Jahl bilan aytilgan uch taloq  ( 7470 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Kamoldin  28 Yanvar 2013, 16:15:19

Assalomu Alaykum Muhammad Sodiq hazratlari.Ilohim umringiz bundanda ziyoda bulsin.Hazrat ismim Kamoliddin.Yoshim 27da.Bitta  ug'lim bor yaqinda 2ga kiradi.Hazrat  bilmay juda og'ir gunoh ish qilib quydim.Ya'ni juda arzimagan narsa uchun hotinimga judao qattiq jahlda uch taloq aytib quydim.Lekin shu vaqtgacha  uch taloq haqida uning gunohligi va hukmi haqda bilmaganman.Keyin u bilan bir umr ajralish niyatida aytmaganman.U bilan gap talashib man bilan yashaysanmi yuqmi yoki taloq beraymi mana sanga uch taloq dedim.Lekin hotinimdan yashayman degan javob olmay oldin aytib quydim.Juda g'azabda edim.Hazrat endi juda afsusdamiz.Sizga savolim man qanday qilib oilamni saqlab qolsam buladi.Hotinimga taloq tushganmi? Katta qorilarni ma'ruzalarini eshitdim.G'azabda taloq tushmas ekan.Shu rostmi.Bazilari birdaniga aytilgan uchtaloq bir taloqqa utadi deyishgan.Hotinimni yana nigohimga olsam buladimi.Ahir ollohni uzi rahmdil va kechirguvchidir.Bolamni etim bulib qolishini hohlamayman.Hazrat javobingiz uchun rahmat.Boringizga shukr.

Qayd etilgan


Mo'min Mirzo  28 Yanvar 2013, 17:31:15

Ва алайкум ассалом. Ò²азратга савол сзларининг форумида берилади.
ТалоÒ›нинг Ò³азили Ò³ам чин, чини Ò³ам чин. ЖаÒ³л устида айтилган талоÒ› Ò³аÒ›ида бироз тсхталиб стсак. ЖаÒ³лнинг шундай тури бсладики одамнинг аÒ›ли тссилади, нима десётганини умуман билмай Ò›олади. Мана шундай холда талоÒ› айтилса талоÒ› тушмайди, Ò›ул озод Ò›илса Ò›ул озод Ò³исобланмайди.
ÒšаттиÒ› Ò“азабда бслса-ю лекин сзини йсÒ›отмаган бслса, нима десётганини ва нима Ò›илаётганини билиб айтса талоÒ› тушади.
ТалоÒ› Ò³аÒ›ида Ò²адис ва Ò²аёт китобидан иÒ›тибос:

-------------------------------------------------------------------------------------
 Абу ас-СаÒ³баа розисллоÒ³у анÒ³удан ривост Ò›илинади:
«У киши Ибн Аббос розисллоÒ³у анÒ³уга, Аабий соллаллоÒ³у алайÒ³и васаллам, Абу Бакр даврлари ва Умарнинг амирлигидан уч йилда уч талоÒ› битта Ò›илинганини биласанми?» деди. Шунда Ибн Аббос: «Ò²а», деди.Ибн Аббос розисллоÒ³у анÒ³у:«Аабий соллаллоÒ³у алайÒ³и васаллам ва Абу Бакр даврларида ва Умарнинг халифалигининг икки йилида уч талоÒ› биттага стар сди. Кейин Умар ибн Хаттоб: «Одамлар сзлари шошилишлари керак бслмаган нарсада шошилишиб Ò›олдилар. Агар уни стадиган Ò›илиб Ò›сйсак Ò›андоÒ› бслар скан», деди ва стадиган Ò›илиб Ò›сйди».
Муслим, Абу Довуд ва АÒ³мад ривост Ò›илишган.
ШарÒ³: А овий Абу ас-СаÒ³баа розисллоÒ³у анÒ³у билан сÒ›индан танишиб олайлик.
Абу ас-СаÒ³баанинг тслиÒ› исмлари, СуÒ³айб Абу СаÒ³баа Бакрий ал-Басрий. Ибн Аббосни Ò›улларидан бири сдилар. Ò²адисларни хсжалари Ибн Аббос, Ибн Масъуд, Али ибн Абу Толиблардан ривост Ò›илдилар.
Ушбу ривостда, агар ср хотинига, сен уч талоÒ›сан, деса ёки талоÒ› Ò›илдим, талоÒ› Ò›илдим, талоÒ› Ò›илдим, деб уч марта айтса уч талоÒ› тушадими ёки бир талоÒ›ми? деган савол устида кетмоÒ›да.
ОчиÒ› ойдин ксриниб турибдики, аввал бир жойда бир йсла уч талоÒ› Ò›илиш бир талоÒ› срнига стган. Аммо, Ò³азрати Умар розисллоÒ³у анÒ³унинг даврларида одамлар бу ишни суистеъмол Ò›илиб юборганларидан кейин бир лафз билан уч талоÒ› Ò›сйса, уч талоÒ› тушади, деган Ò³укм чиÒ›Ò›ан.
ЖумÒ³ури уламолар, жумладан, тсрт мазÒ³аб фуÒ›аÒ³олари Ò³ам бир лафз билан айтилган уч талоÒ›, уч талоÒ› Ò³исобланади. Бундай Ò³олда сри хотин ажрашади, Ò›айта срашиш имконига сга бслмайдилар, дейишган.
Баъзи саÒ³оба ва тобеъинлар, шунигдек, Моликий ва Ò²анбалий мазÒ³абларининг баъзи уламолари бир лафз билан Ò›илинган уч талоÒ› бир талоÒ› тушади, деганлар.
Далил ва Ò³ужжатларни солиштириб, суриштирган уламоларнинг ксплари жумÒ³ур ва тсрт мазÒ³абниннг Ò›авли кучли сканига ишонч Ò³осил Ò›илганлар.
ШундоÒ› бслса Ò³ам кейинги пайтларда бу масалада заиф Ò›авлга амал Ò›илишга стган томонлар бор. Зарурат юзасидан расмий равишда заиф Ò›авлни Ò›абул Ò›илинса, сшанга амал Ò›илса бславеради, дейди бу ишни маъÒ›уллаганлар.


А укона Ибн  Язийд розисллоÒ³у анÒ³удан ривост Ò›илинади:
«Аабий соллаллоÒ³у алайÒ³и васалламнинг олдиларига бориб:«А­й, АллоÒ³нинг А асули, мен сз хотинимни «узил-кесил» талоÒ› Ò›илдим», дедим.«У билан нимани ирода Ò›илдинг?» дедилар у зот.«Бир талоÒ›ни», дедим.«АллоÒ³га Ò›асамми?» дедилар.«АллоÒ³га Ò›асам», дедим.«УндоÒ› бслса, ирода Ò›илганингдек», дедилар».
Абу Довуд, Термизий, Шофеъий ва ал-Ò²оким ривост Ò›илган.
ШарÒ³: Аввало ровий, А укона ибн Язийд розисллоÒ³у анÒ³у билан сÒ›индан танишиб олайлик:
А укона ибн Язийд ибн Ò²ошим ибн Мутталлиб ибн Абдуманоф ал-Матлабий
Бу зот Исломга киришларидан олдин А асулуллоÒ³ соллаллоÒ³у алайÒ³и васаллам билан курашга тушган сдилар. Манашу ишлари Исломга киришларига сабаб бслган сди. Бу зот Мадинада истиÒ›омат Ò›илдилар. Усмон розисллоÒ³у анÒ³уни халифалик даврларигача анашу ерда сшадилар.
Ва Ò³ижратнинг 410 санасида вафот стдилар.
Биз «узил-кесил» деб таржима Ò›илган ибора арабча матнда «ал-батта» - кесилган лафзи билан ифода Ò›илинган. Бу талоÒ›Ò›а Ò›сшимча сифат зиёда Ò›илиб зикр стишдир. Бу Ò³олда, ривостда ксрганимиздек, талоÒ› Ò›илувчининг нистига боÒ“лиÒ› бслар скан. Агар уч талоÒ›ни нист Ò›илган сдим, деса гапи Ò›абул Ò›илинади.
Бир ёки икки талоÒ›ни нист Ò›илган сдим, деса хотинга Ò›айта срашиш нисти борлиги учун гапи тсÒ“рилигини аниÒ›лаш учун Ò›асам ичтирилади. Òšасам ичса гапи Ò›абул Ò›илинади.
Агар ср хотинига сен талоÒ›сан, деб уч панжаси ила ишора Ò›илиб ксрсатса, уч талоÒ› тушади.
Агар ср хотинига, сен дунё тсла талоÒ›сан, снг ашаддий талоÒ›сан деса, бир талоÒ› тушади.
--------------------------------------------------------
Бундай саволга Ò“ойибда турган Ò³азрат Ò³ам жавоб бера олмайдилар, сиз схшиси аёлингиз билан шаÒ³рингиздаги Ò›озига бориб аÒ³волни тсла тушунтиринг.

Qayd etilgan