Zulfiya she'rlari  ( 9072 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Muxsiya  10 Iyun 2013, 12:59:42

Assalomu alaykum ushbu mavzuda atoqli shoira Zulfiya she'rlaridan na'munalar kiritib boramiz.

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:00:10

СЕАСИЗ
Мана, бир умрни сшадим сенсиз,
Òšайтмас шодликларнинг Ò›айтишин кутиб,
Тобутинг бошида чскканимда тиз,
Фарзандлар кстарди Ò›слимдан тутиб.

Шундан бери тикман. Ò²ар нега Ò›алÒ›он,
Бахтга, баÒ³орга Ò³ам, Ò›ишга, Ò›айÒ“уга.
Биров азасида йиÒ“лайман Ò›он-Ò›он,
Тсйида сйрайман схшаб оÒ³уга.

Лекин Ò›олганимда Ò›албим-ла танÒ³о,
ТуйÒ“улар зорига солганда Ò›улоÒ›.
сзни заиф, чанÒ›оÒ› сезганда гоÒ³о,
Аламдан бераман жавобсиз ссроÒ›:

Тирик скан нега ташлаб кетмадинг?
Мендан нафисроÒ›нинг Ò³уснига ошиÒ›,
Мендан ёниÒ›роÒ“и тортмади сани,
А­ди нигоÒ³ингга бор жаннат очиÒ›,

Сени мажнун стиб бир ер гсзали,
Аега мени ташлаб кетавермадинг?
Тирик айрилишнинг доÒ“и оÒ“ирмиш,
Хсрлик кемирармиш умрни чайнаб!

Бу мудÒ³иш сговга берардим туриш,
Кетсанг Ò³ам менга жон туйÒ“унгдан айнаб.
Билардим, Ò›айдадир оласан нафас,
Мураккаб бу дунё сен-чун Ò³ам тирик.

Сенга ёт-ношудлик, тунд руÒ³лик, Ò›афас,
Бугунги Ò›адаминг кечадан йирик.
Аега, нега мени ташлаб кетмадинг?
Биламан, рашк мени старди Ò³алок,

Афзал ксрганингни Ò›арÒ“аб стардим,
Изингдан юрмасдим сосдай Ò“амнок,
Ò²аётда мен учун Ò›олардинг тирик,
Òšаламинг муждасин кутардим муштоÒ›.

Маъюс таÒ›дирингга сшаб мен шерик,
Мушкул бслаётир шодлик сратмоÒ›.
Аега тирик скан ташлаб кетмадинг,
Ташлаб кетмадинг-да, бошлаб кетмадинг?!

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:03:08

МЕА ЎТГАА УМА ГА
Ò²аёт китобимни бехос вараÒ›лаб,
Мен стган умрга ачинмай Ò›сйдим.
Табассум срнида кулдим чараÒ›лаб.
Суйиш керак бслса — телбача суйдим.

Кийганим ипакми, читми ё кимхоб,
Юрак бойлигидан Ò›илмабман парво.
Мени оÒ“ушлаган Ò³аёт наÒ› офтоб,
Янги Ò›сшиÒ› талаб унда Ò³ар сабоÒ›.

Мен стган умрга ачинмай Ò›сйдим,
Ò²еч кимда ксрмайин умримга схшаш:
Суйдим,
А­ркаландим,
Айрилдим,
Куйдим,
Иззат нима — билдим.
Шу-да бир сшаш!..

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:03:34

СОÒ’ИАИБ
Шу кунларда баÒ³орга зорман,
Аавжувонлик сти танда йсÒ›.
Куз сингари заъфар рухсорман,
Мевалар Ò³ам шохлардан узуÒ›.

Шу кунларда баÒ³орга зорман,
Танхасталик сзади руÒ³им.
ТанÒ³о смас, Ò›аторда борман,
Яна нени излайди суÒ›им?

Шу кунларда баÒ³орга зорман,
Шаффоф, ёрÒ›ин куй тилар кснгул.
Яхшисмки, Ò›аламга ёрман,
Ссзлаб турар бор дилимни ул.

Шу кунларда баÒ³орга зорман,
Ўз баÒ³орим каби бемисол.
БаÒ³ор Ò›айтмас, ёнувчи Ò›орман,
А нсноÒ› Ò›сл бутаган ниÒ³ол.

Шу кунларда баÒ³орга зорман...

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:04:06

БАЛКИ
Ксзингда чаÒ›моÒ›Ò›а схшаш стли нам,
А ангинг синиÒ›иши, лаб титраши сир.
Балки, Ò³исни бсÒ“иб, иродангга жим
Алворасан, куч бер, бслмай деб асир?

Ксмиб юбормоÒ›чи сен тул ёшлигинг,
У — фаÒ›ат сшнашга Ò›одир табиат.
Балки, бахт бекаси атаган кишинг —
А уÒ³и Ò³ам истамас хазонинг беваÒ›т?

Билсанг, дарахтни синдирар бсрон,
АиÒ³ол бслса, сна ссар гуркираб.
Балки, йсÒ› таъналар, андиша, гумон,
Бахтга Ò³аÒ›Ò›инг ютар, дилинг зирÒ›ираб?

Ярим таÒ›дир гсё синиÒ› ксзгумиш,
Ò²аёт таÒ›озоси бахт бекамликдир.
Балки, тскÒ›из гулинг билмасдан сслиш,
Лок Ò³иснинг амрига кирмак керакдир?

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:04:28

ÒšАЙДА ЎЗ СЕВИАЧИМ...
ЎÒ›илмаган мактуб,
ТаÒ›илмаган зийнат
Аодаркорлар ичра ётар кесакдай,
УзоÒ›роÒ›,
ХилватроÒ› кунжакка иргит
АаÒ› жарроÒ³ пичоÒ“и — кайфинг кесардай!
Шундай Ò³ам нобутун ксксинг Ò›сйсин тинч!
ТуÒ³фалардан баланд,
Синчковликка ёт,
Севинч!
Òšайда сша Ò›айтмовчи севинч?
Òšслга тутолмагум бебаÒ³о бисот!

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:04:49

СЕА ÒšАЙДАСАА ЮА АГИМ

Òšалб бслганда йироÒ›да
Ирода скан ожиз.
Дсстлар Ò³ам ксп атрофда,
Аммо мен скка-ёлÒ“из...

Бирдан Ò›албим кексариб,
Òšон Ò³ам Ò›очди юзимдан.
Сен, сирдошни ахтариб,
Хаёл кетар изингдан.

Òšайга кетдинг, юрагим,
Битди бардош ва тоÒ›ат.
СуÒ³батингдир тилагим,
Тилда Ò³асратим Ò›ат-Ò›ат.

Кспдир айтажак ссзим,
сгитларингга зормен,
ЙиÒ“лайсан деб дсстларим
Таъна Ò›илар. Аетай мен?

Совуш бермайди менга
АÒ›иб кетганинг олов.
Аетай, етмайман сенга,
Ўртага ташланган Ò“ов.

ИшÒ›Ò›а маскан юрагим,
Топиб бер деб Ò›истайди.
Аима Ò›илай, бераÒ³м —
А уÒ³им сени истайди.

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:37:27

АЕ БАЛОГА А­ТДИАГ МУБТАЛО

Ўтди ойлар Ò“ам билан оÒ›иб,
Дил топмади зарра тасалло.
ФироÒ›ингда Ò›олдим тутоÒ›иб,
Ае балога стдинг мубтало!

Ксз очгани Ò›сймайди алам,
Бошим Ò›сйсам куйдирар болиш.
Юпатолмас китоб ва Ò›алам,
Мисраларим кстарар нолиш.

АаÒ³от шунча масъум, шунча пок
СевишмоÒ›да алам бор шунча?
Бардош бермас ирода, идрок,
Тамоман лол аÒ›л, тушунча.

ТоÒ“дай бор деб билган юрагим
Òšуш бошича Ò›олмади чоÒ“и?
Ò’амни енгарман деганим сарим
Яна ортар алами, доÒ“и.

А­риб кетмагандим севгингдан,
Бслмаслик-чун бахтингдан жудо,
Бирга Ò›олиш учун сен билан
Кусман-у, бслмайман адо.

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:37:47

БАÒ²ОА  КЕЛДИ СЕАИ СЎА ОÒšЛАБ
СалÒ›ин саÒ³арларда, бодом гулида,
Бинафша лабида, ерларда баÒ³ор.
Òšушларнинг парвози, елларнинг нози,
Бахмал водийларда, Ò›ирларда баÒ³ор.

Òšанча севар сдинг, баÒ“рим, баÒ³орни,
Ўрик гулларининг сдинг мафтуни.
Ò²ар уйÒ“онган куртак, Ò³аёт берган каби
Ксзларингга суртиб спардинг уни.

Мана Ò›имматлигим, сна баÒ³ор келиб,
Сени излаб юрди, кезди сарсари.
Òšишнинг ёÒ›асидан тутиб ссради сени,
Ул Ò³ам ёш тскди-ю, чекилди нари.

Сени излар скан, бслиб шаббода,
Сен юрган боÒ“ларни Ò›идириб чиÒ›ди.
Азиб ксрсатай деб Ò³усн-ксркини,
Яшил Ò›ирÒ“оÒ›ларни Ò›идириб чиÒ›ди.

Топмай сабри тугаб бсрон бслди-ю,
Жарликларга олиб кетди бошини.
ФарÒ³од тоÒ“ларидан дарагинг излаб,
Сойларга Ò›улатди тоÒ“нинг тошини.

Сснгра жило бслиб кирди ётоÒ“имга,
Ò²улкар ва Омоннинг спди юзидан.
Сингиб ёш куйдирган зафар ёноÒ“имга
Секин хабар берди менга сзидан.

Лекин ётоÒ“имда сени тополмай,
Бир нуÒ›тада Ò›олди узоÒ› тикилиб.
Яна ел бслди-ю, кезиб сарсари,
Мендан ссрай кетди Ò›албимни тилиб:

«Òšани мен келганда кулиб Ò›аршилаб,
ÒšсшиÒ“и мавжланиб бир дарё оÒ›Ò›ан?
«Бахтим борми дес», сккаш ссроÒ›лаб
Мени шеърга сраб суÒ›ланиб боÒ›Ò›ан?

Ўрик гулларига тснмайди нега
Елда Ò³илпиратиб жингала сочин?
Аега мен келтирган шсх наъшидага
Лешвоз чиÒ›майди у ёзиб Ò›улочин?

Òšани сша куйчи, хаёлчан йигит?
Аечун ксзингда ёш, туриб Ò›олдинг лол.
Аечун Ò›ора либос, сочларингда оÒ›,
Аечун бу кскламда сен паришонхол?»

Òšандай жавоб айтай, лолдир тилларим,
Баридан тутдим-у, кетдим Ò›ошингга.
У Ò³ам гаминг билан кезди афтода,
БоÒ›иб туролмайин Ò›абринг тошига.

Аламдан тутоÒ›иб дарахтга ксчди,
Куртакни уйÒ“отиб ссйлади Ò“амнок.
Сенинг ёдинг билан елиб беÒ›арор,
Гуллар Ò“унчасини стди чок-чок.

Гул-у райÒ³онларнинг таралди атри,
Самони Ò›оплади майин бир Ò›сшиÒ›.
Бу Ò›сшиÒ› наÒ›адар ошно, сÒ›ин,
АаÒ›адар Ò³аётбахш, оташга тслиÒ›.

БаÒ³орги бурканган сен севган слда,
Овозинг снгради жсшÒ›ин забардаст.
Ўлмаган скансан, жоним, сен Ò³аёт,
Мен Ò³ам Ò³али сенсиз олмадим нафас.

Ò²ижронинг Ò›албимда, созинг Ò›слимда,
Ò²аётни куйлайман, чекинар алам.
Тунлар тушимдасан, кундуз ёдимда,
Мен Ò³аёт сканман, Ò³аётсан сен Ò³ам!

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:38:08

ОЙДИАДА
Жилиб-жилмас тслин ой,
Булут хаёлдай енгил,
Ой анÒ³орда Ò›улун той,
Гилосда шиÒ“ил-шиÒ“ил.

Яхлит ойнадай бслиб,
Ò²овузга ёйилган у.
А­гилсам-тубдан тслиб
Ўзим чиÒ›дим рсбарс:

Атрофим тсла саф-саф,
Минг-минг юлдуз ора ман.
Барин сидирÒ“а чайÒ›аб,
Ерга судраб бораман.

Ерда: новда, гул, барглар,
Акси кашта сингари.
Сел унутган кслмаклар
Мисли ойнинг сингани.

Анади парча-парча.
Шабнам наÒ› ел сочган чоÒ“.
Ò²ар нурда шодлик Ò›анча,
Ò²ар сос сирга тслиÒ“.

Сайхонлар наÒ› нур майдон,
УйÒ›уда барча товуш.
Инида ухлар нодон,
Латофатни сезмас Ò›уш.

Ўзимга ташлайман ксз:
Ксксим, Ò›слимда шуъла.
Осмонга тутаман юз,
Ел силар ёÒ“ду Ò›сл-ла.

А­Ò³, умр срмин ютиб,
Ўтган тунлардами айб?
А­нди бу ксркни тутиб,
Кундузга бермасам Ò³айф?

Qayd etilgan