Zulfiya she'rlari  ( 11399 marta o'qilgan) Chop etish

1 2 B


Muxsiya  10 Iyun 2013, 13:38:25

ТУА
ТоÒ“ ортига стиб кетди кун,
Сокин чскди тоза, салÒ›ин тун...

Мен дераза очганим чорбоÒ“,
Сокин ухлар тун ксрпасида.
Майин Ò›сшиÒ› ёйилар Ò³ар ён,
А­сиб стган ел шарпасида.

Сув оÒ›ади аллалаб тунни,
Ò²амма ухлар, уйда мен уйÒ“оÒ›,
Ларча Ò›оÒ“оз, кичик бир Ò›алам
Бошим узра порлайди чироÒ›.

Тунда Ò›анча хаёл, Ò›анча куй,
Мен берилиб Ò›улоÒ› соламан.
Ссз тополмай ифодасига,
А анг ахтариб шошиб Ò›оламан.

Соф ел ссар... Ларвона учар,
ЧироÒ› атрофида сргилиб,
Ўзин уриб парт бслади-ю,
Столимга тушади келиб.

Мен ёзаман, юлдузлар стар,
Ò²ар бириси ссйлар бир сртак.
Мана, Ò²улкар Ò›аршимда чаÒ›нар,
АрÒ›ин тонгдан келтириб дарак.

Тун стади, сна чорбоÒ“дан
Кстарилар саÒ³арги туман.
Мен-чи, аста чироÒ› ссндириб,
Отаётган тонгни кутаман.

Ксзларимда сриб кетди тун,
АйилмоÒ›да ёрÒ›ин жувон кун...

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 14:33:28

БОÒ’ЛАА  ÒšИЙÒ’ОС ГУЛДА
БоÒ“лар Ò›ийÒ“ос гулда — схлит бир чаман,
Ò²ар дарахт анвои бир тароватда.
Бир кафт боÒ“ меÒ³нату Ò³осилга ватан,
Ўзга ксрк, сзга ранг Ò³ар бир дарахтда.
Ò²ар навда бир гулда, Ò³ар гулда бир рсй,
Ò²ар дарахт барги бир дунё Ò³икос,
Ò²ар бирин Ò³осили сзгасига ксрк,
Бири-бири учун Ò›удрат, Ò³имос.
Ватаним ксзимда: Ò›ай бурчи азиз,
Билмам, Ò›айда толе серзавÒ›, сержило?
Ялпи тслишади бедахл юртимиз,
АаÒ› Ò³ар Ò›аричи дил, жон томир гсё,
Бир Ò›ардош тинчисиз — сзга беором
Бирининг нонисиз — сзга смас тсÒ›...
Бу — Ò›адим дунёда снги бир олам,
Бунда орÒ›а тоÒ“сиз бир тирик жон йсÒ›.
Таснч бслмасайди одамзод албат,
Ўзи кашф старди, кашф стгандай бахт.

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 14:33:53

АЕВАА А
УлуÒ“бекка

Аеварам Ò›уюндай отилиб кириб,
Òšаламим тагидан Ò›оÒ“озни юлар.
Дамда варрак ссаб кскка учириб,
Изидан Ò›оп-Ò›ора ксзлари юрар,
Варрак тортар шекил, мурÒ“акни куч-ла
ОёÒ› тираб силтар дакани кибор
Айрилиб Ò›оÒ“оздан, шеърдан ва Ò³ушдан
БоÒ›аман варракбоз жонга бахтиёр,
АаÒ› бобоси сиёÒ› зеÒ³ндай тийрак,
Кскиш алангада ёнар сочу Ò›ош.
БорлиÒ“и сзгу бир ст бслса керак,
Томирларда Ò›онмас, кезади Ò›уёш.
Дака варрак тиниÒ› зангори фазо
Тубига интилар, шснÒ“ир наÒ› хаёл.
Талпинган ксксингда, болакай не бор,
Сен иÒ›болга, сенга не тутар иÒ›бол?
Аевара бслмаса, одамзод албат, Ўзи кашф старди, кашф стгандай бахт

Qayd etilgan


Muxsiya  10 Iyun 2013, 14:35:06

КЎА ГААМИДИАГ КЎЗЛАА ИМДА АШ
СоÒ“инганда излаб бир нишон,
Òšабринг томон олар сдим йсл.
Келтирардинг менга бир замон,
А­нди Ò³ар чоÒ“ мен слтаман гул.

Келдим. УзоÒ› Ò›олдим мен сокин,
Сенинг азиз бошингда ёлÒ“из,
Осмон тиниÒ› сди ва локин,
Ларча булут етиб келди тез.

Кскда менинг бошимда туриб,
Гсё юрагимда Ò›алÒ›ди у.
Козимдаги ёшимни кориб
У Ò³ам тскди ёшини дув-дув.

Биз йиÒ“ладик тепангда шу кун,
Келдингми деб кстармадинг бош.
Айт-чи, сенла бахтиёр онлар
Ксрганмидинг ксзларимда ёш?

Qayd etilgan