ичиб айтаманки, рсзадор огзининг хиди киёмат кунида Аллох хузурида мушку-анбардан ксра хушбсйрок бслади» (Имом Бухорий ва имом Абу Довуд ривостлари).
Макхул рахимахуллох деди; «Жаннат ахли бир хидни хис стадилар-да: «А оббимиз жаннатга кирганимиздан буён бу хидни хис стамиз ва ундан ширинрогини ксрмадик» дейдилар. Уларга: «У — рсзадорлар огзининг бсйидир», дейилади».
Хорис Ашъарий разисллоху анху деди: «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Закариё алайхиссалом Бани Исроилга деди: «Мен сизларни рсза тутишга буюраман. Бунинг мисоли бир гурух ичидаги, ёнидаги халтачасида мушк бслган кишининг мисолига схшайди. Хаммани унинг бсйи (хиди) хайратга солади. А сзадорнинг хиди Аллохнинг хузурида мушкдан хам хушбсйрокдир»» (Имом Термизий ва бошкалар ривости).

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:04:04

А сзадорнинг гунохлари рамазон ойининг охирги кечасида кечирилади
Абу Хурайра разисллоху анху деди: «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «А амазон ойида умматимга бошка умматларга берилмаган беш хислат берилди: А сзадор огзининг хиди Аллох хузурида мушкдан хам хушбсйрокдир; Фаришталар рсзадор учун ифтор пайтига кадар Аллохдан магфират ссрайдилар; Аллох таъоло жаннатини безайди ва унга: «Солих бандаларимнинг устларидаги кийинчилик ва азистларни ташлаб, сенинг хузурингга келишларига оз колди»- дейди; Бу ойда жинлар занжирбанд килинади-да, бошка ойларда килган ишлари (васвасалари) ни кила олмайдилар; У (рамазон)нинг охирги кечасида рсзадорларнинг гунохлари кечирилади». Сахобалар: «А расулуллох, у кеча кадр кечасими?» - деб ссрадилар. А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам: «Йск, лекин мардикор ишини адо стганидан сснг савоби тсла килиб берилади» - дедилар» (Имом Ахмад ривости).

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:04:18

А сзадорлар учун Аршнинг остида дастурхон ёзилади
Анас разисллоху анху деди: «А сзадорларнинг огзидан мушк уфуради ва улар учун Аршнинг остига дастурхон ёзилади. А сзадорлар, одамлар (киёматгохда) хисоб берар сканлар, зиёфатда бсладилар»;
«Аллохнинг ксз ксрмаган, кулок сшитмаган ва инсоннинг хаёлига келмаган дастурхони бор. Унинг атрофига рсзадорларгина стирадилар» (Ибн Абид-Дунё ривости).
Баъзи салаф уламоларидан куйидаги ссзлар накл килинган: «Бизга етиб келган хабарларга ксра, (киёмат куни) рсзадорлар учун дастурхон ёзилади ва улар, одамлар хисоб берар сканлар, зиёфатда бсладилар. Одамлар: «А оббимиз, биз хисоб бермокдамиз, нега улар еб-ичасптилар?» - деб ссрайдилар. Уларга: «Улар рсза тутганида сизлар рсза тутмаган сдингизлар», деб жавоб берилади» (Ибн А ажаб, «Вазоифу рамазон»).

Qayd etilgan


ЖАМШИДЖОН  26 Iyun 2009, 15:04:33

* А сзадорга жаннатда гаройиб уй берилади
Алий разисллоху анху деди; «А асулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Жаннатда ташкари тарафидан ичи, ич тарафидан ташкариси ксринадиган хоналар бор» - дедилар. Сахобалар: «У хоналар кимлар учун?» - деб ссрадилар. А асулуллох солаллоху алайхи ва саллам: «Ссзини ширин килган, таом едирган, давомий рсза тутган ва тунлари одамлар уйкуда бслганларида, намоз скиган кимсалар учун»- дедилар».

Qayd etilgan