Tumovni davolash  ( 9797 marta o'qilgan) Chop etish

1 B


Nodi  04 Noyabr 2006, 05:42:03

Zig‘irni kuydirib, tutuniga burun tutilsa, tumovni daf qiladi.

Sedanani kuydirib, tutuni burunga kiritilsa ham, tumovda foyda beradi.

Oq piyozning suvini burunga oqizish yoki hidlash ham tumovga davo bo‘ladi.

Qayd etilgan


Nodi  04 Noyabr 2006, 05:42:19

Og‘izga qalampirmunchoq va qoqula solib shimish tumovdan xalos bo‘lishda yordam beradi.

Qahvani qaynatib bug‘ini hidlash ham tumovning davolaridan biridir.

Qayd etilgan


Munira xonim  22 Noyabr 2007, 17:04:02

Ўрта аср табиблари тумовни бир нечта турларга сга бслган сзига хос касаллик сканини таъкидлайдилар. Абу Бакр ар-А озий (865-926) тумовнинг давоси ҳақида гапириб, беморнинг бошидан иссиқ сувни то уни мисси схши сезмагунча жилдиратиб, оз миқдордан қуйиб турилишини тавсис қилади. Аки бир парча зиғир латтани оловга тутиб, қиздириб, тахлаб туриб, бошни қоқ сртасига қсйиб, қиздирилиши шартлигини ёзади.

Qayd etilgan


Munira xonim  22 Noyabr 2007, 17:04:30

Иссиқдан бслса, бошга совуқ сув қуйишни, совуқдан бслса, иссиқ сув қуйишни айтади.
Бутун дунё тан олган машҳур табиб Абу Али инб Сино (980-1037) тумов бслган одамни тсйиб овқат емаслигини ва доим бошни иссиқ сақланши тавсис қилади.
Ўрта аср табибларидан Бобур Мирзонинг хос табиби Юсуфий ибн Муҳаммад (ХVI-аср) касалликни иккига бслади — совуқдан ва иссиқдан. 1. Иссиқ тумовда мисдан сув томоққа ёки бурунга оқади, у зскам деб аталади. Уни даволаш учун нилуфар шарбатини ичишни, арпадан, овқат тайёрлаб истеъмол қилинишини айтади.
2. Совуқдан бслган тумовда бурундан тушадиган сув совуқ бслади, бош ва юзда оғриқ сезилади. Уни даволаш учун зуфо шарбатидан ичиш кераклигини ва нсхот шсрва истеъмол қилишни буюради.
Табиб Юсуфий айтган шарбатларни тайёрлаш бугунги кунда жуда қийин иш. Биз бу касални изоҳлашда ва даволашда ҳозирги замон халқ табобатини ксзи ва билими билан иш ксрамиз.

Qayd etilgan


Munira xonim  22 Noyabr 2007, 17:04:54

ТУМОВ КАСАЛИ дунёда снг кенг тарқалган касалликлардан бири бслиб, асосан кеч кузда, қишда ва срта баҳорда пайдо бслади. Бунинг сабаби шу даврда жисмоний иш қилиш фаолисти пасасди, пиёда кам юрилади, одам бадани заифлашади, совуқ ҳавода нафас олиш тезлашади. Об-ҳавони ҳисобга олмай кийиниш туфайли одамнинг баъзи аъзолари совуқ қотади. Шунингдек, овқатланиш ҳам муҳим роль сйнайди: совуқ туфайли одамлар кучли овқатларни, чунончи, қовурилган овқатлар, тухум, кабоб, сут ва айниқса ширинликни ксп истеъмол қилишади, натижада кучсизланган баданда мувозанат бузилади. Ўзбек халқида «чиллада совуқ сув ҳам иссиқлик» деган ажойиб бир мақол бор. Шунинг учун ҳам куздан бошлаб то баҳоргача шолғом шсрва ичиш, шолғом ва турп истеъмол қилиш қадим замонлардан бери тавсис қилинада.
Тумов йилнинг бошқа фаслларида ҳам учраб туради, съни, шарт-шароит сратилса пайдо бслиши мумкин. Беморларда касаллик мизож ва мизож даражасига боғлиқ ҳолда бир хилда кечмайди. Айниқса, нафас йсли касал одамлар учун тумовдан тузалиш жуда оғир

Qayd etilgan


Munira xonim  22 Noyabr 2007, 17:05:12

Бу касалликни даволашда замонавий тиббиётда ҳам, халқ табобатида ҳам кспдан-ксп дори-дармон мавжуд. Шунингдек, бир қанча тавсисномалар бор. Бироқ бу сринда снг содда ва арзон муолажа усулини топилиши осон бслган дори-дармонларни ксрсатиб стмоқчимиз.
Аввало, бемор ксрпа-ёстиқ қилиб, ётиб даволани-ши шарт. Агар оёқда юриб даволанса, бу касаллик бирон ички аъзога оғир асорат беради, съни кутилмаганда снги, хавфли дардга дучор қилади. Бемор ҳар 2 соатда сримта пиёзни ёки срим боғ кск саримсоқ пиёзни майда тсғраб, срим коса қатиққа солиб, сзиб аралаштириб, бир бурда суви қочган нон билан еб олиши керак. Бу асосий дори. Шунингдек, тушликда ва кечқурун қовурилмаган, гсштсиз оқишоқ хсрда ёки пиёва ичиши керак. Беморнинг хоҳишига қараб иссиқ қоқурум ичириш ҳам мумкин. Даволаниш дав-рида қовурилган ва ёғлиқ овқатлар, шунингдек, тухум, кабоб, сут ва ширинликлар тақиқланади. Шакар қсшилмаган мева сувлари, сабзавот сувлари ичиш мумкин, айниқса қайнатилган срик суви схши.
Бемор ҳавоси тоза бслган алоҳида хонада ётиши шарт, бу ерда радио ва ойнаижаҳон бслмасин, уй чироғининг қуввати 40-60 ваттдан ошмасин. Бемор ётган уйга унга қараётган сгона одамгина кирсин, у ҳам оғзига 4 қаватли дока тутқич тутиб кирипш ва ҳар сафар ташқарига чиққанида қслини совунлаб ювиши шарт. Беморнинг идишлари алоҳида бслиши керак. Унга чой срнида снтоқ ёки наъматак дамлаб бериш мумкин. Бемор ёнида туфлаш учун срим сувли шиша банка ёки сирланган жом бслиши ва тез-тез снгиланиб туриши керак. Бурунни артиб туриш учун сочиқ ёки рсмолча доимо беморнинг қслида ёки ёнида бслгани маъқул, у ҳам алмаштириб турилиши шарт.

Qayd etilgan


Munira xonim  22 Noyabr 2007, 17:05:51

Бемор кечаси ерга қараб ётиши тавсис стилади, бунинг учун ёстиғи юмалоқ (лсла ёстиқ) ва қдттиқ бслгани схши, акс холда ухлай олмайди. Бу хонада исириқ тутатган маъқул. Кечаси беморнинг оёқ тагига асал компресс қилиб, пайпоқ кийгизиб ёгошзиш керак. Даволаниш даврида чсмилиш мумкин смас, ётган жойда ҳсл, илиқ латта билан артиниш кифос қилади.
Тумов бслган бемор ана шу муолажа тадбирлари билан даволанса, жуда тез, осон ва схши тузалади, узоғи билан икки кунда шифо топади. Тузалгандан кейин ҳам сҳтиёт тарзида бир ҳафта, сн кун мобайнида гсшт, ёғ ва ширинликларни истеъмол қилмаслик тавсис стилади.
Асосан суюқ овқат истеъмол қилиш керак. Бемор ётган хона ёруғ, ҳавоси тоза, ҳарорати 26-30 даража бслсин.
Бу касаллик ста қаттиқ тартибда иш олиб борилишини тақозо қилади.

Худо сзи шифо берсин. Омин.

Muslimaat.uz dan...

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  25 Mart 2008, 11:51:31

     Ўрта аср табиблари тумовни бир нечта турларга сга бслган сзига хос касаллик сканини таъкидлайдилар. Абу БаКр ар-А озий (865-926) тумовнинг давоси ҳақида гапириб, беморнинг бошидан иссиқ сувни то уни мисси схши сезмагунча жилдиратиб, оз миқдордан қуйиб турилишини тавсис қилади. Аки бир парча зиғир латтани оловга тутиб, қиздириб, тахлаб туриб, бошни қоқ сртасига қсйиб, қиздирилиши шартлигини ёзади.

    Иссиқдан бслса, бошга совуқ сув қуйишни, совуқдан бслса, иссиқ сув қуйишни айтади.
Бутун дунё тан олган машҳур табиб Абу Али инб Сино (980-1037) тумов бслган одамни тсйиб овқат емаслигини ва доим бонши иссиқ сақлашни тавсис қилади.
Ўрта аср табибларидан Бобур Мирзонинг хос табиби Юсуфий ибн Муҳаммад (ХУ1-аср) касалликни иккига бслади — совукдан ва иссиқдан.
1. Иссиқ тумовда мисдан сув томоққа ёки бурунга оқади, у зскам деб аталади. Уни даволаш учун нилуфар шарбатини ичишни, арпадан, овқат тайёрлаб истеъмол қилинишини айтади.
2. Совуқдан бслган тумовда бурундан тушадиган сув совуқ бслади, бош ва юзда оғриқ сезилади. Уни даволаш учун зуфо шарбатидан ичиш кераклигини ва нсхот шсрва истеъмол қилишни буюради.

    Табиб Юсуфий айтган шарбатларни тайёрлаш бугунги кунда жуда қийин иш. Биз бу касални изоҳлашда ва даволашда ҳозирги замон халқ табобатини ксзи ва билими билан иш ксрамиз.

Qayd etilgan


Y_U_R_I_S_T  25 Mart 2008, 11:52:40

    ТУМОВ КАСАЛИ дунёда энг кенг тарқалган ка-салликлардан бири бўлиб, асосан кеч кузда, қишда ва эрта баҳорда пайдо бўлади. Бунинг сабаби шу даврда жисмоний иш қилиш фаолияти пасая-ди, пиёда кам юрилади, одам бадани заифлашади, совуқ ҳавода нафас олиш тезлашади. Об-ҳавони ҳисобга олмай кийиниш туфайли одамнинг баъзи аъзолари совуқ қотади. Шунингдек, овқатланиш ҳам муҳим роль ўйнайди: совуқ туфайли одамлар кучли овқатларни, чунончи, қовурилган овқатлар, тухум, кабоб, сут ва айниқса ширинликни кўп истеъмол қилишади, натижада кучсизланган баданда мувозанат бузилади. Ўзбек халқида «чиллада совуқ сув ҳам иссиқлик» деган ажойиб бир мақол бор. Шунинг учун ҳам куздан бошлаб то баҳоргача шолғом шўрва ичиш, шолғом ва турп истеъмол қилиш қадим замонлардан бери тавсия қилинади.

    Тумов йилнинг бошқа фаслларида ҳам учраб туради, яъни, шарт-шароит яратилса пайдо бўлиши мумкин. Беморларда касаллик мизож ва мизож даражасига боғлиқ ҳолда бир хилда кечмайди. Айниқса, нафас йўли касал одамлар учун тумовдан тузалиш жуда оғир.


Манба: www.iguzar.uz

Qayd etilgan