Diqqat! Diqqat! Missoner tuzog'iga ilinmang  ( 50882 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 3 4 5 6 B


Chustiy  21 Aprel 2009, 02:26:52

Аллоҳ биттадир.

Ватиканинг дин соҳасидаги снг илғор олимлари етти йил-лик тадқиқот ниҳоссида Исломдаги каби битта Аллоҳга ишонмоқ кераклиги ҳақида бир фикрга келдилар.

Асрлардан бери католикларнинг "Ота, Ўғил ва А уҳул Қудус" тарзидаги Аллоҳга ишонишлари нотсғри ишонч сканлиги Ватикан олимлари томонидан тайёрланган бир китобда сълон стилди. Христиан дунёсига бомба каби таъсир стган бу асарнинг нашр қилиниши ва тарқатилиши, олимларнинг фикрича жуда муҳим илгарилама сифатида қабул стилди.
Ватиканнинг А уҳоний Мажлис масъул ходими, Диний нашрлар назоратчиси Кординал Лав билан нашриёт редактори поп Шонборнчинг "Дунёвий католизм" номли асарларида Барноба Инжилидаги Аллоҳнинг ёлғизлиги ишончи ҳам смас, балки Аллоҳга фақат мусулмонлар каби, Муҳаммад Лайғамбар (с.а.в.) айтганларидек ишониш кераклиги укдирилади.
Ватиканнинг бутун дунё католиклари учун ёзилган "Дунёвий католизм" китобида католик черковларининг расмий нуқтаи назарлари акс сттирилади. Етти йилда тайёрланган бу китоб шу кунларда Франсада сотилмокда. Христианларнинг сртоқ китоби ҳисобланмиш "Инжил" 1966 йилда католик нуқтаи назаридан "Дунёвий католизм" китоби туфайли снгиланиб олди.
Христианларда Аллоҳга ишониш "Ота, Ўғил ва А уҳул қудус" шаклида рсй беради. Яъни, Аллоҳга Унинг сзи сратган махлуқотларнинг сифатлари тақилади. Китобда бу ҳол танқид қилинади, Аллоҳ на сркак ва на аёлдир, Унда инсоннинг ҳеч бир сифати акс стмайди, дейилади. Шунинг учун снги ишонч Исломистдаги ишонч каби бслиши муҳимлиги тушунтирилади.

Католик черксвининг ва Ватиканнинг Лападан кейинги снг билимдон руҳоний раҳбарлари ва олимларидан иборат тсрт кишининг етти йиллик тинимсиз меҳнатлари натижасида сратилган "Дунёвий католизм" асарларида, жумладан, бундай дейилади:
"Ҳузур топишнинг калити Яратганни севиш ва Аллоҳнинг Битта сканлигига ишонишдир".
Китобда ёзилишича, католиклик, протестантлик, ортодокс-лик, сҳудийлик ва бошқа диний оқимларнинг ҳаммасидаги Аллоҳга ишониш айнан Исломдаги каби бслиши зарурлиги укдирилади.

http://www.hilol.com/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=46

Qayd etilgan


Chustiy  27 Aprel 2009, 02:07:54

"Миссионерлик: моҳист, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йсллари" деган китоб нашрдан чикарилибти, шу китобни маълум кисми www.hilol.com сайтига куйилди насиб стса тез кунда тулик версиссисм куйилади иншаАллох.

Мана уша китобдан кискача иктибос


Марказий Осиёда миссионерликни амалга оширишга қаратилган махсус дастурларнинг мазмун-моҳисти нимада?

Муайсн ҳудудларни сътиқодий таъсир ва тазйиқ стказиш объекти сифатида танлаб олиш ва улар билан мақсадли ишлаш миссионерлик стратегиссининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Миссионерликнинг машҳур назариётчиси Ж. Монтгомери фикрича, христианлик сз тарихида бир авлод ҳаёт даврининг сзида амалга ошириш учун 700 дан ортиқ бутунжаҳон инжиллаштириш режаларига сга бслган.Шу нуқтаи назардан қараганда, бугунги кунда Марказий Осиё христиан миссисларининг асосий ҳаракат нуқтасига айланган ҳудудлардан бири ҳисобланади.

Миссислар томонидан ушбу ҳудудни сзлаштириш учун бир қатор режалар ишлаб чиқилган. 2000 йилга бориб дунёдаги черковлар сонини 7 миллионга етказиш ксзда тутилган "Тонг-2000" дастури доирасида минтақамизда ҳам черковларни кескин кспайтириш, уларнинг сонини бир неча баробарга ошириш назарда тутилгани ҳам фикримизнинг исботи бсла олади.
Марказий Осиёни христианлаштиришга қаратилган "Марказий Осиё-300" лойиҳасида ҳам юқоридаги каби мақсадлар белгиланган. Жумладан, лойиҳада 2009 йилгача минтақада 300 та снги черков ташкил стилиши режалаштирилганини алоҳида қайд стиш лозим.

Фаол миссионерлик билан шуғулланаётган "Еттинчи кун адвентистлари" жамоаси томонидан Марказий Осиёда сз фаолистларини кучайтириш мақсадида махсус бслим тузилгани ҳам сқин истиқболда минтақамизда "чин сътиқодни" тарғиб қилиш йслидаги ҳаракатлар снада кенгроқ кслам касб стиши мумкинлигидан далолат беради.

ДАВОМИ....

Qayd etilgan


Chustiy  27 Aprel 2009, 02:08:30

Бугунги кунда миссионерликдан ғаразли геосиёсий маҳсадларда фойдаланиш ҳам кенг тус олган.Шундай смасми? Тарих сзга ҳудудларни забт стиш мақсадида ишлатиладиган уруш қуроллари узлуксиз такомиллашиб борганини ксрсатади. У найзалардан тортиб автоматик қуролларгача, замбараклардан тортиб Ер юзининг ҳар қандай нуқтасига бехато етиб борадиган қитъалараро баллистик ракеталаргача бслган узоқ такомил йслини босиб стди. Бу қуроллар босиб олиниши керак бслган ҳудудлар аҳолисини жисмонан йсқ қилишга қаратилган сди. Бугунги кунда сса, сзга ҳудудларни забт стиш учун уларнинг аҳолисини маҳв стиш шарт смас. Зеро, онги ва шуури забт стилган, қараш ва кайфистлари «маъқул» йсналишга сзгартирилган ерлик аҳоли ксмагида ҳар қандай бойлик, табиий ресурсларга сгалик қилиш мумкин бслиб қолмоқда.

Шу нуқтаи назардан қараганда, XX аср йирик давлатлар томонидан сз таъсир доираларини кенгайтириш учун олиб борилган кураш даври бслди, дейиш мумкин. Осиё ва Африка мамлакатлари сса асосий кураш майдонига айланди. Бунда нефть ва нефть маҳсулотларига бслган сҳтиёжнинг ортиши натижасида ёқилғининг қимматлашиши ва йирик давлатларнинг снергетик заҳиралар жойлашган ҳудудларда сз таъсирларини стказишга ҳаракат қилиши муҳим роль сйнади.
Бу муаммо ҳозир ҳам долзарблигича қолиб, йирик давлатлар сзларининг геосиёсий мақсадларига сришиш йслида хилма-хил усулларни ишга солмоқ-далар. Жумладан, "Мақсад-воситани оқлайди" деган тамойилга амал қилган ҳолда миссионерликдан ҳам фаол фойдаланилаётганини таъкидлаш зарур. Мазкур ҳолат ҳам, миссионерлик бошқа диний сътиқодларга муросасиз муносабатда бслиш, жамистда беқарорлик тслқинини келтириб чиқаришнинг ста нозик шаклига айлангани ҳақида хулоса чиқариш имконини беради.
Миссионерларнинг асосий мақсади христианликни тарғиб қилиш йсли билан жамистда хайрихоҳ бслган гуруҳларни шакллантириш ва тарафдорлар сонини кспайтириш орқали муайсн мамлакат ва ҳудуд устидан назорат срнатишдир. Зеро, Юртбошимиз И.Каримов таъкидлаганларидек, "... қудратли давлатлар ва муайсн сиёсий марказлар сз мақсадларига сришиш учун аввало забт стмоқчи бслган мамлакатларнинг аҳолиси онгини сзига қарам қилишга интилади".
 

Qayd etilgan


Chustiy  19 May 2009, 01:12:25

Миссионерлик мазмун-моҳисти
Миссионерлик деганда нимани тушуниш керак?


Миссионерлик ҳақида гап кетар скан, аввало ушбу тушунчанинг луғавий ва истилоҳий маъноларини тушуниб олиш муҳим аҳамистга сгалигини алоҳида қайд стиш лозим.

Ушбу ссз лотин тилидаги «missio» феълидан олинган бслиб, «юбориш», «вазифа топшириш», миесионер сса "вазифани бажарувчи" деган маъноларни англатади. Миссионерлик сса белгиланган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган назарий ва амалий фаолист мажмуини билдиради.
Турли луғатлар ва манбаларда миссионерликка ксплаб таърифлар берилган. Уларнинг десрли барчасида миссионерликка хос хусусистлар атрофлича тавсифланган. Жумладан, ҳар йили қайта нашр стиладиган "Жаҳон китоби" сняиклопедиссида "Миссионер бирор диний гуруҳ томонидан бошқаларни сз динига тарғиб қилиш ва киритиш учун юборилган инсон", — деган фикр қайд стилган. 2005 йилда Москвада нашр стилган "Кирилл ва Мефодийнинг катта сняиклопедисси"да сса «Миссионерлик бирор диний бирлашма вакилларининг сз сътиқодини бошқа дин вакиллари орасида ёйиш ҳаракати», — деган таъриф келтирилган.
Умуман олганда, турли луғатлар ва манбаларда баён стилган таърифлар бир-бирига жуда сқин ва схшаш бслиб, уларга таснган ҳолда қуйидаги хулосани чиқариш мумкин: миссионерлик — бир динга сътиқод қилувчи халқлар орасида бошқа бир динни тарғиб қилишни англатади.


Давоми....

Qayd etilgan


Chustiy  22 May 2009, 02:17:00

Аллоҳ, Библисда Мусо алайҳиссаломга хитоб қилиб шундай дейди:

«Мен уларга сз оғалари сафидан сенга схшаган Лайғамбарни чиқарурман ва Менинг ссзларимни унинг оғзига солурман ва У уларга Мен Унга буюрганларимнинг ҳаммасини ссзлайди»
(Иккинчи Қонунлар 18:18)

Бу жумлаларда, Аллоҳ келажакда Мусо алайҳиссаломга схшаган Лайғамбар чиқаришини (юборишини) хабарини бермоқда.
Аасоролардан бу башорат ким ҳақида ва қайси Лайғамбар чиқишини ҳақида айтилган десангиз, хеч иккиланмай ва сйлаб ҳам стирмай, "œбу башорат Ийсо а.с ҳақларида" дейишади.
Бу жумла асло Ийсо алайҳиссаломга мос тушмаслигини Ахмад Дийдот хазратлари бир неча йил олдин исбот қилиб берганлар. Шундай бслишига қарамай, юқоридаги жумлани сна бир бор устозлар тайёрлаган асар ва маълумотларга таснган холда такрор қилиб чиқсак иншаАллоҳ фойдадан холи бслмас.
Келинг аввало Аллоҳ, Мусо алайҳиссаломга "œ... сенга схшаган Лайғамбарни чиқарурман" деган жумласини олиб, Мусо алайҳиссаломга схшашликни таққослаб ксрамиз.


Таққослаш худудиМусо алайҳиссаломИйсо алайҳиссаломМуҳаммад (с.а.в )
ТуғилишлариОддий туғилган (съни ота-она сабабли)Мсжизавий тарзда, отасиз, фақат бокира онадан туғилганОддий туғилган (съни ота-она сабабли)
Ким деб қабул қилишганЛайғамбарХудонинг фарзандиЛайғамбар
ХокимстБслган  (Сонлар 15:35-38)Бслмаган (Юҳанно 18:36)Бслган
Ота-Она Бслган Фақат она Бслган
АикоҳУйланган Умуман уйланмаганУйланган
ФарзандларБслганБслмаганБслган
Ўз ҳалқи қабул стган Яхудийлар қабул қилганЯхудийлар қабул қилишмаган (Юҳанно 1:11)Араблар қабул қилишган 
Хизматни бошлаган вақтлариҚирк ёшда Ўттиз ёшдаҚирқ ёшда
ЗинокорниТош бсрон қилишга амр стган Тош бсрон қилишдан қайтарганТош бсрон қилишга амр стган
Янги қонунОлиб келганОлиб келмаган (Матто, 5:17)Олиб келган
ВафотлариТабий слим ила вафот стганХочга михланганТабий слим ила вафот стган
Дафн стилишлариЕрга, қабрга ксмилган Қабр бсш Ерга, қабрга ксмилган
ИздошлариИлоҳийлаштирмаганИлоҳийлаштириб олганИлоҳийлаштирмаган
Қайта тирилишҚайта тирилмаганУч кундан сснг қайта тирилганҚайта тирилмаган


ЛИАК

Qayd etilgan


yoqutxon  01 Oktyabr 2010, 06:42:29

Assalam aleykum. Bundan bir necha yillar oldin, ya'ni 4,5 yil oldin missionerlik ayniqsa avj olib ketgandi. Bizning uyimizga ham kunda kun ora bir ikkita bo'lishib Injil va yana shunga o'xshash kitoblarni tashlab ketishardi. O'sha kitoblarni barchasini o'qib chiqganman. Ishonasizmi o'sha kitoblarni o'qiganingizdan so'ng sizda paydo bo'ladigan savollarga na kitobdan va na o'zingiz mantiqan o'ylab javob topa olasiz. Kitoblarning Ayrim joylaridagi mantiqsizliklarni o'qib mazza qib kulgan paytlarim ham bo'lgan. Bu kitob menga o'z dinimning qanchalar buyuk ekanligi va Ollohga Haq yo'lda tug'iltirib, to'g'ri yo'ldan adashtimaganiga behisob sanolar aytishimga yana bir sabab bo'lib qoldi.Afsuski missionerlik hurujlari hammani ham chetlab o'tmadi. Bu aldovlar girdobiga iymoni sust insonlar tushib qolishdi. Bunday tanishlarim ham bor.......... Lekin keyingi yillarda uyimizga keladigan missionerlar ketti uzlganigami, missionerlik biroz bo'lsada kamaygandek. Yanayam bilmadim.

Qayd etilgan


Chustiy  09 Oktyabr 2010, 10:54:07

Shu kunlarda missionerlaga raddiya sifati kichik bir ma`lumotlar to'playotgan edik, duo qilib turinglar Alloh boshlagan ishimizi hayrli hotimalashini nasib etsin...

Qayd etilgan


MirzoMuhammad  30 Avgust 2014, 15:47:29

МИССИОНЕРЛАРДАН ОГОҲ БЎЛИНГ!
Фан техника ўта жадал ривожланиб, ота-боболаримиз кўрмагн ихтиролар пайдо бўлди. Улар орзу қилиб эртакларда тасвир қилган ажойиботлар бугунги куннинг оддий матосига айланиб бормоқда. 
Ахборот алмашинуви мисли кўрилмаган даражада тарққий топган бугуни кунда Ер юзининг хоҳлаган гўшасида содир бўлаётган ҳодисалардан хабардор бўлиш имконияти кенгайди. Турли миллат, элат ва дин вакиллари бемалол ҳар қандай ҳолатда бир-бирлари билан мулоқот қилиш ва фикр алмашиниш имконига эга.
Сир эмаски, бугунги кунда бир томондан мусулмонлар сафи тобора кенгайиб, бутун куррайи заминга тарқалиб бормоқда. Ғарб мамлакатларида номусулмонинсонларнинг орасида ҳам мусулмонлар сони ортиб бормоқда. Иккинчи томондан эса, миссионерлик ҳаракатлари ҳам жадал давом этиб бормоқда. Бу ҳолат қалбида имон бўлган ҳар қандай мусулмонни бефарқ қолдирмаслиги керак. Чунки улар мусулмонларнинг оарсига кириб олиб турли иғво ва асосиз сафсаталарини срдда ва илмсиз ёшлар орасида тарқатишга ҳаракат қилмоқдалар.
“Миссионерлик (лотинча: миссия – “юбориш”, “топшириқ”, “вазифа” маъноларида бўлиб) бирор динни ўз юртидаги ёки ўзга юртлардаги ғайридинлар ўртасида тарқатиш бўйича христиан черков ташкилотларининг фаолиятидир. Миссионерлик босқинчилик урушлари даврида ҳам мустамлакачи империяларни барпо этиш ва мустаҳкамлашда идеологик экспанция турларидан бири бўлган. Миссионерлар ошкора ёки махфий равишда Америка, Осиё ва Африка халқларини забт этишда қатнашганлар”. (Энциклопедик луғат)
Аслида улар ҳозирги кундаги насроний динидагиларга ҳам бегона. Негаки Ислом динини ўзларига ниқоб қилиб олган оқимлар динимизда қандай қораланса, христиан динида ҳам ўз ичидан чиққан миссионерлар шундай қораланади.
Ҳолбуки, биз мусулмонлар Ислом динимиз таълимотидан келиб чиқиб, христиан дини асли илоҳий дин эканига иймон келтирганмиз. Аллоҳ таоло Ийсо алайҳиссомга Инжил китобини нозил этганига ишонамиз. Ийсо алайҳиссаломнинг номларини тилга олганимизда албатта, у кишининг исмларидан сўнг “алайҳиссалом” (у зотга салом бўлсин) деган жумлани қўшамиз.
 Лекин улар ўша диннинг диний китобларида ҳам ягона Аллоҳга ва Унинг охир замон пайғамбари Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламга итоат этиш керак эканлиги айтилганини билмайдилар. Биладиганлари ҳам бу гапларни қавмларидан яширадилар.
Аллоҳ таоло ўз Қуръони Каримида шундай марҳамат қилади:
"Биз китоб берганлар (яҳудийлар билан насронийлар) уни (яъни, Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламни) ўз ўғилларини танигандек танийдилар. Уларнинг бир фирқаси, шубҳасизки, ҳақиқатни билиб туриб яширадилар. (Бақара:146)
Ўтмиш пайғамбарларнинг ҳаммаси ўз қавмига охир замон пайғамбари Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг башоратларини берганлар
Маълумки ҳозирги мавжуд бўлган Таврот, Забур, Инжил ва бошқа саҳифаларни ўзида мужассамлаштирган Библия деб аталмиш китоб замонлар ўтиши билан ўз аслий нуқтасини йўқотган. Бироқ шунга қарамай Қуръони Каримда зикр қилинган Инжил, Таврот, Забурлардаги охир замон пайғамбари ҳақидаги башоратлар ҳамон бу китобларда мавжуддир. Бу башоратларни асри саодатда яширган роҳиблар ҳали ҳам яшириб, беркитиб келмоқдалар.
Дарҳақиқат бугунги кундаги Библия китобида бир қанча пайғамбарлар алайҳимус саломларнинг башоратлари берилган. Хусусан Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламни шундай таништирганларки, ҳар қандай одам бу башоратларни эшитганларидан кейин дарҳол Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни танир эдилар.
Тарихда Варақа бин Навфал, Ҳабашистон подшоҳи Нажжоший, Рум салтанатининг подшоҳи Ҳерақл, Шомдаги Бусролик роҳиб Буҳайро ва бошқалар Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламда пайғамбарлик аломатларни кўриб унинг охир замон пайғамбари бўлишидан башорат берганлар ёки улар пайғамбар деб тан олганлар.
"Ийсо бинни Марям: "Эй Бани Исроил, албатта мен Аллоҳнинг сизларга (юборган) пайғамбаридирман. (Мен) ўзимдан олдинги Тавротни тасдиқловчи ва ўзимдан кейин келгувчи Аҳмад исмли бир пайғамбар "ҳақида Хушхабар бергувчи бўлган ҳолда (юборилдим)", - деган эди. (Соф:6).
Аммо манманлик, кибру-ҳаво, ўзбошимчалик, ўз динида ғулу кетишлик натижасида уларнинг аксариси адашдилар. Натижада Таврот, Инжилда буюрилган амаллардан юз ўгирдилар, ўзларига юборилган пайғамбарларини Худо қилиб олдилар, Аллоҳ нозил қилган муқаддас китобларни ўз раъйларича бузиб, уни алмаштирдилар. Кейинги авлодлар эса кўр-кўрона мутаассибларча уларга эргашиб, ҳали ҳанузгача ҳақни тан олмай, залолат зулматида сарсон-саргардон бўлиб юришибди.
   Илоҳим, халқимизни Исломда собит айлаб, турли оқимлар фитналаридан Ўзинг асрагин.

Сайдулло Исмоилов. Асака тумани Аҳмадали махдум масжиди имоми
Муҳаммадсобир Иминов. Асака тумани Ҳазрат Умар масжиди имоми

Интернет материаллари асосида тайёрланди.

Qayd etilgan