Jo'rabek Ramazonov she'rlaridan  ( 6975 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Muhandis  20 Iyun 2013, 00:01:39

Д У А А

Бу дунёнинг ранги йсÒ›,
Аоми йсÒ›, сийрати йсÒ›.
Иккимизни  бахтиёр
ÒšилмоÒ›Ò›а Ò›удрати йсÒ›.

Бу дунёнинг тили йсÒ›,
Бардоши йсÒ›, дили йсÒ›.
Бсйи  билан  Ò³аётга
Òšайтарувчи гули йсÒ›.

Бу дунёнинг Ò³исси йсÒ›,
Илдизи йсÒ›, изи йсÒ›.
Ксзларида  ёлÒ“онни
Яширмаган Ò›изи йсÒ›.

Бу дунёнинг сири йсÒ›,
Боши йсÒ›, охири йсÒ›.
СандиÒ›ни парчалашга
Òšодир бир ТоÒ³ири йсÒ›.


*    *    *
Бугун нимагадир ноумид бслдинг,
Дединг: севгимизни тугатиш керак.
Шусиз Ò³ам ксзларни босиб кетди мунг,
АаÒ³от сенга сна бир мишмиш керак?!

Шусиз Ò³ам бсÒ“илдик Ò“ийбатлар аро,
Ò²иссизлар тилига Ò›улф осолмади.
Бу озод Ватанда бирон фуÒ›аро
Озод муÒ³аббатга ён босолмади.

Ксксингга ботади биров таънаси,
ÒšсймоÒ›чи бслади Ò›албингга Ò›адам.
Уларни Ò›ссвер, улар Ò³аммаси
Ўзини севишдан ортмаган одам.

Биз сса диллардан айрича дилмиз,
Бир тилда тиллашган иккита тилмиз,
Учраштирган бслса фоний дунёда,
ОллоÒ³ Ò³узурида шундай Ò›абулмиз.
13.09.2008

БИЛОЛМАДИМ МЕА

Ò²оли  бечораларнинг  орасига  оралаб,
Бахтиёр сшамоÒ›нинг сирин билолмадим мен.
Дардим тушунмасларнинг Ò³аммасини Ò›оралаб,
Биров билан низосиз суÒ³бат Ò›илолмадим мен.

Манзилимни айтмадим мени излаб юрганга,
Чап бериб сшайвердим неча моÒ³ир мерганга.
Битта ксзлари жаллод баÒ“рин очиб турганда,
Кечикдимми, ким билсин, сга бслолмадим мен.

Юравердим бетайин Ò›исматимдан Ò›очиб Ò³ам,
Юравердим гоÒ³ унга Ò›учоÒ“имни очиб Ò³ам.
Сирларимни тариÒ›дай стагингга сочиб Ò³ам,
Кснглимга заррагина меÒ³ринг улолмадим мен.

Òšувондим Ò›уриганда кимнингдир ксзда ёши,
Аки слтираганда бирон Ò›из тиллаÒ›оши,
ГоÒ³ кскка учгудекман мисоли Ò³умо Ò›уши,
ФаÒ›атгина сочингни тсйиб силолмадим мен.

ЎÒ“ли йсÒ›Ò›а сÒ“илу Ò›изи йсÒ›Ò›а Ò›из берсин,
Дастурхони Ò“арибга ош-нон ила туз берсин.
А­ркам, бизга бор-йсÒ“и икки ёруÒ“ юз берсин,
Кечир, Худодан сзга нарса тилолмадим мен.
   6.11.2007

*    *   * 
 
Олти томонингда олти минг ташвиш,
Кснгил тсладими шундай дунёда?
Сендан илгарилаб юради мишмиш,
Бахтинг куладими шундай дунёда?

Чалкашиб кетганда Ò³аÒ›иÒ›ат, фараз,
Бир томон хиёнат, бир томон араз.
Ò²амманинг ксзида сйнаса Ò“араз,
Яшаб бсладими шундай дунёда?

Гарчи мусибатга тсла Ò³ар оним,
Гарчи сенсизликка маÒ³кумдир ёним,
Ахир, бу дунёда сен борсан, жоним,
Одам сладими шундай дунёда?
15.08.2008


  ЯГОАА ОДАМ

Билмайман, Худодан нимани тилай,
Билмайман, Ò›ай йслга Ò›ссйин Ò›адам.
Ò²ар кеча тушимга кирса не Ò›илай
Умримда топганим — сгона ОДАМ.

У на мен томонга Ò³овлиÒ›иб чопди,
Аа дийдор ссроÒ›лаб ксз ёшин Ò›уйди.
Айби шу — у мени сртароÒ› топди
Ва кспроÒ› ачинди Ò³ам кспроÒ› суйди.

БошÒ›алардек севги Ò›илмади изÒ³ор,
Юрмади Ò›адамим пойлаб Ò³ар замон.
Билдирмади кснгли чекса Ò³ам озор,
Амонсан десам Ò³ам бслди меÒ³рибон.

Фалакда ёзилган билмам не амр,
А сртоÒ›, ё сингил тутингани йсÒ›.
"œСевасанми?" дес ссрамади бир,
Аки "œМени сев!" деб стингани йсÒ›.

Дардимни кстарди етгунча кучи,
ОÒ›соÒ›ланиб Ò›олсам Ò³асса бслди у.
Шундай фидоийлик свазига-чи,
Ò’ийбатчилар аро Ò›исса бслди у.

Òšаршимда тспланди Ò³иссиз оломон,
Кеч смас, аÒ›лингни уйÒ“от, дедилар.
Ксзингни очгину ксзинг олдидан
Ксзи тийронингни йсÒ›от, дедилар.

Мен бу одамлардан нолиб нетайин,
Юрагим сзилиб кетди мотамдан.
ОллоÒ³им, сзинг айт, Ò›андай кечайин
Ўзимга айланиб бслган ОДАМдан"¦
   13.09.2008

 А­А ТАГАЧА

Бир кун бахтим бслади Ò“орат,
Бир кун бсшаб Ò›олади ёним.
А­ртагача Ò›иламан тоÒ›ат,
А­ртагача слмайман, жоним.

Бунча олис сен кетган томон,
Мен дардимни ютаспман жим.
Дугонангнинг ссзлари ёлÒ“он,
А­ртагача слмайман, жоним.

Бугун бизнинг ксчалар айри,
Тилсимини тугатди "œсим-сим".
А­ртагача келмасанг майли,
А­ртагача слмайман, жоним.

Мен шундайин бахтга сгаман:
Сенсиз стмас Ò³атто бир оним.
А­ртага Ò³ам сени севаман,
А­ртагача слмайман, жоним.

*   *  *
Менга Ò³еч нарсани Ò›илмагин ваъда,
АÒ³д билан гапирма оддий гапни Ò³ам;
Ахир, билмайсан-ку Ò›айси бир жойда
Камлигин билдириб Ò›сйишин олам.

Гарчи меникисан соч толанггача,
Гарчи меникидир хатоларинг Ò³ам.
Барибир Ò›срÒ›аман — Ò›ай бир лаÒ³зада
Кснглимга нимадир Ò›илмаса алам.

Бахт ахир ёзилмас Ò³ар бир Ò›адамда,
Ò²аммаси сткинчи: Ò“ам, ташвиш, Ò“азаб"¦
Барибир Ò›срÒ›аман — бир оний дамда
АотсÒ“ри йсл томон бурмаса асаб.

Гсзал изÒ³орларни Ò›илмайман Ò³авас,
Ò²еч нарса демасдан меники бсл, бас!
   13.09.2008


  КЕТИШ БОА 

Дунёдан кетиш-ку Ò³аÒ›иÒ›ат, аммо
Бирор бир Ò“алвани бошлаб кетиш бор.
Бировга  Ò›слингни  узатганча,  ё
Бировнинг Ò›слини ушлаб кетиш бор.

Товонда боссалар гулдай дилингни,
Беркитиб Ò›сйишса Ò³амма йслингни,
Ичкарига Ò›араб тортган тилингни
Тишинг орасида тишлаб кетиш бор.

А­зилиб кетасан сзингга Ò›араб,
Ювинсанг, тскилган сочингни санаб,
Хижолат чекмагин, излама сабаб,
Бирор баÒ³онани пешлаб кетиш бор.

Дунё омонатдир, тириклик сайр,
Сендан Ò³ам бахтсизни ксрган бу дайр.
Севганингга кулиб айтганча хайр,
Бурилиб, ксзингни ёшлаб кетиш бор.

Толмадинг йслимга ёлÒ“онни Ò›алаб,
Тсймадинг илоннинг ёÒ“ини слаб.
Севгилим, ксп нарса Ò›илмайман талаб —
Бир Ò›араб кснгилни хушлаб кетиш бор.

Айрилсак, орÒ›ага Ò›араб Ò›сйиш йсÒ›,
Ксришсак кейин, Ò³ол ссраб Ò›сйиш йсÒ›,
Умрни изига бураб Ò›сйиш йсÒ›,
Бир куни барини ташлаб кетиш бор.
  14.09.2008

*    *    *
Сен бир Ò“алатисан, сен бир турфасан,
Сен менга тескари сшайсан нечун:
Юр десам, срнингдан жилмай турасан,
Кел десам, индамай кетасан беун.

Ксксим аламлардан парчаланган кун
Мен тайёр смасман бундай урушга.
Сен менга тескари сшайсан нечун,
ÒšсрÒ›аспман "œташлаб кетма" дейишга"¦

СЕАИ А­СЛАЙМАА
Мени енголмайди Ò³еч Ò›андай Ò“аним,
Ўзимга снг ёвуз Ò“анимман сзим.
Ўзимга дсст излаб чарчаган дамим
Мен сени сслайман, сени, ёлÒ“изим.

Билмайман, орзуйим сзи нимадир,
Дунё-ку АуÒ³ сурган катта кемадир,
Бизнинг кемамизни уммон ксмадир,
Мен сени сслайман, сени, ёлÒ“изим.

Ксзи хуморларга куним Ò›олган кун,
Бори бозорларга куним Ò›олган кун,
Турли туморларга куним Ò›олган кун
Мен сени сслайман, сени, ёлÒ“изим.

Ишим йсÒ›, одамлар нени сслайди,
Осмонга чиÒ›Ò›ани ерни сслайди,
А­Ò³тимол Ò›айсидир мени сслайди,
Мен сени сслайман, сени, ёлÒ“изим.

Тугамас сртакдан тсйдинг, биламан,
Ўзингни пичоÒ›сиз ссйдинг, биламан,
Сен мени ссламай Ò›сйдинг, биламан,
Мен сени сслайман, сени, ёлÒ“изим.
   15.09.2008

*    *    *
Муттасил Ò›овоÒ“ин солган одамман,
Билмам, Ò³еч нарсага зарра Ò³авас йсÒ›.
Чунки мен Ò³аммасиз Ò›олган одамман,
Суснайин десам бирорта хас йсÒ›.

Ò²амма учун гслман, Ò›срсман, ёмонман,
Чунки юрагимнинг изми томонман.
Шунча Ò›арÒ“ишлардан сснг Ò³ам омонман,
Сен Ò³аÒ›сан дегувчи мардона кас йсÒ›.

Ерлигим юзимга солди буюклар,
Шсрлигим билдирди кскси чириклар,
Гапини гапириб бслди тириклар,
ФаÒ›ат Худойимдан бирон бир сас йсÒ›.
   15.08.2008

      А­ А  К А М
Сен куйсан — юракни йиÒ“латган куйсан,
Сен нурсан — манзили узундан узун.
А­ркам, айт, нимага сркаланмайсан,
А­ркам, сркалигинг тугади бугун.

Аслида сртаниш снди бошланди,
Ўрташни срганиш снди бошланди.
Шундай кун нимага ксзинг ёшланди,
А­ркам, сркалигинг тугади бугун.

Бизни ой йиÒ“лаган кеча тушунди,
ЙиÒ“лашни истаган ксча тушунди.
Одамлардан бошÒ›а барча тушунди,
А­ркам, сркалигинг тугади бугун.

Ссз айтдик, кечикиб айтдик у ссзни,
Аамланса, услиб сширдик ксзни.
Ò²аёт сркаланиб айирди бизни,
А­ркам, сркалигинг тугади бугун.

*   *   *
Севдим сени, орзуларим фалак бслди,
Бошдан токи оёÒ›Ò›ача юрак бслди.
Кимга дунё, кимга дунё моли керак,
Менга сса бир тасодиф керак бслди.

Ой Ò›изларга ойдан Ò³ам оÒ› бахт ссрадим,
АйрилиÒ›дан анча йироÒ› бахт ссрадим.
Иккимизнинг измимиздан чиÒ›ди Ò³аёт,
Иккимизга бошÒ›ачароÒ› бахт ссрадим.

ÒšсрÒ›ма ахир, юзимизга доÒ“ тушмади,
Бошимизга ё осмон, ё тоÒ“ тушмади.
Ò²айронамиз Ò³айрати ксп дунёсида —
Шунча Ò“амдан сочимизга оÒ› тушмади.

Ае наф менсиз Ò›олмоÒ› бслган одамларга,
Бсйнимга дор солмоÒ› бслган одамларга,
Юракни кул, жигаримни кабоб Ò›илиб,
ÒšовурÒ“амни олмоÒ› бслган одамларга.

    *  *  *
Òšайда сдинг, аÒ›ллигинам,
Менинг аÒ›лим тугамаган пайт.
Учрашишга учрашдик беÒ“ам,
А­нди Ò›андай айриламиз, айт?

Ò²еч ким назар солмасидан уз
Сочингдаги оппоÒ› гулларни.
Айрилсак Ò³ам нима Ò›иламиз
Ўртадаги сарсон йилларни?

Аега кеча бунчалар ширин,
Аега бугун бунчалар аччиÒ›?
ОчмоÒ› учун буларнинг сирин,
Дарвозангдан бир бор кулиб чиÒ›!

Ò²аммасини билиб беÒ³уда,
Шамолларга сирим сочмадим.
Кетайлик деб слинганингда
Аега сени олиб Ò›очмадим"¦

Кечагина бола сдинг сен,
Сир йсÒ› сди ксзинг Ò›ирида,
СоÒ“инишдан бслак нарсани
СиÒ“дирмасдинг тасаввурингга.

Аега бунча тез улÒ“айдинг, айт,
Аима учун енгилдим осон?
Иккаламиз йиÒ“лаётган пайт
Аимага жим турибди осмон?

Беркилдими, Ò›айда Ò›олди у —
Менга олиб келар йслларинг.
Есениннинг бир шеъри бор-ку,
Бир жуфт оÒ›Ò›уш сенинг Ò›слларинг.

Уч, гсзалим, самодан чаÒ›ир,
Ишонай ишÒ› сртакларига.
Ò²аёт бизни йсллади ахир,
А­нг Ò›айÒ“ули бекатларига.

Йслга боÒ›иб ётаман маÒ³зун,
Тугаспти бардошим танда.
Биламан, сен келасан бир кун
Оймомони Ò›илиб шарманда"¦


ДАМЛАА ИМИЗ КЎЛ

Бири кам дунёда камларимиз ксп,
Ажин туширувчи Ò“амларимиз ксп.
Барибир кечадан нолима, сркам,
А­слашга арзирли дамларимиз ксп.

Ўйим-ку сйинг банд стмоÒ›лик сди,
Ксзингни ксксимга ютмоÒ›лик сди.
Орзуйим Ò›слингдан тутмоÒ›лик сди,
А­слашга арзирли дамларимиз ксп.

Òšсл чсздим, Ò›слимда титроÒ› туÒ“илди,
Бахт биздан озгина йироÒ› туÒ“илди.
Бугун сртамизда фироÒ› туÒ“илди,
А­слашга арзирли дамларимиз ксп.

Бу дунё ёлÒ“ондир, билиб турибмиз,
КсришмоÒ› армондир, билиб турибмиз,
Юрагимиз Ò›ондир, кулиб турибмиз,
А­слашга арзирли дамларимиз ксп.

ФаÒ›ат чсчиспмиз — бахтимиз камдай,
Бахтли бслиш учун ваÒ›тимиз камдай,
Севги бозорида нархимиз камдай,
А­слашга арзирли дамларимиз ксп.

Бир куни фалакда бошланади тсй,
Юлдуздан юлдуздай тскилади куй.
Унутишга маÒ³кум гапларингни Ò›сй,
А­слашга арзирли дамларимиз ксп.
        13.09.2008

*    *    *
Шамоллар тилидан Ò›олган ксÒ³на най
Чалина бошланса срийди музлар.
Ўшанда  атиргул  парчаларидай
Тскилиб кетади Ò³амма ишÒ›сизлар.

Юзимиз Ò³еч Ò›ачон бслмайди Ò›аро
БсÒ³тонлар устида тура олсак тик.
Ўшанда дунёнинг шовÒ›ини аро
ÒšснÒ“ироÒ› Ò›илади бизга ёлÒ“излик"¦

"œКЕЛ" ДЕ"¦

Кел дедим, бормайман дединг бемалол,
АлÒ“излик Ò›сйнида Ò›олдим бенажот.
АаÒ³от соÒ“инишни Ò›илмайсан хаёл,
Ксзларимни ксргинг келмайди наÒ³от?!

АаÒ³от умидларнинг гули сслиган,
Ксз ёшимни Ò›айси шохга иламан?
Мени азобларнинг Ò›ора Ò›слидан
Олиб Ò›сйишингни орзу Ò›иламан.

Гарчи тсрт деворнинг ичидаман жим,
Ўзимга сзим снг сснгги чораман.
Ишонмасанг "œкел" деб кср-чи, севгилим,
Хаёлдан Ò³ам олдин етиб бораман!..
*    *    *
Мен шам сдим, атрофимда айланишиб,
Арзларини айтишарди парвоналар.
Ксзи олов, Ò›алби музга ишÒ›им тушиб,
Ачинажак бслди Ò³атто бегоналар.

МеÒ³рим тушди меÒ³ри йсÒ›нинг товонига,
Хсрланди Ò³ис осилганча домонига,
АигоÒ³ларим Ò›адалди-ю айвонига,
ОшиÒ› бслиб ошолмадим остоналар.

Етолмадим сулувларнинг сарасига,
Ботолмадим ксзларининг Ò›орасига,
Ораладим ошиÒ›ларнинг орасига,
Мастлигимни пайÒ›амади мастоналар.

Охир у Ò³ам менга кснгил Ò›сср бслди,
Ксзи билан кскрагимни сср бслди,
Ўзгаларнинг сса ксзи куср бслди,
Ò²ижронга Ò³ам топилди сснг баÒ³оналар.

Дсстим-ку йсÒ›, сртоÒ“имдан айирдилар,
Ò²ар кун уни ксрмоÒ“имдан айирдилар,
Булбул сдим, бутоÒ“имдан айирдилар,
Бир "œоÒ³" дедим, тутаб кетди майхоналар"¦
 12.09.2008

  БЕШ КУА

Бор Ò³аётим кичкина бир шеър,
Маънисини илÒ“амоÒ› осон:
Беш кун мени авайлайди ер,
Сснг икки кун Ò›улайди осмон.

Осмон унча смасдир йироÒ›,
Унча узоÒ› смас тсрт томон.
Беш кун мендан Ò›срÒ›ади фироÒ›,
Сснг икки кун бслар Ò³укмрон.

Замин сатÒ³и гсё бир танга,
Дунё бунча тор, бунча ориÒ›!
Беш кун мени севади Ò³амма,
Сснг икки кун унутар борлиÒ›.

Дунё беш кун дедим схшатиб,
Бу ташбеÒ³да Ò›олмаган маза.
А­ркам, мени беш кун сшатиб,
Икки кундан ксп тутма аза"¦
22.06.2008

    *    *    *
Аввал юрагимни суÒ“уриб олиб,
Авайлаб срнига Ò›сйганлар Ò³аÒ›Ò›и,
СовуÒ› Ò›иёфамга интизор бслиб,
Òšора Ò›илмишимдан тсйганлар Ò³аÒ›Ò›и,
Ò²еч Ò›андай маънисиз нигоÒ³ларимни
СоÒ“инган юраги шоирлар Ò³аÒ›Ò›и,
Худо авф стмаган гуноÒ³ларимни
ДарÒ³ол кечиришга Ò›одирлар Ò³аÒ›Ò›и,
Ксксининг тсридан менга жой бериб,
АолойиÒ› срнимни сезганлар Ò³аÒ›Ò›и,
Кеча рсё тсла ссзимдан сриб,
Бугун ёлÒ“онимдан безганлар Ò³аÒ›Ò›и,
Кеча товоÒ“имнинг ошини слаб,
Бугун мендан анча сзганлар Ò³аÒ›Ò›и,
Мен учун бахт смас, инсофни тилаб,
Ўзича кскка Ò›сл чсзганлар Ò³аÒ›Ò›и,
Манзилга анчайин олдин келардим
Агарда снглишиб Ò›сймасам Ò›адам,
Мен-ку барингиздан сзиб кетардим
ИШÒš билан бахтиёр бслолса одам"¦

Qayd etilgan


Muhandis  20 Iyun 2013, 00:56:08

ÒšАЛДИА Ò’ОЧИМ

ÒšалдирÒ“очим, баланд-баланд
парвозингдан айланайин,
Осмонларни оралаган
овозингдан айланайин.
Уч, Ò›сшилиб Ò³исларимнинг
жодуланган Ò›анотига,
Аралашма одамларнинг
икки пуллик Ò³аётига.
Мен умрни сшамадим,
бир шам каби ёнаспман,
Ишонганим, суйганимдан
шубÒ³а билан тонаспман.
Мунглигинам, бу дунёнинг
сирлари ксп, сири кспдир,
Ксркли-ксркли кснгилларнинг
ксз ксролмас кири кспдир.
Баланд сди ишÒ›имизнинг
Ò›уш етолмас айвонлари,
Охир Ò›слин чсзди сша
айролиÒ›нинг нарвонлари.
Ò²ар Ò›адамда дуч келсам Ò³ам
таÒ›диримнинг таёÒ“ига,
Бошим сгмай кетавердим
номардларнинг оёÒ“ига.
Аима Ò›илай, зардобларга
тслиб бслди менинг ичим,
А­нди сен Ò³ам Ò›арÒ“амагин,
Ò›арÒ“амагин, Ò›алдирÒ“очим.
Мен дунёнинг тайини йсÒ›
ажримига кснмайдирман,
Бир кун сенга Ò›сшилганча
том бошига Ò›снгайдирман.
Ссйлашмаймиз у кезларда
аламлардан, армонлардан,
А айÒ³онларнинг бсйи келар
биз ксришган айвонлардан.
Биз шодликдан кскка учиб,
булутларни бсйлайдирмиз,
Бу Ò³аётнинг снг дилрабо
Ò›сшиÒ“ини куйлайдирмиз.
Самоларга етаклаган
Ò›адамларни унутмаймиз,
Бизга хайр айтолмаган
одамларни унутмаймиз.
8.11.2007

 А М О А   Òš И З

Òšорайиб йсÒ›олар шафаÒ›нинг юзи,
Туннинг Ò›учоÒ“ида бедор юраман.
Бир Ò›из бор — дунёнинг снг ёмон Ò›изи,
Мен шу ёмон Ò›изни схши ксраман.

Анига бораман, юриб бораман,
Дунёни чеккага суриб бораман,
Амонлигин билиб туриб бораман,
Мен шу ёмон Ò›изни схши ксраман.

Ўзи Ò³ам Ò›аршимда Ò›отади Ò³ар кун,
Мендан кечиб, менга Ò›айтади Ò³ар кун,
Ò²атто ёмонлигин айтади Ò³ар кун,
Мен шу ёмон Ò›изни схши ксраман.

А­ртага биз айри кетамиз, дейди,
Сснг срта бслмаса нетамиз, дейди,
Бугуннинг тугашин кутамиз, дейди,
Мен шу ёмон Ò›изни схши ксраман.

Овоза Ò›илай деб бахшилар билсин,
Тиш-тирноÒ“и билан Ò›аршилар билсин,
Менга нима, Ò³амма схшилар билсин,
Мен шу ёмон Ò›изни схши ксраман.
2.05.2008

      *   *   *
Аиманидир бошлаш-ку мушкул,
Аиманидир тугатиш керак.
Аки мени бсÒ“излаб буткул,
Сснгги йслга кузатиш керак.
Мен сзимдан бслспман жудо,
Бир нима де, жим турма, Худо!

Дунёнинг-ку стаклари кир,
Кскрагидан босган Ò›адамлар.
МуÒ³аббатсиз сшаб ксрсин бир
Мендан кейин Ò›олган одамлар.
Менсиз Ò›олар бслса бу дунё,
Бу туйÒ“удан айла мосуво!
    15.08.2008


С А В О Л

Хазоннинг рангида сшнади ксклам,
Билмадим бу фасл баÒ³орми, кузми.
Ò²еч бслмаса олам Ò›улаётган дам
Севгилим, биз сна учрашамизми?

УчрашмоÒ›? ЙсÒ›, снди ксришмаймиз биз,
Ксришсак-да, зинÒ³ор ссрашмаймиз биз,
Асли бу дунёга срашмаймиз биз,
Севгилим, биз сна учрашамизми?

Òšай куни айрилдик, Ò›ай кун топишдик,
Òšай куни йиÒ“ладик, Ò›ай кун спишдик.
Ò²айронман, биз Ò›айси осмондан тушдик"¦
Севгилим, биз сна учрашамизми?

ИшÒ› — Худо, ёди-ла кечар Ò³ар оним,
Ва унинг пойида менинг осмоним.
Худосиз сшашнинг завÒ›и йсÒ›, жоним"¦
Севгилим, биз сна учрашамизми?
2002.

 *    *    *
Тайини йсÒ› таÒ›дир Ò³ам
Адашди сз йслидан.
Òšандай оламан сени
Аомард дунё Ò›слидан?

Ютилади Ò³амма дард,
Ошкора бир нолиш йсÒ›.
Менга Ò›араб келиш-у,
Сенга Ò›араб бориш йсÒ›.

Ксз Ò›олади сен томон,
Ò’ариб жусса Ò›айрилиб.
Яшаб бсларми, сендан
Тириклайин айрилиб?

Аа муÒ³аббат Ò›адрли,
Аа садоÒ›ат, на Ò›асам.
Òšани сди, баÒ“рингда
Ухласам"¦ УйÒ“онмасам"¦
 15.09.2008.

Б У Г У А
Бугун бошланади борлиÒ›да байрам,
Айланади Ò›орнинг рангига юрак.
Юрак орзулардан орзиÒ›Ò›ани дам
МеÒ³рини Ò›ор Ò›илиб тскади фалак.

БаÒ³орнинг гулларин алишмайман-ку
СовуÒ›дан Ò›изарган мана шу юзга.
Иккимиз ёнма-ён юрган шундай кун
Ò²амманинг Ò³аваси келади бизга.

Ишонмасанг Ò›ара анов йигитга —
Мени отиш учун унга сÒ› керак.
Айтайми: Ò›арамоÒ› бслсанг бу Ò›изга,
Òšорни сритишга Ò›одир чсÒ“ керак!

Юзлари буришган Ò›изларга Ò›ара —
Ò²асаддан ёрилиб кетгудек сти.
Айт, гулим: бундай ксз ташлашдан ксра,
МеÒ³рибон бслишни срганинг сди!

Биласан, сен билан бахтли Ò³ар оним,
Бемаъни сйларнинг Ò›срÒ“онини буз.
А­ртани сслатиб Ò›ийнама, жоним,
Бугун тугамаса нима Ò›иламиз?..

  Ò² А З И Л

Севаман, жонимни бераман десам,
Бер дединг, ксксингни Ò›ил дединг майиб.
Кейин сукунатда турдингу бир дам,
ÒšсрÒ›ма, Ò³азиллашдим, дединг жилмайиб.

Севгилим, севгида Ò³азил йсÒ›, билсанг,
СадоÒ›ат йслида бслмайди юмор.
ИшÒ›имни имтиÒ³он Ò›илмоÒ›чи бслсанг,
Олдимга милёнта Азозил юбор.

Севсанг Ò³азиллашма (стинчим бу Ò³ам),
Уни тушунмасдан Ò›олади кимлар.
Ахир, ÒšатоÒ“онлар Ò³азили билан
Дорга осилган-ку БобораÒ³имлар"¦

  БАÒ’А ИМГА СИÒ’МАДИАГ
А­ринмай ширадай тскилди сабр,
Сабримга Ò›сшилиб тскилди Ò›оним.
Дунёнинг сзидан кенг сди баÒ“ир,
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?

Ашимни тскмадим, ксзга сиÒ“дирдим,
Дардимни пинÒ³она бсзга сиÒ“дирдим,
Дунёни бир оÒ“из ссзга сиÒ“дирдим,
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?

Аа  тоза  Ò³аволи  сди  бу  дунё,
Аа  дардга  даволи  сди  бу  дунё,
Андак  муаммоли  сди  бу  дунё,
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?

Кимнинг байрами-ю, кимга мотамман,
Ким учун хасисман, кимга Ò³отамман,
БсшлиÒ›ни пайпаслаб юрган одамман,
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?

Òšайсарман, Ò³еч кимдан Ò›олишмас сдим,
Ò²атто Худо билан келишмас сдим,
Сени биров билан бслишмас сдим,
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?

Ксксимга оёÒ›лар ботди — жим турдим,
МеÒ³р берганларим сотди — жим турдим,
Бегоналар Ò³укмин айтди — жим турдим,
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?

МеÒ³рини тугатди бор суйганларим,
Остимдан сирÒ“алиб тушди сгарим,
Юрагимни юлиб олди жигарим,
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?

Мен-ку Ò›исматимни илÒ“аганим чин,
Ксз ёшимни тскмай йиÒ“лаганим чин,
Дунёнинг баÒ“рига сиÒ“маганим чин"¦
Сен нега баÒ“римга сиÒ“мадинг, жоним?
                                                             15.08.2008

   СИЗАИ СЕВИШ КЕА АК"¦

А­симда лаÒ³залик бахтиёр Ò³аёт
Ва бизни бахтиёр Ò›илолмаган Ò›иш.
Барибир сзимга пичирлайман бот:
"œСизни кутиш керак, кутиш ва кутиш!.."

Тутиб туролмадик бахт келган маÒ³ал,
Мумкинмиди уни бировга ссйлаш?
А­нди сша бахтни топишдан аввал
Сизни сйлаш керак, сйлаш ва сйлаш"¦

Инсон сз таÒ›дирин сзи бошÒ›арар"¦
Бу ёлÒ“он, Ò³амманинг таÒ›дири чалкаш.
Мени-ку тугатиб бслди бошÒ›алар,
Сизни асраш керак, асраш ва асраш"¦

Балки бисотимда Ò›олмаган нажот,
Балки сришганим барчаси сриш.
Барибир сзимга пичирлайман бот:
"œСизни севиш керак, севиш ва севиш!.."
                                                               14.09.2008

   
     БИЗ БАХТЛИ БЎЛАМИЗ

Бир  кун  емирилар  хиёнат  тоÒ“и,
ÒšайÒ“унинг Ò›асридан Ò›олмайди нишон.
МуÒ³аббат меÒ³робга айланган чоÒ“и,
Биз бахтли бсламиз, азизам, ишон!

Бир куни баÒ³ордан енгилади куз,
Афсус бслганига афсус ер афсус.
Ò²озир снг муÒ³ими — ксзларингни суз"¦
Биз бахтли бсламиз, азизам, ишон!

Ларво йсÒ› Ò›исматнинг шср хандасига,
Жон гарчи Ò³аётнинг тиÒ“ — рандасида.
Айланиб Ò›оламиз срк бандасига,
Биз бахтли бсламиз, азизам, ишон!

Очилгай бахт деган темир дарвоза,
Овозингдан Ò›ушлар олар андоза.
Шу митти севгимиз бслиб овоза,
Биз бахтли бсламиз, азизам, ишон!
                                                            2002.
              *  *  *
Бу дунё на бахт берди,
Аа сиÒ³ат, на шон берди.
Олисларга термулиб,
Умидларим жон берди.

Аомард чиÒ›ди таÒ›дирим,
Тириклик Ò³ам дард бслди.
Иккиланмай барига
АуÒ›та Ò›сйиш шарт бслди.

Ажабланманг дсл ёÒ“са —
Аафасим тутун бслар.
Минг-минглаб тириклардан
Ўлигим  устун  бслар.

Жасадимга одамлар
Афсус билан Ò›арашар,
Олдидан кстарай деб
Тобутимни талашар.

Мен сса жим ётаман,
Хафа бслиб ётаман.
Бу дунёнинг устидан
Кулиб-кулиб ётаман.

ÒšсрÒ›манг, Ò›айтиб чиÒ›майман
ТупроÒ› тссса йслларим.
Мозоримдан бсй чсзар
МуÒ³аббатнинг гуллари.

Минг йилдан сснг Ò³ам туйÒ“у
УйÒ“онар  юрагида —
Òšабримнинг чанги тегса
Òšизларнинг стагига.

Ўзим кутиб чарчадим,
Куттирмайман Худони.
Изза Ò›илиб кетаман
МуÒ³аббатсиз дунёни.
                                21.08.2008

Qayd etilgan


Muhandis  20 Iyun 2013, 01:01:17

    ТУШИМГА КИА ИАГ

Азизим, соÒ“инчдан адо бслдик биз,
Азизим, бизни Ò³ам соÒ“иниб туринг.
Ò²аттоки шуни Ò³ам уддаламайсиз,
Илтимос, Ò³ар кеча тушимга киринг.

Дуч келсак Ò›арамай стинг, майлига,
Кун бсйи интизор стинг, майлига,
Тонг отмай тушимдан кетинг, майлига,
Илтимос, Ò³ар кеча тушимга киринг.

Биз тунлар тсшига бош Ò›сйиб ётдик,
Бошимиз остига тош Ò›сйиб ётдик,
Ксзни чиÒ›ариш-чун Ò›ош Ò›сйиб ётдик,
Илтимос, Ò³ар кеча тушимга киринг.

Шу кеча-кундузда Ò“амим сиз, ахир,
А­нг ширин, снг аччиÒ› дамим сиз, ахир,
Бири кам дунёда камим сиз, ахир,
Илтимос, Ò³ар кеча тушимга киринг.

Мени-ку айланиб стаётир бахт,
Йслига ксз тикиб ётаман карахт.
Илтимос, сртага тсхтамасин ваÒ›т,
Илтимос, шу кеча тушимга киринг.

                   *   *   *
ДимоÒ“имга ногоÒ³ урилар бир ис,
Изтироблар отлиÒ›, меÒ³р пиёда.
Ўзимдай сзидан безиб бслган Ò³ис,
Юр, бизга нима бор ёлÒ“он дунёда?!

Ксзларимда Ò›отар сримаган Ò“ам,
Юрагимга ботар армоннинг тиши.
МуÒ³аббат, ксзи кср, кснгли ожизам,
Сен кимдан сргандинг алла айтишни!

Дунё - минг смоÒ›ли тсн кийган отам,
Òšалбининг смоÒ“и тсндан зиёда.
Жонгинам, Ò›учоÒ“и жаннат бслса Ò³ам,
Юр, бизга нима бор ёлÒ“он дунёда?!

         
         КЕА АК БЎЛАМАА

Бугун кечагидан чиройли бирам,
Ўзимдан сзим завÒ›-шавÒ›Ò›а тсламан.
Сен ахир юлдузсан, Ò›срÒ›магин, сркам,
БаÒ“римга кел, сенга фалак бсламан.

Ксздан Ò›ош чиройли, Ò›ошдан Ò›ароÒ“инг,
Мендан-ку бахтиёр Ò³атто тароÒ“инг,
Зерикиб Ò›олмасин бирон бармоÒ“инг,
Ўзимга чсзавер, срмак бсламан.

Ечолмай муÒ³аббат тугган тугунни,
Ò²иссиз деб сйлама мен баÒ“ри хунни,
Афсонага айлантириб бугунни,
Ò²аммани йиÒ“латган сртак бсламан.

Сен бошÒ›а Ò›изларга схшама, жоним,
Жони азизга жон тсшама, жоним,
ФаÒ›ат бугунни деб сшама, жоним,
А­ртага мен сенга керак бсламан.
                                                        30.04.2008

                *  *  *
Мен инсон смасман"¦
Мен тушман - тушингга киролмаган туш,
Аурдан бино бслган ёт вужудингни
Ўйингда бир лаÒ³за истаган оÒ“уш.

Мен инсон смасман"¦
Хаёлман - армондан туÒ“илган хаёл,
Ò²ижронга бссалар садаÒ›а Ò›илиб,
Гумоннинг кунжида бсÒ“илган хаёл.

Мен инсон смасман"¦
Òšосман - Ò›ирраси ёргувчи тошни.
Осмон илоÒ³лари ксра олмайди
Ксзим кслмагида асраган ёшни.

Мен инсон смасман"¦Qayd etilgan


Muhandis  20 Iyun 2013, 01:03:12

Метро.
Òšолдик ернинг остида,
ЙиÒ“латади Ò›адам товушинг.
Атроф шовÒ›ин,
Атроф осуда,
СсзлашмоÒ›Ò›а йсÒ›миди хушинг.
Кетаспсан"¦
Бош Ò³амон сгик,
Кетаспсан севги Ò›асдида.
Ер устида бахтиёр сдик,
Бахт йсÒ› скан ернинг остида.


           ААФА АТИМ ЙЎÒšДИА 

Мени алÒ›аш, мени маÒ›таш бемаъни,
Бир боÒ“лам похолча савлатим йсÒ›дир.
Жсраларим тсра, Ò“анимим Ò“ани,
Юрагимдан бошÒ›а давлатим йсÒ›дир.

ЙиÒ“лайман, жонимга Ò›адалган тароÒ›,
ИлÒ“айман — Ò›онимга бсслган пичоÒ›.
БармоÒ“и оловдан оташ Ò›изалоÒ›,
СоÒ“инишдан бслак Ò³асратим йсÒ›дир.

Òšалбимга Ò›увончлар келади малол,
МуÒ³аббат юракдан ёнганга Ò³алол.
Сснган севги учун айбдорми аёл,
Òšизларжон, сизга Ò³еч нафратим йсÒ›дир.

Хаёлимдан Ò³атто зерикади тун,
Ашимдан ёстиÒ›Ò›а сачрайди учÒ›ун.
Манглайимга бир ссз ёзилган: мажнун,
Шу битикдан сзга дастхатим йсÒ›дир.

МуÒ³аббат"¦ муÒ³аббат бсÒ“зимдан тутиб,
Òšийнар мотамимда мадÒ³ис айтиб.
А­нди сз дунёмга кетаман Ò›айтиб,
Менинг бу дунёга раÒ“батим йсÒ›дир.

               

          СИЗГА ÒšАЙТАМАА
БсÒ“зимга тиÒ›илиб келаётир жон,
Сизга айтолмасам, кимга айтаман?
Òšисматим сзимга бслмоÒ›да аён:
Мен барин унутиб, сизга Ò›айтаман.

Кснглим Ò›аро Ò›илди кснгли Ò›аролар,
Жабридан ксксимга тошди сролар,
А­нди вужуд аро бир Ò³ис аролар,
Мен барин унутиб, сизга Ò›айтаман.

Суймаслар Ò›арÒ“ади, унга беландим,
ÒšузÒ“унлар учради, тинмай таландим,
Дардимга шифо деб кскка сландим,
Мен барин унутиб, сизга Ò›айтаман.

Фалакдан фармони холис истадим,
Заминга холис бир ворис истадим,
Дилларни боÒ“ловчи бир Ò³ис истадим,
Мен барин унутиб, сизга Ò›айтаман.

Юрсак, йслимизда Ò³амдамимиз йсÒ›,
Борсак, кутадиган одамимиз йсÒ›,
Лек бизнинг Ò³еч кимга аламимиз йсÒ›,
Мен барин унутиб, сизга Ò›айтаман.

Сиздан кетган куним Ò›аро кун сди,
Гумон тузоÒ“ига дил тутÒ›ун сди,
Асли тириклигим сиз учун сди,
Мен барин унутиб, сизга Ò›айтаман.

Кснгил нимагадир бслди умидвор,
Умид Ò›илишидан балки умид бор.
Сиз барин унута оласизми, ёр,
Мен барин унутиб, сизга Ò›айтаман.
                                                           10.11.2007

  СИЗ УЧУА ЯШАШИМ КЕА АК

Тобора дунёмиз тортаётир тор,
Тобора зинадан тушмоÒ›да юрак.
Ажал остонамга келса Ò³ам минг бор,
Барибир сиз учун сшашим керак.

БаÒ“римни сйдилар, исмингиз Ò›олди,
ДимоÒ“им куйдирган исингиз Ò›олди,
Юрагим  юзида  изингиз  Ò›олди,
Барибир сиз учун сшашим керак.

Ўзимга сшашни сргатаман мен,
Ксзимга кснглимни ксрсатаман мен,
Ò²ар кун Ò›он босимим слчатаман мен,
Барибир сиз учун сшашим керак.

Гарчи тсхтамайди бу дилнинг зори,
Менинг фойдамгамас дунёнинг кори.
Чснтагимда турар уч-тсрт хил дори,
Барибир сиз учун сшашим керак.

Ò²ар кун Ò›иёфамда Ò³ар турли одам,
Ò²ар куни бсÒ“зимда Ò³ар турли Ò›асам.
Сиз деб слишимга арзисангиз Ò³ам,
Барибир сиз учун сшашим керак.

           Òš Ў А  Òš У В

Мен Ò›срÒ›аман одам бслишдан"¦
Ахир, бслиб Ò›оламан ссал —
Лайти келиб бирорта махлуÒ›
Мендан фарÒ›инг не деб ссраса.

Мен Ò›срÒ›аман ошиÒ› бслишдан"¦
А  дийдору  ё  висол  куни
Арим менга вафо Ò›ил, деса,
Òšайси гсрдан топаман уни!

Мен Ò›срÒ›аман ота бслишдан"¦
Болам тунлар Ò›улоÒ›ни еса;
Унга Ò›андай жавоб Ò›иламан
Алпомишни топиб бер деса"¦

                  *   *   *
Мен сени соÒ“инмай сшамоÒ› учун
Аввало ксксимни ёришим керак.
Кейин юрагимни суÒ“уриб бутун,
ТупроÒ› ва сув Ò›сшиб Ò›оришим керак.

Сснгра ссаб лойдан сзимча буюм,
Термулиб сшасам бслар ксзага.
Ўшанда танимай Ò›олишим мумкин
Ўлган юрак учун келсанг азага.

     ФАÒšАТ СЕА ЙИÒ’ЛАТМА

БсÒ“зимдан отилмай Ò›олганда уним,
ОÒ³ урдим, оÒ³имдан сриб кетди шам.
Ксзимнинг ёшини сширган куним
ФаÒ›ат сен йиÒ“латма мени, азизам!

Майли, дард тскилган Ò›оÒ“оз йиÒ“латсин,
Кснглимдай кесилган пиёз йиÒ“латсин,
Ò’анимлар йиÒ“латсин, бир оз йиÒ“латсин,
ФаÒ›ат сен йиÒ“латма мени, азизам!

Асли азобларга Ò›арам одамман,
Дунёда дунёдек биркам одамман,
БироÒ› борлигингдан хуррам одамман,
ФаÒ›ат сен йиÒ“латма мени, азизам!

Ксксимга ханжарлар ботсин — куламан,
ЯÒ›инларим арзон сотсин — куламан,
Юсуфдек чоÒ³га Ò³ам отсин — куламан,
ФаÒ›ат сен йиÒ“латма мени, азизам!

Тириклик толдирди озурда жонни,
Чарчадим ахтариб бир мард инсонни.
ЙиÒ“латиб сшайман снди ОСМОАни,
ФаÒ›ат сен йиÒ“латма мени, азизам!
                                                          15.09.2008

СЕВГААИАГАИ БИЛМАЙ ÒšОЛАСАА

ИÒ›рорман,  Ò³озирча  ёмон  боламан,
Òšаршимда  Ò³амиша  сйга  толасан.
Мен Ò³али шунчалар схши бсламан,
Òšандай севганингни билмай Ò›оласан.

Севги бир сткинчи Ò³ою Ò³авас деб,
Унутиш Ò³ам осон, у бир нафас деб,
Сизни севиш сзи мумкин смас, деб,
Òšандай севганингни билмай Ò›оласан.

Òšалбингда бир туйÒ“у ин Ò›уриб бошлар,
ОёÒ“инг мен томон йсл буриб бошлар,
Ксргандан юрагинг тез уриб бошлар,
Òšандай севганингни билмай Ò›оласан.

"œМен сизни"¦" тилингни тишлаб Ò›оласан,
"œКетинг" деб Ò›слимдан ушлаб Ò›оласан,
Кетсам гар ксксингга муштлаб Ò›оласан,
Òšандай севганингни билмай Ò›оласан.

Мен сса сир ошкор стмайман сенга,
Ò²айдама, кетсам гар Ò›айтмайман сенга,
Òšандай севилишни айтмайман сенга,
Òšандай севганингни билмай Ò›оласан.
                                                              11.05.2008.

                    *   *   *
Енголмас теварак сукунат ишин,
МаÒ³зун дарахтларнинг шохида Ò³асрат.
Дайди булутларга Ò›сйганча бошин,
Ò²амон мудрамоÒ›да телба табиат.

Дунёнинг бсйнига олган юки зил,
Беаёв сочмоÒ›да текин зарини.
Ахир, бу сирли ва бепарво фасл
Зериктирар севги фарзандларини.

Севгилим, бу боÒ›Ò›а сен келгин фаÒ›ат,
Умидим Ò›олмади сзга кишидан.
Ае ажаб уйÒ“ониб  кетса  табиат
Узун ксйлагингнинг шитирлашидан"¦

                        *   *   *
Мен бугун дунёдан кечишим керак,
Аки  ниÒ›обимни  ечишим  керак.
Ўрнимни белгилаб Ò›сймаса Ò³аёт,
Сенинг юрагингга ксчишим керак.

Мен бугун ксксимни ёришим керак,
А сенинг олдингга боришим керак.

Ò²айдама, ксзингни соÒ“иниб келдим,
СоÒ“индим ксзингдай чиройли Ò³исни.
Иккимизни Ò“амга ксмиб Ò›сйган ким,
Ким ахир айириб ташлади бизни?

Ò²айдама, шу ерда бслишим керак,
Аки  тонг  отгунча  слишим керак.

Давом ставерар менсиз Ò³ам Ò³аёт,
Ò²иссизлар йслида кетаверар тинч.
ФаÒ›ат юрагингнинг тубида бот-бот
Òšимирлаб Ò›ссди Ò›андайдир скинч.

Ўшанда мен сени ксришим керак,
А  уйинг  олдида  юришим  керак.

Дунё сукунатни тан олмаган зум,
Дунё муÒ³аббат-ла поклангани пайт,
Ò²еч бслмаса менинг маънисиз умрим
Ксксингни титратиб Ò›сймайдими, айт?!

Мен бугун барини англашим керак,
А фаÒ›ат сени жим тинглашим керак.
14.10.2006

    МЕТАМОА ФОЗА

У алдайди ёлÒ“он гапирмай,
ЙиÒ“ламасдан ксз ёш тскади,
Чорлайди-ю бир бор чаÒ›ирмай,
Кейин маÒ›таганча сскади.

Òš А А И ?

Ўлик Ò³ислар жон ссрайди, Исо Ò›ани?
Кунимга бир шу срайди — асо Ò›ани?

Минг слиндим, чиÒ›мади Ò›из сртаклардан,
ТоÒ³ир бслдим, менга лойиÒ› ЗуÒ³ро Ò›ани?

Тополмадим, ксндим  охир  имтиÒ³онга,
Минг йилда бир сандиÒ› топдим, дарё Ò›ани?

Яна минг йил стса умрим тслÒ›инларда,
Тасодифан  йслда  учрар  зебо Ò›ани?

Адо бслди срим кснглим ёлÒ“изликдан,
ÒšовурÒ“ам зир Ò›аÒ›ашар, Момо Ò²аво Ò›ани?

*   *   *
Хотирам  саÒ³нидан  счди-ю  слан,
Кетдим — юрагингни айладим майиб.
Сен  сса  чиройли  орзулар  билан
Мен учун суратга тушдинг жилмайиб.

Шеърпараст дилимни шаробга сотдим,
БаÒ³орий кснглимга тскилмоÒ›да Ò›ор.
Мен сени тушингга кириб уйÒ“отдим,
Сен-чи, хаёлимдан стмадинг бир бор.

Фаришта Ò›арÒ“аган кунларга Ò›олдим,
Беркилди беÒ³иштнинг Ò³амма сшиги.
Сен Ò³амон шу йслда айлайсан одим,
Тилингда севгининг мангу Ò›сшиÒ“и.

Барибир тентак бахт боÒ›мади Ò›иё,
ДаÒ³рий кечаларда узоÒ› йиÒ“ладинг.
Жо бслди-ю сенинг ксксингга дунё,
Менинг юрагимга бир СЕА сиÒ“мадинг.

     *   *   *
Сокин оÒ›шом шунчалар маÒ³зун,
Теваракдан  чекинди  фараÒ³.
Ò²озир менинг юрагим учун
Бир Ò›ултум май бермоÒ›чи Ò›адаÒ³.

Аки ичиб мангу Ò›утулмоÒ›,
Аки сенсиз сшаш умрбод.
Аки ишÒ› деб Ò›урбон стилмоÒ›,
Аки бошлаш севгисиз Ò³аёт.

ГуноÒ³имнинг карвони узун,
Кечирмайди кечмишим Худо.
Ò²озир менинг Ò³аётим учун
Бир Ò›ултум май бермоÒ›чи дунё.

Ажабланма, севгилим, балки
ТаÒ›диримиз гулларга схшаш.
Сен билмайсан, Ò›анчалар завÒ›ли
Ўлим билан сйнашиб сшаш!

  СИЗ ЯХШИСИЗ"¦

Сочларингиз турналардай турланади,
Ларвоз стай дейди тсÒ“ри юрак томон.
Ксзингизда  ситоралар  уйÒ“онади,
Сиз схшисиз, биздай Ò“ариб ошиÒ› ёмон.

Кетиб Ò›олган бслсангиз-да ёнимиздан,
Биз-ку кечиб бслдик тамом жонимиздан.
Кечмасангиз гар бир Ò›ошиÒ› Ò›онимиздан,
Сиз схшисиз, тснкарилган Ò›ошиÒ› ёмон.

Ксргулик-да, ойни олиб беролмадик,
Юлдузидан тилла балдоÒ› сололмадик,
Ксксингиздан бир парча жой ололмадик,
Сиз схшисиз, кснгилдаги бсшлиÒ› ёмон.

Ò²исларимиз синдирса Ò³ам тарозини,
Юрак ютиб айтолмадик дил розини.
Биз шундайин муÒ³аббатнинг мулозими,
Сиз схшисиз, севги деган бошлиÒ› ёмон.

Жилмайсангиз телба Ò›албда баÒ³ор бслди,
БоÒ›масангиз Ò›алб Ò›айÒ“уга дучор бслди.
Ò²адсмизнинг бору йсÒ“и ашъор бслди,
Сиз схшисиз, шу бемаъни Ò›сшиÒ› ёмон.

    *  *   *
Дард билан сшайди Ò³ар юрак,
Ò’ам билан Ò³еч кснгил тслмайди.
А­Ò³тимол бозори бслар, лек
Севгининг мозори бслмайди.

Ярадор Ò›алб сна нимпора,
Ожизсан хаёлга чсмишга.
Сснг Ò›абр Ò›идириб овора
Ò²исларинг бекафан ксмишга.

Аланга олади бир учÒ›ун,
БеÒ³уда ксзингни ёшлайсан.
Севгининг мозори бслиш-чун
ТупроÒ›Ò›а айлана бошлайсан.

 Б О К И А  А М

Аимага сришдим сртамни кутиб,
Йиртдилар ёÒ›амни галма-гал тутиб,
Òšанча схшиларим бслди унутиб,
Умрим маломатга ксмганлари дам,
Сен Ò³ам юз сгирма мендан, бокирам.

Аетайин, сиÒ“мадим баÒ“ирларига,
Аишон бслиб юрдим Ò›аÒ³рларига,
Ачинмадим  елкам  сÒ“ирларига,
ОÒ“риÒ›дан узилиб тушса Ò³ам елкам,
Сен Ò³ам юз сгирма мендан, бокирам.

Ер юзидан иззат Ò›идирганим йсÒ›,
Òšорним тсÒ› бслсин деб югурганим йсÒ›,
Дардимни Ò³еч кимга билдирганим йсÒ›,
БеÒ³уда  бсÒ³тонлар  Ò›илганда  алам,
Сен Ò³ам юз сгирма мендан, бокирам.

Òšайга борай ахир, йслим Ò›олмади,
Гадодан услдим — пулим Ò›олмади,
Ò²ижронингдан сзга слим Ò›олмади,
Ò²алокат бслса-да Ò³ар битта Ò›адам,
Сен Ò³ам юз сгирма мендан, бокирам.

АлÒ“излик жонимга сингиб кетса ё,
Ò’анимларим  мени  енгиб  кетса ё,
Бир ссзим Ò›албингга тегиб кетса ё,
А меÒ³рим наздингда туюлганда кам,
Сен Ò³ам юз сгирма мендан, бокирам.

Орзулар осмонга учиб кетсалар,
Одамлар ошимни ичиб кетсалар,
Дсстларим бутунлай кечиб кетсалар,
Анимда  Ò›олганда  биргина  онам,
Сен Ò³ам юз сгирма мендан, бокирам.

Ишонма гар мени слган десалар,
А сенга  севгиси  сснган десалар,
А­нди усиз сшаб срган десалар,
Ò²аммани ранжитса Ò³атто хотирам,
Сен-да юз сгирма мендан, бокирам.
2006.

*   *   *
АаÒ›адар фараÒ³бахш бу оний туйÒ“у,
Осмон-ку меÒ³римдан пастлашиб кетган.
Дилимми йиÒ“лаган, юрагингми у,
Исмингми бсÒ“зимда иÒ›илиб ётган?
А айÒ³онлар исини келтирмайди ел,
Айтилмайди снди севгидан Ò›сшиÒ›.
Жонимни жонлиÒ›Ò›а атаганман, кел,
Ўлсин сртамизда абадий бсшлиÒ›.
А аво ксрармидим сенга ёмонлик,
Ахир, кетспмиз-ку мангулик сари?!
Òšалбимнинг тсрида туйÒ“улар тирик,
Унсиз йиÒ“лмоÒ›Ò›а чорлайди бари.
Лабинг Ò›ирÒ“оÒ“ида Ò³аёт бор гсзал,
Ортингдан овора Ò›иламан ксзни.
Вафодан Ò›анотлар ссалган маÒ³ал,
Айтаман Аршларга слтувчи СЎЗни"¦

     МЕА ЎЛСАМ"¦

Мен слсам"¦
Одамдек слмайман:
Мен учиб кетаман Ò›ушга айланиб,
Дунёнинг снг гсзал, оппоÒ› Ò›ушига!..

Мен слсам"¦
Одамдек слмайман:
Охирги спроÒ“и бсламан кузнинг,
Ò²еч ким пайÒ›амайди узилганимни.

Мен слсам"¦
Одамдек слмайман:
Яшайман снг ширин тушга айланиб.
Хунук Ò›излар йиÒ“лар"¦
Онамдан кейин"¦

Qayd etilgan


Muhandis  21 Iyun 2013, 22:20:30

                                И Л Т И Ж О

Бугун дунё тор бслди, дил дийдорга зор бслди,
Дийдор деган хор бслди, хорлиги ошкор бслди,
А аббим, сендан сзгага слинмоÒ› бекор бслди,
Дардмандлар орасида бслди-ку ахир жойим,
Ўзинг берган бу дардни Ò›айтариб ол, Худойим!

Мен-ку дунё тсплай деб тсрт томонга чопмадим,
Ò²амдард излаганим рост, изини Ò³ам топмадим,
Айтсин, Ò›айси мард дилнинг остонасин топтадим,
ÒšарÒ“адими ё  биров  дард  тегсин  деб  илойим,
Ўзинг берган бу дардни Ò›айтариб ол, Худойим!

Ким бармоÒ“им ссраса, бор кафтимни тутгандим,
Биров  оÒ“у  узатса,  кснгли  учун  ютгандим,
Мен фалакдан сзгача фармонингни кутгандим,
Фармонларинг армонга айланиб кетди доим,
Ўзинг берган бу дардни Ò›айтариб ол, Худойим!

Билмайман, бисотимни талаб кетган ким сди,
Ксзларимнинг ёÒ“ини слаб кетган ким сди,
Мен дуч келсам ортига Ò›араб кетган ким сди,
Айт, мен учун дард ссраб Ò³узурингга борган ким?
Ўзинг берган бу дардни Ò›айтариб ол, Худойим!

Тилимга бир наво бер, бсÒ“зимга бир Ò³аво бер,
Дийдорингни Ò›смсаган Ò“ариб дилга даво бер,
Яхши бслсам садо бер, ёмон бслсам жазо бер,
Токи мен Ò³ам шай турай — сÒ›ин Ò›иёмат Ò›ойим,
Ўзинг берган бу дардни Ò›айтариб ол, Худойим!
26.04.2008.

Òš А А  О А 

Мен сз исмимдан воз кечаман бутун,
Боламга Ò³ам исм Ò›сймайман сира;
Токи Ò“ийбатчилар гапиролмасин,
Фалончининг фалон боласи, дес.

Qayd etilgan


Muhandis  30 Iyun 2013, 11:58:25

"TAVALLO" kitobidan


М А Й Д О А
БаÒ“рида тарих Ò³ам, келажак Ò³ам жо,
Шеърист — мардлари муÒ›аддас майдон.
Майдонки, бунда ким булбули гсё,
Ким сса тстидай сохта сухандон.

Шеър кимнинг азоби, кимнинг паноÒ³и,
БошÒ›а бировларга сткинчи срмак.
Битта сатр билан бсйсунар гоÒ³и
Мингта Ò›илич билан енгилмас юрак.

Менинг битганларим шунчаки тахир,
Чапак чалаверинг, шодон дайдилар!
Валекин етса Ò³ам замони охир,
Мардлар срмак учун курашмайдилар.

СулÒ³ йсÒ› бу майдонда, бунда йсÒ› сраш,
Яшаш матлабини, кел, мендан ссра:
Битта булбул билан бир умр кураш,
Мингта тстиÒ›ушни енггандан ксра!

Т У Ш
ДаÒ³шатли бир туш ксрдим тунда:
Ксз олдимда улкан башара —
Вафо тугаб Ò›олган очунда
Азроилга бслдим рспара.

У Ò›аршимда турди пайт пойлаб,
Òšамаштириб ксзим нурини:
"œМуÒ³аббатни бслгансан сайлаб,
Танла снди Ò›азо турини!"

Ò²аммасини бирдан англадим,
Ар, барибир шукр борингга.
Мен шундайин слим танладим —
Сочингни бер сарбадорингга!

Т А С К И А
Туннинг Ò›учоÒ“ига йсрÒ“алар гуноÒ³,
Бесабаб томчилар тскилар юм-юм.
ЙиÒ“ламанг, мен сизни севаман узоÒ›,
Мен сизни абадий севишга маÒ³кум.

Билмайсиз Ò›анчалар Ò›ийналганимни,
АлдоÒ› хотирадан ахтариб шукуÒ³.
СоÒ“инчлар сарÒ“айтиб Ò›сйган танимни
Аеча бор тарк стиб Ò›айтганини руÒ³.

Биласиз, ботганди сшанда учÒ›ун,
Ксксимни кемириб ётибди шу занг.
Сиз йиÒ“лоÒ› дунёни унутмоÒ› учун
Иккимиз Ò›увнаган дамларни ссланг.

Шунда дилингиздан ксчади оÒ“риÒ›,
Учмас тилингиздан хсрсиниÒ›, нидо.
ФаÒ›ат муÒ³аббатга ишонган борлиÒ›
Ò²иссиз лаÒ³заларга айтар алвидо.

Аечун ксзингизда сна илтижо,
Аафасингиз нега бунчалар оÒ“ир?
Асрагайман сизни слгунимча то,
ЙиÒ“ламанг, мен Ò³али слмайман, ахир!..

Qayd etilgan


Muhandis  30 Iyun 2013, 12:00:11

Х У Л О С А

Ò²аёт ссзи бешафÒ›ат,
Севги ксзи кср скан.
Илонларнинг ичида
Илон бслиб юр скан.

Яша сергак Ò³ар нафас,
Ò²исоблама кунингни.
ЗаÒ³ар сочмоÒ› шарт смас,
Асра фаÒ›ат думингни!

В А Т А А

Ватан деб девонлар тузмоÒ› не учун,
Азиш керак шундай Ò³аÒ›Ò›оний, дилбар —
Бундай  юртда  сшаб  стмагани-чун
Армон билан слсин минглаб Искандар.

Зсрлаб Ò›иртишланган Ò›алам билан жим
ЎтирмоÒ› не Ò³ожат Ò³иссиз хонада.
Аввал таъзим бажо келтирмоÒ› лозим
Аавоий, Темурни туÒ›Ò›ан онага.

Уруш даÒ³шати-ла ксмилганда ер,
Òšурилганда Ò›ора тутундан Ò›ос,
Ким пусиб панада ёзаверди шеър
"œВатанни жонимдан севаман" дес.

А­рк миллат ксксига абадий Ò›алÒ›он,
А­рк икки оламдан илоÒ³ий тортиÒ›.
Кимлардир шу срк деб берганида жон,
Ким севди жонини Ватандан ортиÒ›.

Озод юракларни, Ò³ур фикрларни
ТаъÒ›иб ставерди аÒ³ли шайтанат.
Иблис измидаги бор куфрларни
Янчиб ташламоÒ›Ò›а етилди фурсат.

Ватан деб девонлар тузмоÒ› не учун,
Азиш керак шундай Ò³аÒ›Ò›оний, дилбар —
Дунёга бошловчи ксчага чиÒ›син
Боши берк ксчага кириб Ò›олганлар.


Qayd etilgan